Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

arzı karai-laştırılan kanun tasarısı 18 ana ve mıştır. Bu şekilde son 20 yıl içerisinde İstan­
     2 geçici imaddeyi içeriyordu. İhtisas Komis­  bul'un etrafında 25, İzmir'in etrafında 9,
     yonunda  tasarının aynı mahiyetteki 9 ve 10  Adana'nın etrafında 4 belediye kurulmuştur.
     ncu maddeleri birleştirilerek tek madde ha-    Büyük şehirlerin etrafmı kuşatan bu be­
     ..-:ie getirildi ve kanunun tümü geçici nite­ lediyelerin birtakım sorunları da beraberin­
     likte görülerek  geçici maddeler  tek  ana   de getirdikleri çok kısa zamanda ortaya çık­
     madde  halinde yeniden düzenlendi. Konsey    mıştır. Belediyeler faaliyetleri iltibariyle bir­
     tarafından da bu son şeikliyle benimsenerek  birlerinden tamamen  bağımsızdırlar. Arala­
     kanunlaştı-                     rında hiyerarşik bir bağ yoktur. Merkezi oto­
       Büyük   Şehirlerin Yakın  Çevresindeki   ritenin bunlar üzerindeki yetkisi asgari dü­
     Yerleşim  Yerlerinin  Anabelediyelere  Bağ­   zeyde tuıulmuştur. Organları itibariyle siya­
     lanması  Haikkmdaki  Kanunun   hazırlanma    si nitelikte kuruluşlardır- Son yülarda yurdu­
     amacı Gerekçede  şöyle açıklanmaktadır:     muzda  ki siyasi çekişmelerin en etkin taraf­
                               ları belediyeler olmuştur. Bu çekişmeler hiz­
        «Genel nüfus sayım sonuçları değerlen­   metleri hep olumsuz yönde etkilemişltir. İz­
     dirildiğinde ülkemizin hızh bir şehirleşme   mir'in bazı semtlerine su sağlamak için Bu­
     hareketi içerisinde olduğu  görülür. İkinci   ca Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Şi-
     Dünya  Savaşından  sonra sanayilşemeye  bü­   rinyerde kuyu  açılmasına  bu  belediyenin
      yük önem verilmesi, sanayi kuruluşların da­  izin vermemesi ve gösterdiği direnç buna ör­
      ha elverişli şartlan ihtiva eden  büyük    nektir.
      şehirler etrafında  toplanması ve  büyük
     şehirlerin sahip  olduğu  sosyal  imkanlar     Büyük  şehirlerin etrafmda kurulan  be­
     kırsal alanlarımızda lyüksek oranlardaki nü­  lediyeler yâlnızca bir tâkım hizmetlerin ana
     fus artış hızına rağmen yeterli gelir kayna­ belediyeye  götürülmesine  mani  olmamış­
     ğı bulamayan  halkımızın  geniş kitleler ha­  lar, aynı zamanda hizmet pahalılaşmasına,
     linde büyük şehirlere göç etmesine yol aç­  gereksiz personel istihdamına ve enerii, su,
     mıştır. Şehir içerisinde arsa ve ev fiatları- kanalizasyon^ ulaştırma ve imar  gibi hiz­
     nın çdk yüksek düzeyde olması, göç edenlerin   metlerin kendi belediyeleri halkına da ye­
     şehir sosyal yaşantısma uyum  sağlamaik ko-   terli ölçüde götürülebilmesine engel teşkil
     nusundaiki  ürkeklikleri ve şehirler etrafın­  etmişlerdir.
     daki kamuya  ait arazilerin gerektiği gibi    Bu nedenlerledir ki, 12 Eylül Cumhuri-
     korunamaması   gibi sebepler yüzünden  ge­   ydti Kollama ve Koruma Harekâtından  son­
     len kişiler şehirlerin içerisine değil etrafına ra. Sıkıyönetim Komutanlıkları büyük şehir­
     yerleşmeyi  tercih etmişlerdir. Bu tercih za­ ler etrafındaki çevre belediyelerinin ana be­
      manla gecekondu  denilen yerleşim  tipinin   lediyelerle bütünleştirilmesinin hizmete ya­
      yaygınlaşmasına  ve büyük şehirlerimizin et­  pacağı olumlu  katkı üzerinde durarak  bu
      raflarını kuşaitmasma yol açmıştır. Şehirlere konuda  gerekli düzenlemelerin bir an önce
      mahalli hizmetleri götürmekle yükümlü olan   yapılmasını istemişler :
      belediyelerin bu yerleşme alanlarına temel     Milli Güvenlik Konseyi, bu istek doğrul­
      hizmetleri zamanında  götürebilecek şekilde   tusunda aldığı ve 11 Aralık 1980 gün ve 17187
      organize edilememiş olmaları ve 1930 yılın­  sayılı Resımi Gazete'de yayınlanan 34 sayılı
      da çıkan Belediye Kanunumuzun  2.000 nüfus­  Karan ile:
      lu yerlerde belediye kurulmasına imkân ver-     «Büyük kentlerin çevresinde teşekkül et­
      melsi yüzünden bu yerleşme alanlarında kü­   miş olan belediyelerin Sıkıyönetim Komutan-
      me küme  belediyeler kurulmuştur.        lıklannm  koordinesinde ve onlann emrede­
        Halk arasındaki  sosyal  dayanışmanın    cekleri şekilde ana belediyelere bağlanması­
      kolaylıkla siyasi dayanışmaya dönüşebilmesi   nın bir plan dahilinde ve en kısa zamanda
      ve ihtiva ettikleri büyük oy potansiyeli bu sağlanması»  direktifinde bulunmuşltur.
      belediyelerin iktidarlar tarafından sempati     Belediyeler ve köy tüzel kişiliklerinin hu­
      ile karşılanmasına, hatta tasvihine yol aç­  kuki varlıklarına son verilmesi yasal bir dü-


      712
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15