Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

o n a y ı ile t e k e m m ü l etmelerine r a ğ m e n b u n a c a ğ ı n a dair olan B a k a n l ı k t a s a r r u f u n u ip­
  caıayın maiıallî idare o r g a n ı n a adt olan ta­ t a l e t m i ş t i r .
  s a r r u f u vesayet m a k a m ı n a m a l etmeye ye­ Esasmda, h e r ' h a n g i b i r abone t a r a f m -
  terli g ö r ü l m e d i ğ i n d e n , tarifelerin Belediye
  Meclisince m ü z a k e r e ve k a b u l ü n e rastlayan dan Belediye meclisinin 6/2/1978 tai'ihinde
  t a r i h i izleyen g ü n y ü r ü r l ü ğ e girmesine b a ş ­ d ü z e n l e y i p k a r a r a b a ğ l a d ı ğ ı t a r i f e y i E y l ü l
                                           g ö t ü r m e k
                                                 sure­
  l a n g ı ç teşkil e d e c e ğ i h u s u s u n d a k i i ç t i h a t Bkim/1977 d ö n e n a i n e k a d a r k o n u s u y a p ı l m ı ş
                                       d a v a
                                   t e ş m i l i
                            tiyle
                              m a k a b l e
  y e r l e ş m i ş b u l u n m a k t a d ı r .
                            olsa idi, b u da, İ d a r i T a s a r r u f l s ı r ı n m a k a b l e
    N i t e k i m A n t a k y a Belediye Meclisince ş a m i l o l a m a y a c a ğ ı , haJkkmdaki İ d a r e H u k u ­
  6/2/197S t a r i h i n d e m ü z a k e r e ve kaibul edi­ k u ilkesine g ö r e iptale m a h k û m i d i . Fakat
  len e l e k t r i k tarifesi k a r a r ı n a b u tarifenin b u husus dava k o n u s u y a p ı l m a d ı ğ ı n d a n ve
  Eylül-Ekim/1977  d ö n e m i n d e n itibaren uygu­ d a v a c m m dava k o n u s u y a p t ı ğ ı hususu da­
  l a n a c a ğ ı n a d a i r h ü k ü m k o n m u ş , enerji ve ha ziyade a ğ ı r l a ş t ı r ı p aleyhine k a r a r ver­
  tabiî KaynaJklar B a k a n l ı ğ ı ise 7347 Sayılı meye t e e s s ü s e t m i ş o l a n Y a r g ı k u r a l l a r ı ce­
  K a n u n u n B i r i n c i maddesinin İkinci fütra- vaz v e r m e d i ğ i n d e n , Daire k a r a n n d a sadece
  s m ı n (b) bendine g ö r e tarifeyi tastik eder­ Belediye Meclisinin m a k a b l e teşmil h ü k m ü -
  k e n Belediye Meclisi k a r a n n m y ü r ü r l ü k n ü n d e h u k u k a a y k ı r ı b u l u n d u ğ u n u n tesbit
  maddesini  d e ğ i ş t i r m i ş , tarifenin 1/12/1977 ve ifadesiyle i k t i f a e d i l m i ş t i r .
  g ü n ü n d e n i t i b a r e n g e ç e r l i o l a c a ğ ı n ı h ü k m e
  b a ğ l a m ı ş t ı r . Belediye i d a r î Vesayet M a k a m ı ­ Daire b u k a r a r ı v e r i r k e n , i p t a l davala-
  n ı n yetkisini a ş m ı ş b u l u n d u ğ u g e r e k ç e s i y l e r m m a m a c ı n ı n objektif h u k u k u k o r u m a ol­
  B a k a n l ı ğ ı n b u t a s a r r u f u n u n i p t a l i için Da- d u ğ u ş e k l i n d e k i m ü f r i t g ö r ü ş e i t i b a r etme­
  n ı ş t a y d a dava a ç m ı ş t ı r . D a n ı ş t a y 9 u n c u Dai­ miş, talep d ı ş ı n d a k a r a r v e r m e m e y i ifade
  resi 18/6/1930 g ü n ve E. 1978/2036, K. 1980/ eden ve K o m a d a n b e r i d e v a m edip gelen (Ne
  2857 sayılı k a r a r ı n d a ;          U l t r a Petitur) ilkesine s a d ı k k a l m ı ş t ı r .
                              Netice olarak, arifelerin y ü r ü r l ü k t a r i h i ,
                                     t
    İ d a r î t a s a r r u f l a r ı n m a k a b l e ş a m i l ola­
  m a y a c a ğ ı n ı ve ancak v e r i l d i k l e r i t a r i h t e n D a n ı ş t a y m y e r l e ş m i ş i ç t i h a t l a r ı n a g ö r e . Be­
  i t i b a r e n ileriye d ö n ü k olarak h u k u k î sonuç­ lediye Meclislerince m ü z a k e r e ve k a b u l edil­
  lar d o ğ u r a b i l e c e ğ i n i n , İ d a r e H u k u k u n u n ge­ d i k l e r i , B a k a n l a r K u r u l u n c a d ü z e n l e n e n l e r i n
  nel pernsipleri i c a b ı o l d u ğ u n u , b u b a k ı m ­ ise R e s m î gazetede n e ş r e d i l d i l d e r i , tarihle­
  dan gerek Belediye Meclisince 6/2/1978 ta­   r i izleyen g ü n l e r d e n başla^r. Ne tarife d ü z e n ­
  r i h i n d e m ü z a k e r e ve kaibul edilen t a r i f n i n lemekle görevli k ı l m a n b u o r g a n l a r ı n nede
  Eylül-Ekim/1977   tariıhinden, gerekse İ d a r î İ d a r î Vesayet m a k a m l a r ı n ı n , tarifeleri ma­
  vesayet m a k a m m m 3/3/1978 tarihinde onay­ kable t e ş m i l e y e t k i l e r i y o k t u r . B u n u n ak­
  ladığı b u tarifeye 1/12/1977 g ü n ü n d e n iti­ sini d ü ş ü n m e k i d a r i i s t i k r a r prensibi ile
  b a r e n u y g u l a n a c a ğ ı n a dair h ü k ü m k o y m a s ı ­ b a ğ d a ş m a z .
  n ı n h u k u k a n m ü m k ü n b u l u n m a d ı ğ m ı , an­ Tarifelerle i l g i l i u y u ş m a z l ı k l a r d a n ye­
  cak, t a r i f e n i n y ü r ü r l ü k t a r i h i n i n E y l ü l - E k i m / k û n teşkil edenlerin b i r g u r u b u n u da fahiş-
  1977 o l a r a k s a p t a n m a s ı n a dair belediye l i k i d d i a l a r ı teşkil etmektedir. Ş i m d i y e ka­
  meclisi k a r a r m m dava k o n u s u y a p ı l m a m a s ı dar b u t ü r u y u ş m a z l ı l k l a n n ç ö z ü m ü n d e m ü l ­
  sebebiyle, a n ı l a n h u s u s u n b u d a v a dolayi- ga 5237 sayılı Belediye G e l i r l e r i K a n u n u n u n
  siyle incelenmesinin i m k â n s ı z o l d u ğ u n u , be­ 39 u n c u maddesinin 2 i n c i f ı k r a s ı n d a n isti­
  lirtmiş, a y n c a İ d a r î vesayetin a ç ı k bir ka­ ane e d i l m ö k t e i d i . Ç ü n k i b u f ı k r a d a ü c r e t
  n u n h ü k m ü ile t a n ı n a n s m ı r l ı b i r yetki ol­ tarifelerinin, b u n l a r ı n idare, i ş l e t m e ve si­
  d u ğ u n u , B a k a n l ı ğ a o n a m a yetkisi veren gorta masraflariyle, b o r c u n veya y a t ı r ı l a n
  m e v z u a t t a talsarrufta d e ğ i ş i l d i k y a p m a hu­ s e r m a y e n i n itfa taksitleri, yenileme ve i h t i ­
  susunda  b i r h ü k ü m b u l u n m a d ı ğ ı n ı , belirt­ yat a k ç a l a r ı , Islâh ve tevsi m a s r a f l a r ı ve
  tikten sonra 3/3/1978 g ü n ü n d e o n a n a n tari­ n o r m a l sermaye f a i z i n i a ş m a y a c a k b i r k â r
  fenin 1/12/1977 t a r ü ı i n d e n i t i b a r e n uygula­ nisbeti gözetilerek, belediye meclislerince


                                                 709
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12