Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

2303   SAYİLİ  YASAYA    GORE   BELEDİYE    BAŞKANIARİMIN

     GÖREVLERİNDEN      ALİNMASİ   VE  BELEDİYE   MEÇLİŞLERİNİN     FESHİ                                          Muzaffer AKALIN

     1580 sayılı Belediye Yasasına ek 2303  muştur. Ancak bunun  için 12.9.1980 tarihi ile
   sayılı yasa ile, 12.9.1980 tarihinden geçerli 2301 sayıl yasanm Resmî Gazetede yayınlan­
   olmak üzere, Belediye Başkanları görevlerin­  dığı ve yürürlüğe girdiği 21.9.1980 tarihi ara­
   den alınmış ve Belediye Meclisleri feshedil­  sında yapılmış olan fesih ve görevden alın­
   miş bulunuyor.                   malarla atamaların geçerli olduğu belirlen­
                            mek  gerskü-ken  "Zuhulen"  yasanm  kabul
     Sözü  geçen yasa 29.9.1980 tarihli  ve   edildiği 19.9.1980 tarihinden söz edilmesi iki
   17120 sayılı Resmî Gazetede yaymlanmıştır.
                             günlük bir boşluk doğurmuştur. Buna sade-
     Türk  Silahlı Kuvvetlerinin 12.9.1980 gü­  cje değinmekle yetiniyoruz.
   nü gerçekleştirdiği, Cumhuriyeti kollama ve
   koruma  harekâtı, tarafsız bir yönetim kur­  dar, Yeni Belediye Meclisleri seçilinceye ka­
                               yasaların
                                                verdiği
                                         Meclislerine
                                     Belediye.
   mayı  da amaçladığmdan  ve Belediye Mec­   görevler, Belediye Encümenlerince   yerine
   lislerinin üyeleri çoğunlukla bir siyasi parti­ getirilecektir. Encümenlere yalnız 1580 sayılı
   ye bağlı olduklarından, bunların görevlerini
                                  88.
                                    maddesinde
   devam  ettirmeleri yeni yönetimce uygun gö­  yrsanm  katılacaktır.    gösterilen daire
                             amirleri
   rülmemiştir.
     Siyasi parti faaliyeitleri durdurulduğuna    Esasen Belediye Meclislerine ait görevle­
   göre, buna müsaade edilinceye ve yeni seçim­  rin bu gibi hallerde daire amirlerinden olu­
   ler yapüncaya kadar geçici bir düzenlemeye   şan Belediye Encümenleri tarafmdan  yürü-
   gerek vardı. Yeni yasa bunu amaçlamakta­    tülm.esi Belediye Yasasının 90. maddesi gere­
   dır.                        ğidir.
     İçişleri Bakanlığı  illere gönderdiği
   29.9'1980 tarihU ve Mahalli İdareler 521-80-    BELEDİYE  BAŞKANLARININ
   306-9606 sayılı bir genelge ile bazı açıklama­ ' ATANMASI
   larda bulunmuştur. Genelgeyi gözönühde  tu-     İl Belediye JBaşkanlıklarına İçişleri Ba­
   taraJc, konunun  önemi dolayısıyla biz de,   kanlığında, öteki Belediye Başkanlüdanna
   daha çok Belediyelerimiz yönünden  görüşle­   ise Valilerce atama yapılacaktır. Bu atama­
   rimizi belirtmeyi ve bazı bilgiler vermeyi ya­ lar Sıkıyönetim Komutanlıklarının teklifle­
   rarlı bulduk.                   rine dayanacaktır.

     Yasaya göre geıek Belediye Başkanları­     Gerektiğinde  bunların değiştirilmelerin­
   nın ve gerek meclislerinin görevlerine son   de de ynı usûl uygulanır.
                                a
   verilmesi 12.9.1^80 tarihinden geçerlidir. Bu
   hüküm  yasanın yürürlüğe girmesinden önce     Belediye Başkanlıklarına atanacaklar, iş­
   yapılmış görevden alınmaları ve atamaları   başında veya emekli kamu  görevlilerinden
   yasal bir dayanağa  kavuşturmak  için kon-  veya serbest meslek sahiplerinden seçilebi-

                                                  321
   1   2   3   4   5   6   7   8