Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

de (30) g ü n k a b u l e t m i ş t i r . B u d u r u m d a ta­ m i ş ise n o r m a l s ü r e y e g ö r e m ü k e l l e f i n b u 'ta­
                                       i
      rifelerden m ü t e v e l l i t u y u ş m a z l ı k l a r için ver­ r i f e n i n i p t a l i çin 30 M a r t a k a d a r y e t k i l i vergi
      g i maihkemelerine b a ş v u r u l m a d a d a v a a ç m a mahkemesine i p t a l d a v a s ı a ç m a s ı gerekir
      s ü r e s i (303 g ü n olarak hesaplanacak B u n a i k e n b u n u y a p m a m ı ş f a k a t belediye idaresi
      mukaibil B a k a n l a r K u r u l u n c a d ü z e n l e n e n t a h a k k u k e t t i r d i ğ i meslek vergisini Bir hazi­
      v e r g i ve h a r ç tarifelerine k a r ş ı D a n ı ş t a y a r a n d a m ü k e l l e f e tebliğ e t m i ş ise M ü k e l l e f i n
      b a ş v u r m a d a b u s ü r e (60) g ü n olacaiktır. Pek t e b l i ğ t a r i h i n d e n 30 g ü n z a r f ı n d a y a n i 30
      t a b i i h a l e n A n a y a s a d ü z e n i h a k k ı n d a k i Ka­ H a z i r a n a k ş a m ı n a k a d a r h e m tarifenin ip­
      n u n y ü r ü r l ü k t e o l d u ğ u n a g ö r e B a k a n l a r t a l i h a k k m d a , hemde y a p ı l a n t a h a k k u k işle­
      K u r u l u k a r a r l a r ı h a k k ı n d a dava a ç m a ola­ m i n e k a r ş ı V e r g i Maihkemesine d a v a a ç a b i ­
      n a ğ ı y d k t u r . B u dava h a k k ı ancak n o r m a l lir. K a n u n k o y u c u tarifeye k a r ş ı dava a ç m a
      d e m o k r a t i k d ü z e n e g e ç t i k t e n sonra k u l l a n ı ­ s ü r e s i n i g e ç i r m i ş olan m ü k e l l e f e tarifenin
      labilir. B u süi'elerin b a ş l a n g ı c ı ise B a k a n l a r kendisine u y g u l a n m a s ı ü z e r i n e b i r h a k k ı n ı
      K u r u l u n c a d ü z e n l e n e n tarifelerin resmi ga­ bir k e r r e daha k u l l a n m a i m k â n ı n ı v e r m i ş ­
      zetede i l â n ı t a r i h i n i izleyen g ü n d ü r . 60 g ü n ­ tir.
      l ü k s ü r e n i n h e s a b ı b u n a g ö r e y a p ı l a c a k t ı r .
      Belediye meclislerince d ü z e n l e n e n tarife ka- D ü z e n l e y i c i i ş l e m l e r için ö n g ö r ü l e n b u
      r a r l a r m ı n ise Belediye K a n u n ı m u n 56 m c ı i m k â n m ü l g a 521 s a y ü ı k a n u n u n 67 inci
      maddesine  g ö r e v e r i l d i k l e r i t a r i h t e n itiba­ maddesinin 30/6/1973 g ü n ve 1740 sayılı
      ren 48 saat z a r f ı n d a h u l â s a i a n n m Belediye k a n u n l a d e ğ i ş t i r i l m e s i s ı r a s ı n d a s a ğ l a n m ı ş
      k a p ı ş m a a s ı l m a k suretiyle n e ş i r ve i l â n ı ge­ idi. Usule ilişkin o l d u ğ u n d a n d o l a y ı b u de­
      r e k t i ğ i n d e n , b u i l â n ı n son g ü n ü n ü izleyen fada İdarî Y a r g ı l a m a U s u l ü K a n u n u n u n 4
      g ü n d e n i t i b a r e n (30) g ü n l ü k s ü r e n i n hesap­ ü n c ü maddesinde yer a l m ı ş b u l u n m a k t a d ı r .
      l a n m a s ı gerekir.                 Tarifeler k o n u ş m d a D a n ı ş t a y a i n t i k a l
                                          ı
                                eden u y u ş m a z l ı k l a r ç o k çeşitlidir. Belediye
        Ş u v a r k i , D ü z e n l e y i c i tasarruflar için Meclislerince d ü z e n l e n e n tarifelerin MakaJble
      s ü r e y ö n ü n d e n hesaba k a t ı l m a s ı gereken t e ş m i l i n d e n m ü t e v e l l i t u y u ş m a z l ı k l a r d i k k a t i
      özel b i r hal v a r d ı r . İ d a r î Y a r g ü a m a U s u l ü ç e k e c e k derecede b i r y e k û n teşkil etmektedir.
              i
      K a n u n u n u n 7 n c i maddesinin (4) ü n c ü ben­ B u n a özellikle E l e k t r i k ü c r e t tarifelerinde
      dine «İlânı g e r e k t i r e n d ü z e n l e y i c i işlemler­ r a s t l a n m a k t a d ı r . E l e k t r i k ü r e t i m ve iletimi­
      de d a v a süresi, i l â n t a r i h i n i izleyen g ' ü n d e n n i n TXirkiye E l e k t r i k K ı u - u m u n u n tekehnde
      i t i b a r e n b a ş l a r . A n c a k b u i ş l e m l e r i n uygu­ olması, d a ğ ı t ı m h i z m e t i n i ise Belediyelerin
      l a n m a s ı ü z e r i n e , ilgililer, d ü z e n l e y i c i i ş l e m ifa etmesi b u n u n b a ş l ı c a nedenidir. T E K
      veya u y g u l a n a n i ş l e m y a h u t her ikisi aley­ belediyelere s a t t ı ğ ı e l e k t r i ğ i n k i l o v a t saat
      hine b i r d e n dava açabilirler. D ü z e n l e y i c i iş- ü c r e t i n i z a m a n z a m a n a r t ı r m a k t a belediye­
      l a m i n i p t a l e d i l m e m i ş o l m a s ı b u d ü z e n l e m e ­ l e r i n b u n a g ö r e aiboneler için hemen yeni
      ye d a y a l ı i ş l e m i n iptahne engel olmaz.» h ü k ­ ü c r e t tarifelerini d ü z e n l e m e için belediye
      m ü k o n m u ş t u r . B u h ü k ü m 521 sayılı k a n u ­ meclislerini t o p l a n t ı y a ç a ğ ı r m a l a r ı gerekir
      n u n (67) i n c i maddesinde de mevcut i d i .
                                iken, b u n u y a p m a y a r a k g e c i k t i r m e l e r i ve
        B u h ü k m e g ö r e , d ü z e n l e y i c i i ş l e m i n me­ sonradanda z a r a r l a r ı n ı telâfi için tarife ka­
      s e l â tarife k a r a r m m i l â n ı n ı m ü t e a k i p 30 ve­ r a r l a r ı n a makaible t e ş m i l e d a i r h ü k ü m koy­
      ya 60 g ü n l ü k dava a ç m a s ü r e s i g e ç m i ş ol­ m a l a r ı u y u ş m a z l ı k nedeni o l m ^ t a d ı r . Her
      sa d a h î b u s ü r e d e n sonra b u tarifeye m ü s ­ ne k a d a r tarifeler oibjektif nitelikte b i r dü­
      teniden Ş:endisine vergi veya h a r ç t a h a k k u ­ zenleme katagorisine dahil iselerde, İ d a r î iş­
      k u ya,pılan m ü k e l l e f i n h e m d ü z e n l e y i c i i ş l e m lemlerin m a k a b l e ş a m i l o l a m a y a c a ğ ı n a d a i r
      (yani t a h a ı d c u k işlemi) haJkkmda dava aç­ t e e s s ü s e t m i ş olan idare h u k u k u ilkesi k a r ş ı -
      m a h a k k ı b u l u n m a k t a d ı r . B u n a g ö r e meselâ^ smda, tarifelerin makable t e ş m i l i D a n ı ş t a y
      Belediye meclisince d ü z e n l e n m i ş b u l u n a n t a r a f ı n d a n t e r v i ç edilmemekte. Belediye Mec­
      meslek vergisi tarifesi i l â n e d i l m i ş ve 28/Şu- lislerinin m ü z a k e r e ve k a b u l e t t i k l e r i t a r i h
      bat/1982 de ilânı son b u l a r a k t e k e m m ü l et­ esas a l ı n m a k t a , İdarî vesayet m a k a m m m

      708
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11