Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

A Y L I K      ILIM     V E   M E S L E K       DERGİSİ

                     İ Ç İ N D E K İ L E R
     2303 Sayılı Yasaya Göre Belediye Başkanlarının
     Görevlerinden Alınması ve Belediye Meclislerinin
     Feshi                    ...  Muzaffer  AKALIN         321
     Belediye Başkanlarının ve Belediye Meclislerinin
     Yeni Statüleri Münasebetiyle Ortaya Çıkan Hukukî
     Sorunlar                      Osman  MERİÇ          324
     Millî Güvenlik Konseyinin 34 Numaralı Kararı ve
     Büyük Şehirlerin Civarındaki Yerleşim Yerleri ... Fikri GÖKÇEER        330
     Yönetime Katılma ve Nedenleri
                               Prof. Dr. Nuri TORTOP     332
     Tarımla - Turizmle Birleşik Çalışacak Bir Turizm
     Çiftliği Kurulmuş
                               Selahattin ÇORUH         335
     Kent Yönetiminde Hukuk İşleri Birimi Örgüt ve
     Çalışma Durumu
                               Ahmet Sezai AYDIN        337
     Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar
                               Muzaffer AKALIN         342
        T Ü R K    B E L E D İ Y E C İ L İ K       D E R N E Ğ İ


        Y I L : 37         O C A K 1981            S A Y I : 423
   1   2   3   4   5   6