Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

r a r l a n n ı n başında konuyu belediye meclisi 4)  Siyasî mes'eleleri müzakere  eder
      sıfat ve yetkisini haiz olarak karara bağîa- veya siyasî temennilerde bulunursa,
      dığmı belirtir. Ancak belediye meclisleri için    İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Da-
      yasanın öngördüğü  şeklî zaruretlere yeni   nıştaym  k â r a n ile fesh olunur. Bu takdirde
      statünün uygulanmasında   uyulma  zarureti   yeni belediye mecHsi eçimine  gidilir. Seçilen
                                           s
      olmaması  gerekir. Asinda bir çok belediye­  meclisler eskisinden geri kalan süreyi ikmal
      lerde bunun uygulama  olanağı yoktur. Bun­  ©derler.
      lar nelerdir? Meselâ Belediye Kanununun
       i
      55 nci madesinde olağan ve olağanüstü top­     İçişleri Bakanlığı lüzum gördüğü takdir­
      lantılar gündemlerinin belediye başkanınca   de m.eclisin feshine dair bildiri ile birlikte
      en az bir hsfta evvel üyelerin beldedeki   karar verilinceye kadar meclis toplantılan-
      adreslerine gönderileceğinden, 58 inci'mac-   mn  tehirinide ister. Danıştayca bu husus en
      desinde, i k i adet Rais vekili ve üzumu ^.a.- geç i k i ay içinde karara bağlanır.
                       l
      dar kâtip seçileceğinden, 68 inci maddesin­    Yukandaki  bentlerde açıklanan fiil ve
      de, toplantı nisabı için tamsayıdan yandan  işlemlere katılan belediye başkanlarının da
      f zlasınm şart olduğundan, 69 uncu madde­   Danıştay  k a r a n ile görevlerine son verilir."
      r
      sinde müzakere ve karar nisabından bahso-   denilmektedir.
      lunmaktadır. Yeni statüde bunları uygulama     Mensupları  memur  olan belediye encü­
      imkânsızlığına ilâveten yararda yoktur. Bu   meninin  meclis yetkisini haiz olarak ne ola-
      hükümler  1580 sayılı Belediye Kanununa se­  Zr r\ nede olağanüstü toplantı yapması  ve
      çilmiş bir meclis statüsü kale alınarak ve  nede kanunen  belirli olan yerden başka yer­
      bu tür m.ecîislerdeki guruplaşma ve  zıticy  de topla,nması bahse konu  olamayacağına
      malann  görevin ifasına yapacağı olumsuz   göre fesih bahs-ö konu değildir. Kanunen
      etkiyi bertaraf etmek amaciyîe konmuştur.   kendilerine verilen görevleri süresi içinde
      Halbuki yeni tatü  encümeni doğrudsn  doğ­   yapmazlar  veya  siyasetle iştigal ederlerse
             s
      ruya memurlardan   teşkil ettiğine ve man-  nvn işlemiş olurlar. Bunların müeyyideleri
      svx> belediye başkanı ile sralarmda amir ve  ise Disiplin yönünden  Devlet  Memurları
      memur  ilişkisi bulunduğuna göre şeklî za­  Kanununda   ceza yönünden  de Türk  Ceza
      ruretlerin ihmali hukukî bir mahzur teşkil   Kanununda  bulunmaktadır.  Bu maddede  se­
      etm.ez. Bunlara uym/pm^inın  yapılan tasar­   çilmiş üyelerden müteşekkil meclisler  için
      rufları alman kararlan  sakatlamaması  ge­   geçerlidir. Bu çok partili hayata girmeden
      rekir. Sadece bunlprdan  56 mcı maddedeki   öncede çak defa başvurulan  bir madde ol­
      meclis  fcararlanmn neşir ve lânı keyfiyeti   muştur. Fakat bu geçici dönemde uygulan­
                     i
      ihm.al edilmemelidir. B u esasa ilişkin bir hu­ mama  yönünden  sanmmki  hiç bir sorun ya­
      sustur, ilânla ilgililer muttali olacaklar ve ratmaz. '
      buna  göre dava haklarını kullanacaklardır.
                                  2303 sayılı kanunda boşluk olarak gör­
        Bu  dönemde  uygulama  kabiliyeti ol­  düğümüz  diğer bir hususta Belediye Meclisi
      mayan  diğer bir maddede belediye meclisle­  kararlarının onaylanmasıdır. İkinci maddeye
      rinin feshine ilişkin 53 üncü maddedir. Bu  göre encümenlerin meclis yetkisi ile alacak­
                                ları kararlardan 1580 sayılı kanunun 70 inci
      maddede; "Belediye Meclisi:           maddesinin  1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13 üncü bentle­
        1) Kanunen  belirli olan olağan ve ola­ rine ilişkin olanlar yine 71 inci maddeye
      ğanüstü toplantılar dışında toplanırsa,     m-üsteniden ya mahallî mülkiye   amirinin
                                yada sonradan çıkan kanunlann  belirttikleri
        2) Kanunen  belirli olan yerden başka  ,.^„v„.^ ve mercilerin onayı ile teikemmül
      bir yerde toplanırsa,              edeceklerdir. 94 üncü maddenin  (E) bendi
        3) Kanunen  kendisine verilen görevleri  "Yukandaki  fıkralarda gösterilen kaza bele­
      süresi içinde yapmaktan çekinir ve bu hal  diye meclislerinin 70 inci maddenin 1, 2, 3,
      belediye meclisine ait işleri sekteye ve ge­ 4, 5, 8. Ö ve 13 üncü fıkralannda sayılan iş­
      cikmeye uğratırsa.                ler hakkında verdikleri kararlar Valinin ve

      328
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15