Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Yeni  Yasal  Düzenlemelerin    Belediye   Vergi  ve  Harç  Tarifelerinden


              Mütevellit   İhtilâfları  Etkileyen   Yönleri                                        Yazan : Osman  MERİÇ     12 Eylül yönetiminin yasal alanda gev-  izleyecek  ve  geçici  iBirinci maddeye
   gerçekleştirdiği olumlu düzenlemelerden  bir   görede, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi iz­
   g u r ü b u n u d a Belediyelerle ilgili olanlar teş­ leyen altı ay içinde kuruluş tamamlanacak­
   kil etmektedir 1961 Anayasası öngörmesine    tır. Bu mahkemelerden  Vergi mahkemeleri
   rağmen  bir türlü gerçelkleşemeyen alt dere­  İtiraz ve Temyiz Komisyoıılannın yerini ala­
   ce mahkemelerinin  kurulmalarını  sağlayan   cak ve Vergi, Resim, Harç ve benzeri yü­
   6/1/1982 gün  ve 2576  sayılı «Bölge İdare  kümlülüklerle  ilgili uyuşmazlıkların çözü­
   Maih!kemeleri_ İdare Mahkemeleri  ve Vergi   münde  ilk derece mahkemesi  görevini ifa
   Mahkemelerinin  Kuruluşu  ve görevleri hak-  edeceklerdir. Bölge idare  mahkemelerinin
           n
   kmdaki ikanun» un  kabulü ve yayımlanması    ise. Vergi mahkemelerinde tek hakim  tara-
   da bu cümledendir. Yargı alanındaki bu ye­  fmdan  verilmiş olan kararlara vaki itiraz­
   ni kuruluşlar Genel  idareyi olduğu kadar   ları inceleme ve karara bağlama gibi mah­
   Mahalîl idareleri bu arada Belediyeleri ya­  dut bir yetkisi vardır. Yeni düzenleme ile
   kından  ilgilendirmektedir.            bu tür uyuşmazlıklarda hak  aramada  baş
                             vurma yönünden  getirilen yenilik İtiraz Ko­
     Bu kanunun  2 inci maddesi, bölgelerin  misyonu yerine Vergi Mahkemesine  başvur­
   coğrafi durumları  ve iş hacmi gözönünde    madan  ibarettir. Artık uyuşmazlığı çözecelk
   tutularaik bu mahkemelerin  kurulması  ve   olan Mahkeme  niteliğinde bir organ oldu­
   yargı çevrelerinin tesbiti yetkisini Adalet   ğuna göre Vatandaş yönünden  daha  güven­
   Bakanlığına  vermiştir. Aynı maddenin ikin­   celi bir sistem tesis edilmiştir. Böylece, şim­
   ci bendinde ise kuruluş ve yargı çevreleri­  diye kadar ilk derecede bu tür uyuşmaz­
   nin tesbitinde İçişleri, Maliye ve Gümrük ve lıkları çözümleme yetkisini haiz olan itiraz
   Tekel Bakanlıklarının  görüşlerinin alınma­   ve temyiz komisyonları vergi tarihine inti­
   sını öngörmüştür.  Adalet Bakanlığı anılan   kal etmiştir. Bu Komisyonlar bizim Anaya­
   Bakanlıkların  görüşünü  aldıktan sonra  22   sa düzenimiz  b a k ı m m d a n belli ve sınırlı
   İl merkezinde Bölge İdare Mahkemeleri  ku­   yargı yetkisini haiz fakat yönetimin bir par­
   rulmasına  dair olan kararını 4 Şubat 1982  çasını tenkil eden bu bakımdanda bağımsız­
   günlü  resmî gazetede  yayınlamıştır. Bunu   lıktan ve güvenceden yoksun kuruluşlar ola­
   İdare ve Vergi mahkemelerinin  kuruluşları   rak vasıflandırılmışlardır. Bu haliyle yeni


                                                  705
   1   2   3   4   5   6   7   8