Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

hüküm  de kaldırümamış  olduğundan  günde­   rinden başkan atanabilir ve kurullar teşkil
  min  ilân olunacağı hakkındaki  55. madde   edilebMir.
  hükmünün  yerine getirilmesi ve buna olanak     Bu gibi birliklerin faaliyetlerinin durdu­
  sağlanmak  üzere meclis görevi için yapıla­  rulması, yaptıkları kamu hizmetlerinin  de
  cak encümen  toplantılarının meclis salonla­  durmasını gerektireceğinden  ve bundan va­
  rında yürütülmesi  yerinde olur.         tandaşlar zarar göreceğinden bu yola gidil-
                            meyerek  gerektiğinde yalnız seçilmiş organ­
     BİRLİKLER :                  larının ve Başkanlarmm  değiştirilmesi ile
                            yetinüeceğini sanıyoruz.
     2303 sayıh yasa ile Belediye Yasasının
  133. maddesine  göre kurulmuş  olan birlik­    Ancaik Belediye Yasasının l33. maddesi
  ler kaldırılmamıştır. Ancaik  bunlar lüzum   gereğince Belediyelere ait görevlerin bir ve­
  görülürse sıkıyönetim komutanlıkları, valiler  ya birkaçmı müşterek  tesisat ve idare ile
  veya İçişleri Bakanlığmca gerektiğinde fesh­  gerçekleştirmek ve yürütmek  yerine,  daha
                                          yasanın
                                               koyduğu
  edilebileceği gibi faaliyetleri de durdurula­  çok politik amaçlarla ve çıkılarak kurulmuş
                               ve kuralların
                            kayıt
                                      dışma
  rak seçilmiş organlannın  yerine, bunlann    olan birliklerin mevcudiyetlerine son veril­
   görevlerini yapmak  üzere, kamu  görevlile­  mesi doğaldır.

         U   -j-    W3   A  ULAŞIM - TRAFİK

            JL^ X  JbC İ V  SANAYİ  VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

      Belediyelerimizin teknik imkânsızlıkları nedeniyle yeterince ©ğilemediği  TRA­
      FİK MÜHENDİSLİĞİ   hizmetlerinde Müşavirlik ve Müteahhitlik yapmakta  olan
      Firmamı/, konusunda  Ülkemizin TEK kuruluşudur.
      Hizmetlerimiz:

      KAVŞAK  SİNYALİZASYONU
      YOL  VE KAVŞAK   AYDINLATMASI

      TRAFİK  İŞARET  LEVHALARI
      YOL ÇİZGİLERİ
      OTOKORKULUK    kotnulannda  uygulamalar.
       KENTtÇİ  TOPLUTAŞIM
      BELEDİYE  OTOBÜS  tŞLETMELERÎNlN   RASYONELLEŞTÎRÎLMESÎ
      KENTİÇİ  TRAFİK  AKIMININ  DÜZENLENMESİ   konuiarmda otüd,

      proje ve uygulamalar.
      Aynca,  MÜŞTEREK   TRAFİK  FONU için  gerekli ©tûd, proje v© keşJf
      dosyalanma  hazırlanmaaL


                 Yüksek  Mühendis  : Özgür SAYIN
         U L T R A    SANAYİ  VE TİCARET LÜMİTED ŞGVKETÎ


    Bilir Sokak 6/2 KavBkhdere/ANKARA     Tfel: 27 65 22                                                  323
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10