Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

adırn olumludur. Ayrıca, Bölge İdare Mah­   ra karşı temyiz istemlerini inceler ve kara­
      kemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mah­   ra bağlar» hükmünün  gereğidir. 2576 sayılı
      kemelerinin kuruluşunu  sağlayan 2576 sayılı  kanunun  6 ıncı maddesinin (a) bendinde;
      kanunu,  Türk Danıştayma  içtihat fonksiyo­   «•benzeri malî yükümler» ifadesi kullanıldı­
      nunu  yerine getirme olanağını vermesi ba­   ğına göre Belediye Meclislerince 1580 sayüı
      kımından, bir reform kanunu olarak nitele­  Belediye kanununun  70/8 inci bendine müs­
      mekte gerekir.                   teniden düzenlenen  ve 71 inci maddeye gü­
                               rede İdarî Vesayet maikammca  onanan  üc­
        Gerek  Vergi mahkemelerinin  kuruluşu­
      nu gerçekleştiren kanuna gerek se 28/5/1981  ret tarifelerinden mütevellit uyuşmazlıklar­
      gün ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanunu­ da aynı usule tabidir.
      na göre, Belediye vergi, harç ve ücret tarife­  Tarifeler hakkında iptal davası mükellef­
      leri ile bu tarifelerden mütevellit uyuşmaz­ ler tarafmdan açılaibileceği gibi vesayet ma­
      lıkların çözün yeri yönünden, yeni bazı du­ kamınca  tadilen onanması halinde vesayet
      rumlar ortaya çıkmış bulunmaktadır.       maJkamınm   işleminin kanunsuzluk  ve yet­
                               kisizlikle malûl bulunduğunu  ileri sürerek
        Evvelce tarifelerden mütevellit uyuşmaz-   bu işlemin iptali hakkında belediye idare­
      lıklarm çözüm  yeri doğrudan doğruya  Da­   leri de ilk derece mahkemesi olaraJk Vergi
      nıştay idi. İtiraz ve Temyiz Komisyonları­   Mahkemelerine  ve temyiz  yolu ile Danış­
      nın iptal davası yetkileri bulunmamakta,    taya başvuraJbihrler. Kanunî bir açıklık ol­
      mülga  521 sayılı Danıştay Kanununun (30)   mamakla beraber Mahallî   İdarelerin Vesayet
      uncu maddesinin  (A) bendine tevfikan ta­  makamlarının   tasarruflarının iptali husu­
      rifeler hakkmda açılan davalar Danıştayda   sunda  dava açabilecekleri Danıştaym  istik­
      görülmekte  aynı kanunun  (38) inci madde­  rar bulmuş  içtihatları îcabındandır. Tarife­
      sinin (B) bendindeki «Belediye ve Özel İda­ nin onanması,  elektrik^ hava gazı ve şehir
      re vergi, resim ve payları ile diğer gelirle­ içi ulaşım araçlarında olduğu gibi, bir Ba­
      rine ve bunlara ait tarifelere ilişkin dava­ kanlığa aitte olabilir. Tarifenin Bakanlıkça
      ları çözümleme  ile» doğrudan doğruya Da­   onanmış  olması, müracaat mercii yönünden
      nıştay 9 uncu dairesi görevli ve yetkili bu- durumu değiştirmez.  Tarifenin iptali hak­
      lunmaıkta idi.                   kmda  açılacak davayı ilk derecede incele­
                               yip karara b.ağlama yetkisi yine vergi mah­
        2576 sayılı kanunun, Vergi mahkemele­    kemesine aittir. Çünki 2575 sayılı Danıştay
      rinin görevlerine ilişkin 6 ıncı maddesinin  kanununun,  ilk derece mahkemesi  olarak
      (a) bendi «Genel bütçeye, l özel idareleri,  Danıştayda görülecek davalara ilişkin 24 ün­
                    i
      belediye ve köylere ait vergi, resim ve harç­ cü maddesinde; «Danıştayca ilk derece mah­
      larla benzeri malî yükümler ve bunlara iliş­ kemesi olarak :
      kin zam ve cezalar ile tarife uyuşmazlıkla­
      rını» çözümler hükmünü  ihtiva ettiğine göre    a) Bakanlar  Kurulu  Kararlarına,
      tarife uyuşmazlıklarının ilk derecede çözüm
      yeride Vergi Mahkemeleridir.  Tek hakimin      'b) Müşterek kararnamelere,
      çözümleyeceği  uyuşmazIMar   sadece (75)     c) Başibakanca  alınan kararlara,
      bin lirayı aşmayan tam yargı davaları ol­
      duğuna  göre iptal davası mahiyetinde olan     d) Bakanlıkların düzenleyici  işlemleri
      tarifelere ilişkin uyuşmazliklarm bir başkan  ile kamu  kuruluşları veya kamu  kurumu
      ve iki üyeden müteşekkil kurul tarafından   niteliğindeki meslek  kuruluşlarınca çıkarı­
      çözümlenerek  karara  bağlanması  gerekir.  lan veya ülke çapında uygulanacak  düzen­
      Ancak  vergi mahkemelerince  verilen karar­   leyici işlemlere),
      lara karşı temyiz yolu ile Danıştaya gelinebi­                denilmektedirki
      lir. Bu da 2575 sayılı Danıştay Kanunımun   Bakanlıklar işlemlerinden sadece düzenleyi­
      23 üncü maddesindeki  «İdare Mahkemeleri    ci nitelikte olanlar haikkmda açılacak iptal
      ve vergi mahkemelerinden  verilen kararla­   davalannı  inceleyip karara bağlamak  Da-


      706
   1   2   3   4   5   6   7   8   9