Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

üncü maddesiyle  Bakanlar Kurulunca  sapta­     Urfanm  Hilvan  İlçesi Merkezi Belediye
   nan beldeler için mansup belediye  başkanlığı  Başkanı  hakkında  1979 yılında yapılan uy­
   sistemi benimsenmiş,  çok partili hayata gi­  gulamanın  gerekçesinin  de bu  maıhiyette
   rilip belediye başkanlığı için tek dereceli  olduğu kanısındayız. Buna mukabil belediye
   seçim sistemi uygulanmasına  ^ ve 1981 Ana­  başkanlığı boşalan Ağrı ilinin merkez bele­
   yasası güçlü belediye başkanı esprisini ka­  diyesi, Ordunun Fatsa ve Çanakkalenin Lap­
   bul etmesine rağmen  Belediye  Kanununda    seki ilçe merkezleri belediyeleri ile Balıkesir
   istisnaî bir müessese olarak yer almış bulu­ ilinin Sanköy kasabası belediye başkanlıkla­
   nan mansup  belediye başkanlığı sistemi çok  rının 10 Ağustos 1979 tarihine kadar mansup
   partili hayata girinceye kadar Doğu ve Gü­  belediye Daşkanlannca yürütülmesi  23/7/979
   neydoğu  bölgelerindeki belediyelerde görev   günlü Bakanlar Kurulu karan ile karariaştı-
   Mahallî Mülkiye  Amirlerinîn uhdelerine ve­   rılmıştır. Bekanlar Kurulu seçim hazırlıkla­
   rilmek suretiyle ve geniş bir şekilde uygulan­ rın n dovam ettiği bir sırada almış bıılun-
   mış, 1950 den günümüze  kadarda,  nadirde   duğu  bir kararla bu belediyeler başkanlık
   olsa, ülkenin bütün bölgelerinde uygulandığı   seçimlerinin Cumhuriyet  Senatosu  üçte bir
   f^rrülmüştûr. Elli yıl önce Belediye Kanunu­ yenileme  ve Milletvekili ara  seçimleriyle
   nun  tedvini sırasında öngörülen bu istisnaî  birlikte yapılmasmı sağlamak  amaciyle  bu
   müessesenin  kabul gerekçesi bu günkünden    kararını aldığını beliılmektedir. 17 günlük
   farklıdır. O zaman Ülkemizdeki kültür sevi­  bir süre için mansup belediye başkanlığı uy­
   ye?! î'pla alınmış ve bs.zı bölgelerdeki bel­ gulamasına gidilmesini sağlamak için göste-
   delerde Belediye Başkanlığı yapacak nitelik­  ' rilen bu gerekçe tatmin e^ici görülm^ediğin-
   te kimsenin bulunamayacağı  gerekçesiyle ilk  den bu erteleme işlemi Siyasî Partiler ara­
   tasrnd?. ppdece Bakanlar Kurulunca  saptana   sında tartışma konusu olmuştur. Bunlardan
   cak beldeler ile, înahallî ve merkezi otoriteyi b??ka 1979 yılında Ağrı ilinin Tutak, Siirt
   tek bir elde toplamak ve böylece merkezi   İlinin Batman ve Konya İlinin Cihanzeyli Be­
   hükümette  daha  güçlü bir yönetim kurmak   lediye Başkanlıklan sf^çimlerlrin ertelerm-^si
   p rap ciyle Ankara için mensup belediye baş- işlemleri de bundan  öncekilerle  benzerlik
   kf.nlığ sistemi öngörülmüş iken, Muvakkat    r/etmektedir. Görüldüğü  veçhiyle kanunun
   Encümende  tasamm  müzakeresi   sırasında   ^^edvini STrasında, öngörülen sosyal, kfiltürel
   îçişleri Bakanının, doğu bölgelerinin beledi­ ve malî gerekçeler nedeni ortadan kalkma­
   yelerinin malî yetersizlik içinde bulunan büt- sına rağm.en elli yılhk dönemde bu nedenlerin
   rr^ipr^vle müstakil belediye başkanı ödene-  yerine ikame  edilen başka nedenlerle  za-'
   *'ni kprşılam.a olanağı bulunmadığından bu   •^p-n zaman  müesseseve  müracaat  lüzumu
   p-'bi yerlerde bu görevin Vali ve Kaymakam- hasıl oimştur. Sadece bunlar münferit- rvgu-
   •"•^r uhdesine tevdi olunmasına dair malî mü­ if-^^lara inh'sar ettiği halde 27 M a y s ye
   lâhaza ile yaptı.ğı teklifte yerinde görülmüş 13 F.viül sonrası başvurula-n uygulcmalnr
   ve mr'.ddeye D bendi sonradan ilâve olun-   bütün ü''kf> alanına yavgındır. H^ç şüphesiz
   mıistur. Müessesenin ihdas gerekçesi bu ol-  gerçekleştirilmesi gereken  tembel  amacİT
   m.asına rağmen  sonradan kamu   düzeninin   bakımından  lüzumlu  ve za.,ruri bir başvur­
   mexr/u.u b^his oldnSfii haz'' hallerde uy,gulaın- madır. 2303 sa3rıh kanunla uy.gularn.ava. ko-
   iTi"cı yoluna gidilmiştir. 1977 seçiminde Ma- "u^an yen^ belediye başkanlığı statüsünün
   la^-ya Belediye Başkanlığma  seçilen  zatın  öıe-mii h-'^kukî sorun varatacağı  samlma-
   mi'essif b'r olayla hayatını kaybetmesi üze­ mâkla  beraber her halde belediye organları­
   rine secim kurullarının yeni seçim için ge­ nın, b^.zı kararlan hc'kkınd?, uygulanan ve­
   rekli formaliteleri ikmal etmekte  olduğu   sayet müessesesine  günün koşullarına uvrun
   b^r sırada Bakanlar Kurulunun  bu görevin   '^'^ vpche verebilmek için yeni. bazı hüküm-
   mansup  belediye başkanı uhdesine verilme­   ^'"''0 ihtiyaç duyulacaktır.
   sini .kp.rarlastırması üzerine, seçimin durdu­
   rulması, kamu  düzeni gerekçesine  dayan­     Belediye meclislerinin fesh'ne gelince;
   maktadır.                     Burada  durum biraz farklıdır. Hemen h°men
                             bütün  ülkelerde Mahallî İdare sistemi mev-

                                                   325
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12