Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

göre üç dört kişiden müteşekkil encümenin   uyarak  ve ehliyetleri üzerinde durmadan
   teşkili m ü m k ü n idi) bu konu bu gün önem yazıişleri kâtibini ve buda olmayan yerlerde
   kazanmıştr.                    zabıta memurunu   baj^âtip yapacak  yani
                            zarurete uyacaklardır. Bu durum göstermek-
     Yine 88 inci maddede Daire Başkanları
   sayılırken "Fenişleri M ü d ü r ü - Başmühendis tedirki bu bünyedeki bir belediye encümeni
                                              ve
                                          olan
                                                  mcı
                                                76
   veya Mühendis"  deyimleri kullanıldığından   mechs yetkisini de haiz k a r a n 61 hükümlerini
                            maddelerdeki
                                    yetersizhk
   inşaat teknikerinin belediye  encümeninde    işletmesi m ü m k ü n değildir. Belediye Daire
   bulunmasının  m ü m k ü n olmadığı İçişleri Ba­
   kanlığının 3-4-1957 g ü n ve 8265 sayıh bir b a ş k a n l a n n m ekserisinin bulunması dolayi­
                                             üyenin
                               encümen
                            siyle
                                    fazla
                                                 katıl-
                                       miktarda
   görüşünde  belirtilmiş, Danıştay İkinci Dai-
  reside 6/11/1974 gün ve E. 1974/1469, K. 1974/ masiyle teşekkül etmiş olsa dahi mansup
  2960 ayıh  kararında, bir hususu karara bağ­  başkanla üyeler arasındaki ilişki bir Hiyer­
     s
                                              sistem
                                                  ise
  layan encümen  üyelerinin sorumluluklannı    arşi münasebeti olduğundan  bu esasma  da­
                                      denetlemesi
                            mafevkin
                                  madunu
  saptarken  encümene  girmesi dolayisiyle sa­  yandığından, madunu  mafevke  denetlettirme
  nıklar arasında bulunan Fen memurunu  en­
  cümen  üyesi sa3rmayarak  haikkında  karar   i m k â m bulunmadığından encümenin  meclis
                                        yetersizlik
                            yetkisini
                                 de
                                     olsa
                                   haiz
                                                  ver­
                                              k a r a n
  verilmesine  yer olmadığını karara  bağla­   mesi bahse konu  olamaz.  Bu  b a k ı m d a n
  mıştır. Bu yolda kapalı demektir. Bu durum
  küçük  kasaba belediyelerimizden  bir kısım-  25/9/1980 g ü n ve 2303 sayılı kanunun geçici
                                                  be­
                                              atanan
                                maddesine
                                        Bu
                                          şekilde
                                       "
  larmm  şu anda 2303 sayılı k a n ı m gereğince üçüncü başkanları haMonda Belediye Kanu­
                            lediye
  üç kişilik bir encümen teşkil etme güçlüğü  nunun 61 ve 76 mc maddeleri hükümleri uy­
  ile karşı k a r ş ı j ^ bulunduklarmı göstermek­
                                         f
  tedir. Bundan dolayıdirki, bu  imkânsızlığı   gulanmaz"  şeklinde bir ıkra eklenmek  su­
  göz önüne alan İçişleri Baikanlığı Kanunun   retiyle konu çözümlenmeli ve hukukî yörün­
                                oturtulmalıdır.
                            gesine
  kabulünü  müteakip  yayınladığı  29/9/1980
  gün ve 521-89-306-1/9606 sayılı tamami ile     Mansup  kişUerden müteşekkil olan bele­
  kanunun  t ü m ü hakkında yaptığı açıklama­  diye encümeni  yasalarm  belediye meclisle­
  lar meyanmda  "Kanunun  geçici kinci mad­   rine verdiği görevleri de yürütecektir. Bu
                    i
  desinde, feshedilen belediye meclisleri ye­  haliyle Belediye Kaununda  belediye meclis­
  rine kaim olmak; üzere düşünülen belediye   lerinin feshine, toplantılarına, toplantı, nisa­
  encümenlerinin  başkan  dahil en az üç kişi­ bına, müzakere usullerine ve kararlanna ait
  den oluşması şarttır. Oysa İl ve İlçe merkezi hükümleri uygulamadaki tutumu ne olacak­
  olmayan  b a s a b a l a n m ı z m bir kısmında, Bele­ tır. Bu konulann çözümüne ışık tutacak bir
  diye Kanununun  88 inci maddesinde öngö­   yasa veya içtihat mevcut değildir. Bu ba­
  rülen Daire Başmirlerinin sayıca yetersiz ol­ kımdan çözümde  mantıktan  ve çok zaman
  duğu bilinmektedii-. Bu gibi yerlerde belediye geçmiş olsada değerinden fazla bir şey kay­
  başkanının başkanlığında  belediye muhasibi   betmemiş  olan Mecellenin "Zaruretler haram
  ile belediye başkâtibinden oluşacak  encü­   olan şeyleri mubah kılar." ilkesinden fayda­
  men hatıra gelebilir. Belediye muhasibi ile  lanmak  gerekir. Ancak  göz önünde  tutul­
  Belediye Başkâtibinin ayrı a y n bulunmadığı  ması gereken  önemli  bir husus  şudurki,
  belediyelerde bir belediye memurunun  mu­   2303 sayılı kanun encümene  meclis yetkisi
  hasip veya başkâtip yerine vekâleten atan­  vermiştir, bu haliyle encümende  Belediye
  ması ve söz konusu kadrosunun  vekâleten   Kanununun  54 üncü maddesinde  öngörülen
  atandığı muhasip  veya başkâtip kadrosuna   olağan olağanüstü  toplantılar prosüdürünü
  tahvil edilmesinin acele Bakanlığımıza tek­  zaman  ve m e k â n itibariyle uygular. Olağan
  lif edilmesi mümkündür."  demek  suretiyle   toplantılan maddede  belirtilen Şubat, Hazi­
  imkânsızlığı bu yolla m ü m k ü n kılmayı ter­ ran ve Ekim aylannda yaparak yine Bele­
  cih etmiştir. Ekserisi bir muhasip, bir yazı diye Kanununun 70 inci maddesiyle ve diğer
  işleri kâtibi veya bir zabıta memuru ile ça­ mevzuatla belediye meclisine verilmiş olan
  lışan küçük kasaba belediyelerimiz  buna   görevleri müzakere edip karara bağlar, ka-
                                                 327
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14