Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

leceği gibi görevden alman  Belediye Baş­   tüzük ve yönetmelikler gereğince kuruluşları
      kanlarından da atanabilir.            Belediye Meclisi veya Encümenlerince  seçi­
                               lecek üyelerin katılmasıyla oluşan  heyet,
        Ancak görevden alman Belediye Başkaa-     komisyon  veya meclislere gerekh üyeler Be­
     lanndan  atama  yapılırsa bımlanin Başkan­   lediye Encümenlerince   Belediye  personeU
     lık görevlerinin devamı süresince siyasi par­  arasmdan  görevlendirilecektir.
     tilerle olan ilişkileri, tarafsızlık esasmm ge­
     reği olarak, kesilecektir.
                                 Bunlann  başhcalan 2490 sajoh artırma
        Yeni yasa, Belediye Yasasmm  24. mad­   eksiltme ve ihale yasasmın 28. maddesine
     desini  yürürlükten  kaldırmadığmdan   bu   göre kurulan satm alma komisyonu,  vergi
     maddeye  göre Belediye Başkanlarından  ge­   usul yasasma göre kurulacak tadUat komis­
     rekli şartlar aranır. Ancak Belediye Başkan­  yonları, kamulaştırma  yasasma  göre kuru­
     lığı memurluk sayümadığmdan    65 yaşmı dol­  lan kıymet takdir komisyonları, çiftçi mal-
     durmak  atanmaya  engel değildir.        larmm  konmması   hakkındaki  4081  sayılı
                                                      i
                               yasa gereğince koruma  meclisi ile ilçe ve l
        Atanacaklardan  Vali ve Kaymakamlar     merikezlerinde kurulacak murakabe  heyetle­
     dışmdaki  kamu  görevlileri, asıl hizmetlerin­ ridir.
     den izinli sayılacak ve Başkanlık hizmeti so­
     na erince asıl görevlerine dönecektir.       Bu hükümdeki  (Belediye Personeli ara­
                               smdan)  kaydı uygulamada  güçlükler çıkara­
        Bunlara verilecek aylık miktarları ile   bilir. Zira bütün kadrosu 2, 3 kişiyi aşma­
     özlük haklan  yasanm  3. maddesinde  behr-   yan ve muhasebecilik ile başkâtiphk görevi­
     lenmiştir.                     nin tek kişiye verildiği küçük belediyeler de
        1580 sajnlı Belediye Yasasma 307 sayılı  vardır. Yasada bir değişiklik yapılarak kü­
     yasa ile eklenmiş olan 16. madde uyannca    çük belediyeler için bu kaydmm kaldırılma­
     Belediye Başkanlığma  atanan sivil veya as­  sı yerinde olacağı görüşündeyiz.
     ker emeklilerin emekh  aylıklan  kesilmeye­
     cektir.                         Muhasebecihğin  başkâtiplik ile birleşti­
                               rildiği yerlerde kadrolan ayırmak gerektiği
        Belediye Başkanlığına atananlar  hak-   gibi kâtip adıyla ahnmış olan kadrolarda ça-
     kmda  Belediye yasasmm  61 ve 76. maddele­  lıştınlanlarm encümene  üye olmıyacaklan
     rine göre yetersizlik karan verilememesi ge­   hakkmdaki  görüşün, kadro ünvanlarınm  de­
     rekir.
                               ğil, yapüan hizmetin esas tutularak değişti­
        1580 sayılı Belediye Yasasının 71. mad­  rilmesi de uygun olur.
     desinin Belediye Meclisi tarafından  bütçe,
     kesin hesap, çalışma programlan,  bütçede     Meclis görevini yapacak  encümenlerin
     değişiklik ve ek tahsisat veya bölümden bö­  Belediye Yasasmm  62. maddesinde  yazılı ih­
     lüme aktarma, borçlanma.  Belediye Vergi ve  tisas komisyonlarmı  kurması gerekmez. An­
     Resimlerinin ilgili olduğu konular dışmdaki   cak önemli konularda karardan  önce gere­
     hizmetler için su ve elektrik tesisleri, tutan kenlerin mütalâasına başvurulabilir.
     1.000,— TL. yi aşan  davalann  sulh yolu ile    Belediye yasasının 55. maddesi kaldınl-
     çözümlenmesi  ve Belediye Zabıtası üe ilgili mış değildir. Ancak gündemin enaz bir haf­
     talimat konulannda  alman kararlarm  mahal­   ta önce meclis üyelerinin adreslerine gönde­
     li en büyük mülkiye memurlannm  onayı ile   rileceği hâkkmdaki hükmün,  meclis görevini,
     kesinleşeceği hakkındaki hükmü  kaymakam-    tamamı memur  olan encümenler  yapacağına
     lann  Belediye Başkanlıklarına  atandıklan   ve memurlann  devamlı  olarak görevlerinin
     yerlerde valilerce, valilerin Belediye Başkan­  başmda bulunması  gerektiğine göre buna ih­
     lığına atandıklan yerlerde İçişleri Bakanlı­  tiyaç yoktur.
     ğınca onaylanmak  suretiyle uygulanır.
                                 Şu kadarki yasanm 56. maddesine  göre
        Yasanın 4. maddesine göre çeşitli yasa.  meclis toplantılan aleni olduğundan ve bu

     322
   1   2   3   4   5   6   7   8   9