Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

cuttuT. Buinlann içinde adı değişikte olsa   raf edildiğine göre birçok belediyeler asgarî
      (Fransa ve Belçikada Komün, Bulgaristanda   olarak belediye başkanından başka iki daire
     şehir halk sekreterliği_ Türkiyede Belediye)  amirinden  oluşabilecek üç kişihk bir encü­
     belediye denilen ünite mahallî halk hizmet­  men  teşkili güçlüğü ile karşı karşıya kala­
     lerinin en gemş olamk yürütüldüğü ve hem­   caklar, bu durum karşısında ya yeni kadro­
     şehri ile en sıkı temasın kurulduğu birim­  lar alarak buralara encümene  girebilecek
     lerdir. Yine hemen bütün ülkeler için müş-  nitelikteki kişileri baş amir tayin etme yo­
     tere-k nokta, bunlajnn organlarmm  halk ta­  luna gidecekler yada mevcut kadro  unvan-
     rafından seçimle (Her ülke kendi seçim sis­  lann değiştirme yolunu tercih edeceklerdir.
     temine  göre tek dereceli veya iki dereceli  Memleketimizde  mevcut  (1727) belediyeden
      seçimle yapabilir) teşkil edildikleri keyfiyeti­ (67) sini İl Merkezi, (554) ünü İlçe Merkezi,
     dir. Seçim.le meydana gelen bu ür kuruluş   (381) ini Bucak Merkezi ve (725) ini de bun­
                      t
     ların bünyelerinde genellikle Yürütme ve Ka­   ların dışındaki kasabalar belediyeleri teşkil
     rar organı ayrımı avrdır. Halk oyu ile oluşan  etmektedir.  Bu rakamlar  göstermektedirki
     bu kuruluşlarda karar organlanna  yürütme­   Türkiye Belediyelerinin % 65'e yakın kısmını
     yi denetleme yetkisi tanınmak suretiyle den-  küçük kasabalar  belediyeleri oluşturmakta
     gs kurulmakta  ve yürütmenin  etkenliğini   ve bunlann içinde asgari ölçüde varlığı dü-
      sağlama ve çahşmalamdaki  hatayı asgariye   şünülebilen ayn  ayrı bir muhasip ve  bir
      indirme için çaba sarf edilmektedir. Uygula­  başkâtibi olmajranlar bir hayli yekûn teşkil
      nan bu demokratik yöntem  etkili bir kamu­  etmektedir. Küçük belediyelerden bir kısım-
      oyu denetiminin İşleyişine imkân vermekte­   lan muhasebe  ve yazı işlerini tek bir kamu
      dir. 1580 Sayılı Belediye Kanununun 61 inci  görevlisine gördürmek  suretiyle işlerini yü­
      maddesiyle, Belediye Başkanmm  Meclis üye­   rütmekte  ve bunun işgal ettiği kadro unva­
      lerince verilen Gensoruya vermiş bulunduğu    nınım da başkâtip veya muhasip olarak sap­
      cevapların, 76 mcı maddeye  göre de yıllık  tamaktadırlar. Bazı belediyelerde İse muha­
      icraat raporu hakkındaki izahatmm  Mecli­   sipten ayn olarak yaziişleri kâtibi unvanlı
      sin 2/3 çoğunluğunca  tatmin edici bulım-   bir vazifeli bulunmaktadır. Fakat Belediye
      moması  halinde haikkında yetersizhk karan   Kanununun  77 inci maddesi encümenin  se­
      verilerek Donıştayca Başkanlıktan  düşürül­   çilmiş encümen üyeleriyle 88 inci maddedeki
      mesine imkân verilmesi yürütme  organının   Daire Başkanlonndan  teşekkül edeceğini be­
      Meclislerce ve demokratik sistemlerle denet­  lirttiğine ve 88 inci maddede belediye baş-
      lenmesi makanizmasmm   en müessir bir yolu   amirleri saylırken "Yaziişleri Müdürü veya
      ve yönetimidir. Belediye Meclislerinin feshi  Başkâtip", "Hesapişleri Müdürü  veya  Mu­
                  t
      ile her şeyden önce bu ür denetim olanağı  hasebeci" dendiğine göre kadro unvanı Ya­
      ortadan kalkmıştır. Gerçi Belediye Kanunu­   ziişleri kâtibi olan bir vazifelinin encümene
      nun 94 üncü madesinin (D) bendine, belediye  katılması mümkün  değildir. Nitekim konu,
      başkanlığının sadece Vali ve Kaymakamlar    İçişleri Bakanlığınca bu doğrultuda  tezek­
      uhdesine tevdi edilmesi halinde 61 ve 76 mcı  kür edilmiş 10/11/1956 gün ve Mahallî ida­
      maddeler ahkâmnm   bunlar hakkında tatbik   reler Genel Müdürlüğü  ifadesiyle yapılan
      olunmayacağma   dair hüküm  konmuş  isede   621-314-137/22502 sayılı bir genelge ile bele­
      belediye meclisleri ortadan kalktığına göre  diye kâtiplerinin belediye encümeninde  bu­
      yetersizlik karan verme makanizmasmın  iş­  lun malannm  mümkün  olmadığı, lüzum gö­
      lemesi mümkün  değildir. Geçici ikinci mad­ rüldüğü  takdirde bütçedeki kâtiplik kadro­
      de ile belediye meclislerine müteallik görev­ sunun  kaldınlarak  Başkâtiplik kadrosu ih­
      lerin Belediye Kanununım  88 inci maddesin­   dası suretiyle bu ihtiyacın temininin müm­
      de belirtilen Daire Başamirlerinden oluşan   kün  olduğu idari teşkilât aracılığı ile bele­
      Belediye Encümenleri  tarafmdan  yürütüle­   diyelere bildirilmiştir. Fakat seçilmiş encü­
      ceği ifade oltmmuş böylece nakıs statüde bir  men  üyesi sisteminin carî olduğu dönemde
      encümene  görev y^letilmiştir. Bu hükümle   üzerinde fazlaca durulmaya değer görülme­
      sesçilmiş encümen  üyeleri sistemide berta­   yen (Çûnki seçilmiş asgari ki üye olacağına
                                              i

      326
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13