Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

n ı ş t a y a aittir; Tarifelerde düzenleyici b i r l a r a a i t tarifeler 10/1/1982 g ü n ve 17570 sa­
  i ş l e m n i t e l i ğ i n d e o l m a k l a beraber onama yılı R e s m î gazetede y a y ı n l a n ı p y ü r ü r l ü ğ e
  o n l a r a B a k a n l ı k işlemi niteliğini k a z a n d ı r ­ g i r m i ş t i r .
  maz. İ ş l e m ve u-ade belediye malıallî idare­
  sine aittir. B u n d a n d o l a y ı d ı r k i vesayet ma­ 2575 sayılı D a n ı ş t a y K a n u n u n u n 24 ü n c ü
  k a m ı n ı n o n a m ı ile t e k e m m ü l e t m i ş olsalar m a d d e s i n i n b i r i n c i f ı k r a s ı n ı n (a) b e n d i Ba­
  d a h i tarifeler h a k k ı n d a a ç ı l a c a k i p t a l dava- k a n l a r K u r u l u k a r a r l a r ı n a k a r ş ı a ç ı l a c a k
                                             o l a r a k
                                                 Da-
                                 i l k derece
  l a a n n d a h u s u m e t i n belediye idaresine tev­ d a v a l a r m g ö r ü l e c e ğ i n i m a h k e m e s i b a ğ l a d ı ğ ı n a
                            n ı ş t a y d a
                                        h ü k m e
  cihi gerekir. M a h a l l i idare t a s a r r u f u n u n ve­
  sayet m a k a m ı n c a o n a n m a s ı , b u tasarruf g ö r e v e r g i ve h a r ç tarifelerini d ü z e n l e m e d e
  aleyhine a ç ı l a n davada h u s u m e t i n vesayet o r t a y a ç ı k a n m e r c i f a r k ı b u tarifelerden m ü ­
                                        inceleme
                                             ve
  m a k a m ı n a tevcihine i m k â n vermez. B u H u ­ tevellit u y u ş m a z l ı k l a r ı ortaya ç ı k m ı ş t ı r . k a r a r a
                                                 Bele­
                                 y ö n ü n d e n d e
                            b a ğ l a m a
  sus O n b i r i n c i d a i r e n i n 14/5/1973 g ü n ve E.
  1971/3449, K . 1973/116 sayılı k a r a r ı il© elirtil­ diye meclislerince d ü z e n l e n e n vergi, h a r ç
                      b
  miştir. Sadece Belediye meclisince d ü z e n l e n ­ ve ü c r e t tarifelerine k a r ş ı iKk derecede ver­
                                                 dü­
                                           K u r u l u n c a
                                      B a k a n l a r
  m i ş b u l u n a n ü c r e t veya h a r ç tarifesinin Ve­ g i mahkemelerine. h a r ç tarifelerine k a r ş ı d o ğ ­
                                    ve
                            zenlenen
                                 v e r g i
  sayet M a k a m ı n c a ilgililer aleyhine değiştiri­
  lerek o n a n m a s ı halinde husumet vesayet  r u d a n d o ğ r u y a D a n ı ş t a y d a i p t a l d a v a s ı açıl­
  m a k a m ı n a tevcih edilir.          m a s ı gerekir.
    Y e n i Belediye Gelirleri K a n u n u n u n y ü ­ Y e n i d ü z e n l e m e l e r , i d a r i y a r g ı m e r c ü e r i
  r ü r l ü ğ e girmesiyle tarife d ü z e n l e m e bakı- nezdinde dava a ç m a d a da b u n d a n ö n c e k i
  m m d a n d a f a r k l ı b i r d u r u m o r t a y a ç ı k m ı ş u y g u l a m a d a n farklı, b a z ı esaslar g e t i r m i ş ­
  b u l u n m a k t a d ı r . 5237 sayılı k a n u n u n y ü r ü r ­ tir. İ d a r i Y a r g ı t a r i h i n e «İdari Y a r g ü a m a
  l ü k t e o l d u ğ u zamanlarda Belediye Kamanu- U s u l ü K a n u n u » a d l ı ile y e n i b i r yasa g i r m i ş ­
  n u n 70 i n c i maddesinin 7 inci bendine g ö r e tir. G e t i r i l e n y e n i l i k l e r i n i l k i d i l e k ç e n i n ve­
  k a n u n l a r l a v a z e d i l m i ş olan belediye vergi ve rileceği yere aittir. 2577 sayılı b u k a n u n u n
  resimlerine ait tarifelerin, hiç b i r merci ve 4 ü n c ü maddesine g ö r e d i l e k ç e l e r D a n ı ş t a y
  m a k a m ı n o n a y ı n a gerek o l m a d a n a y n ı mad­ veya ait o l d u ğ u M a h k e m e b a ş k a n l a r ı n a ve­
  d e n i n 8 i n c i bendi ile, 110 u n c u maddesinin y a b u n l a r a g ö n d e r i l m e k ü z e r e İ d a r e veya
  2,3 ve 8 i n c i bentlerine g ö r e d e belediye ver­ v e r g i m a h k e m e s i B a ş k a n l a r ı n a İ d a r e veya
  gi ve resimLİerinin t a a l l û k ettiği hususat ha­ v e r g i mahkemesi b u l u n m a y a n yerlerde As­
  ricinde belediye dairesi t a r a f ı n d a n ifa olu­ liye H u k u k h a k i m l e r i n e veya y a b a n c ı mem­
  nacak  hizmetler ve verilecek ruhsatlar bel­  leketlerde T ü r k K o n s o l o s l u k l a r m a verilebile­
                                     s
  geler ve suretler karşılığı olarak alınacaik  cektir. M ü l g a 521 ayılı D a n ı ş t a y K a n u n u n u n
  ü c r e t ve h a r ç tarifelerini de 71 i n c i madde­ 64 ü n c ü maddesinde D i l e k ç e n i n verilebilece­
  deki M a h a l l î M ü l k i y e A m i r l e r i n e o n a y l a t t ı r ­ ği yerler m e y a n ı n d a yer a l m ı ş olan V a l i
  m a k ş a r t i y l e , d ü z e n l e m e yetkisi Belediye ve K a y m a k a m l a r ç ı k a r ı l m ı ş b u n u n yerine
  Meclislerine ait d i .               y e n i mevzuatla Asliye H u k u k H a k i m l e r i gir­
          i
                            miştir.
    2464  sayılı Belediye Gelirleri K a n u n u ­
  n u n 96 ıncı maddesinde ise b u k a n u n d a en- Getirilen y e n i l i k l e r d e n b i r d i ğ e r i de da­
  az ve en ç o k m i k t a r l a r ı g ö s t e r i l m i ş olan va a ç m a s ü r e s i n e aittir. 521 sayılı k a n u n u n
  A k a r y a k ı t t ü k e t i m vergisi le K a y n a k suları^ 67 n c i maddesi D a n ı ş t a y d a i d a r î dava a ç m a ­
                i
                             i
  H a y v a n kesim muayene ve denetleme, ölçü  da genel s ü r e y i her çeşit i ş l e m l e r d e yazılı
  ve t a r t ı aletleri muayene, k a y ı t ve suret, b i l d i r i m t a r i h i n d e n itibaren, k a n u n l a r d a ay-
  muayene,  ruhsat ve rapor, s a ğ l ı k belgesi n s ü r e g ö s t e r i l m e y e n hallerde, doksan g ü n
  h a r ç l a r ı ile İ m a r m e v z u a t ı g e r e ğ i n c e alı­ o l a r a k tesbit e t m i ş iken, İ d a r î Y a r g ı l a m a
  nacak  h a r ç l a r ı n tarifelerini t a y i n ve teslbit U s u l ü K a n u n u n u n 7 i n c i maddesi dava a ç ­
  yetkisini B a k a n l a r K u r u l u n a t a n ı m ı ş t ı r . N i ­ m a s ü r e s i n i D a n ı ş t a y ve İ d a r î M a h k e m e l e r
  t e k i m B a k a n l a r K u r u l a n c a b u vergi ve h a r ç ­ için A l t m ı ş g ü n ve V e r g i m a h k e m e l e r i için-


                                                 707
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10