Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

arasmdan
                                                   sıkı
                                                     yö­
          Belediye   Başkanfannîn    ve    mış belediye başkanları istemine uygun ola­
                               netim
                                   komutanlarının
                               rak İl Merkezlerine, İçişleri Bakanlığınca, İl
          Balsdi^e   Meclislerinin   yeni    Merkezi olmayan  yerlere de Vahlerce atama
       Statüleri   münasabetiyle    ortaya    yapılacağı ve aynı usullerle değiştirileceği,
                                           Belediye
                                       aimmış
                               görevlerinden
                                                 Başkanları­
                               nın görevlerine iade edilmeleri halinde Baş­
             Çıkan  Hukukî   Sorunlar     kanlık görevlerinin devamı süresince siyasî
                               partilerle olan ilişkilerinin kesileceği, Vali
                               ve Kaymakamlar  dışından belediye başkan-
                               lığma atanan kamu  görievlilerinin asıl hiz­
                 Yazan:  Osman  MERİÇ
                               metlerinden izinli sayılacakları ve hizmeti
                               sona erdiği zaman aslî görevlerine dönecek­
       Onıki Eylül Harakâtı Cumhuriyeti  koru­   leri ve görev dolayisiyls ödeneklerini ve aslî
     ma ve kollama görevini yerine getirebilmek   maaşlarını ne şekil ve nisbette alacakları,
     için tarafsız bir idareyi hedef almıştır. Bu
     ba;]amdan  çoğunluğu  partililerden oluşma­     Geçici Dördüncü madesinde;  Çeşitli, Ka­
     sından dolayı siyasî tutum ve davranışların  nun, Tüzük ve Yönetmeliklere  göre  kuru­
     çekişme  ve zıtlaşmaların Yasama  meciisie-   luşları. Belediye Meclisleri ve Belediye En­
     rinden sonra en yoğun bir durum arzettiği   cümenlerinden  seçilmiş ve seçilecek üyelerin
     Mahallî İdareler Orga,nlarmın bu halleriyle   katılmasiyle m ü m k ü n olan meclis, komisyon
     devamları  Millî Güvenlik Konseyince uygun   ve kurullara gerekli üyelerin, belediye en­
     görülmemiş  harakâtı hemen  izleyen günler   cümeni tarafından  belediye personeli ara­
     de konu ele alınarak 25/9/1980 gününde ka­  sından görevlendirileceği,
     bul edilen İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu     Geçici Beşinci maddesinde de; Belediye
     Muvakatına  Ek 2304 sayılı kanunla Genel   Kanununun  133 üncü madesine göre kurul­
     Meclisler, Belediye Kanuna  Ek 2303  sayılı  muş olan birliklerin faaliyetlerini durdur­
     kanunlada  Belediye Meclisleri feshedilmiş ve  maya ve feshe yetkili Makam ve Mercilerle
     Belediye Başkanları  görevlerinden  alınmış­   feshedilmeleri halinde Organlarının  görev­
     tır. Yazımıza konu teşkil eden 2303 sayılı ka­ lerinin nasıl yürütüleceği,
     nunun  geçici birinci maddesinde;  Belediye
     Msclislerinin feshedildiği ve Belediye Baş-     Hususları düzenlenmiş  bulunmaktadır.
     kanlarıniR  görevlerinden alındıkları^
                                 Bizim kuşak bu tür uygulamayı  ikinci
                               defa görmekte  ve müşahede   etmektedir.
        Geçici ikinci maddesinde; yeni belediye
      meclisleri üyeleri seçilinceye kadar yasalarm  27 Mayıs 1960 h a r a k â t m ı müteakıpda bele­
      belediye meclislerine verdiği görevlerin Be­  diye başkanları görevlerinden ahnmış ve bu
                 i
     lediye Kanununun  88 nci maddesinde  belir­  görev yeni seçim yapılmcaya kadar Mahallî
      tilen Daire Başkanlarından oluşan belediye   Mülkiye  Amirlerine verilmişti. Bu defa ise
      encümenleri tarafından yürütüleceği,       Belediye Başkanlığı görevinin tevdi edileceği
                               kimseler üstesi daha geniş tutulmuştur. Fa­
        Geçici üçüncü maddesinde;  Görevlerin­   kat her i k i h a r a k â t sonunda geçici olarak
      den alınan Belediye Başkanları yerine fiilen benimsenen  sistem, mansup  Belediye  Baş­
                                                 ö
      görevli veya emekli kamu  görevlileri veya  kanlığı usulüdür. Esasında elli yıl nce tedvin
                               edilen 1580 sayılı Belediye Kanununun  94
      serbest meslek sahipleri veya görevden alın­

      324
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11