Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

ya tasfiye edilmesi nedeniyle bitirilmemiş   maddedeki  hükümle,  bankalann   verecek­
  olup da işin amamınm  % lO'undan  az olan   leri teminat mektuplarının toplamımn, öden­
         t
  ve gecikilmeden  bitirilmesinde zorunluluk   miş  sermaye ve yedek aJcçeleri toplamının
  görülen; aynca  sözleşmenin bozulması  du­   yüzde  ellisini geçemiyeceği kabul edilmiş,
  rumunda  51 inci maddeye göre ihaleye ko­  ancak Maliye Bakanlığının bu oranı her ban­
  nulması  tahammülü  olmayan  yapım  işle­  ka için ayrı ayrı olarak yüzde yetmiş beşe
  rinin tamamlanması   da, emaneten  yapıla­  çıkarmaya  yetkili olduğu ve BaJtanlar Ku­
  cak işler raşma  alınmıştır.            rulunun daha yüksek  oran  saptayabileceği
       a
                            belirlenmiştir. Aksine hareket eden yani bu
    J fıkrası, liman yapımı ve batıkların çı­
  kartılmasından;  K fıkrası, telgraf hatlarının oranı geçiren bankalann  verecekleri temi­
  çekilmesinden;  L fıkrası, parasal bağış dı­ nat mektuplannın  üç yıl süreyle kabul edil­
  şındaki halk katkmm  önem taşıması nede­   meyeceği  hükmü  de madde  metninde  bir
  niyle ihaleye konulmadan   yaptırılmasında   müeyyide  mahiyetinde  yer almıştır. Bunun
  yarar görülen işlerden bahsetmekte  ve M   takibini sağlamak için de, her teminat mek­
  fıkrasmda  ise eski metind^j  gibi tuz çı­  tubunda  daha önce verilen teminat tutar­
  karma  işleri yer almaktadır.          ları toplamının gösterilmesi zorunlu görül­
                            müştür.
    Harp gemilerinin onarımı  iİ3 ilgili N fık­
  rası ise, onarım tutan bakımından her yıl     ALTMIŞ  ALTINCI  MADDE'deki   değişik­
  Bütçe Kanunlannda   gösterilecek miktarla   lik de şöyledir :
  sınırlandınimıştır. Bu tutar, 1979 yılı Büt­    Bu madde,  Resmi daireler ve kuruluş­
  çe Kanununa,  bağlı (İ) cetvelinde, beş mil­ lar arasında artırma ve eksiltme işlerinin
  yon lira olarak gösterilmiştir.         kıymet  takdiri yoluyla yapılmasına  ilişkin

     Madde  metninde  aynca  emanetle  ya­   esasları belirtmektedir. Madde   metninde,
  pılacak işlerde talkip edilecek yol belirlen­ aralannda kıymet takdiri yoluyla artırma ve
  miştir. Buna göre, yukandaki işler için işi eksiltme işleri yapabilecek daire ve kuruluş­
  yürütmekle  görevli kurullar, geçici süre ile lar açıkça gösterilmiştir. Bunlar: Genel, Kat­
  işçi çalıştırılabileceği gibi işin bünyesine gi­ ma ve Özel Bütçeli kuruluşlar ve müesse­
  ren gerekli madde, araç ve gereçleri önce­  seler, bunlara bağlı döner sermayeler. Ka­
  likle bunları kendileri üreten veya yapan ve mu  İktisadi Teşebbüslerine veya yerel yöne­
  sermayesinin  yansından  fazlası tek başına  timlere ait olan kuruluşlar, özel yasa ile ku­
  veya birlikte Devlet'e, Kamu İktisadî Teşeb­  rulan tüzel kişiliğe sahip olup, ortaMannın
  büslerine ya da yerel yönetimlere ait olan  veya yasaların  öngördüğü  durumlarda  or­
  kuruluşlardan,  doğrudan  doğruya   tarife  tak olmayanlarm  ürünlerini alan, işleyen,
  yoksa, piyasa satış bedellerinden  alabilir­  değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim ge­
  ler. Bu suretle sağlanması olanaksız olan   reksinmelerine  yarayan  araç ve  gereçleri
  madde, araç ve gereçler öneri alınmak ve pi­ sağhyan  ortaklıklar ve bunlara ait birlik­
  yasa satış değerlerine uygunluğu  belgele­  ler, özel yasalarla kurulmuş tüzel kişiliğe
  mek koşuluyla piyasadan  sağlanır. Kurullar  sahip maden arama, kimyasal tahlil ve bun­
  eliyle yapılabilecek işlere ilişkin uygulama  larla ilgili teknik ve ilmî çalışmalar yapan
  esaslan ilgili Baikanlıklann görüşleri alınca kuruluşlardır.
  rak Maliye ve Baymdırlık  Bakanlıklarınca
  birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle sap­    İdarelerin gereksinmelerine ilişkin mal
  tanır.                       ve hizmetlerle yapım  ve taşıma  işlerinin,
                            sermayesinin  yansından  fazlası tek başına
                            veya birlikte Devlete, Kamu İktisadî Teşeb­
    ALTMIŞINCI   MADDE'deki   değişikliği
  şöyle açıklayabiliriz :             büslerine ya da yerel yönetimlere adt olan
                            kuruluşlardan  sağlanması halinde, bunların
    Bu madde,  bankaların  verecekleri te­   bizzat o kuruluş tarafından üretilmesi, ya­
  minat mektuplarının toplamı ile ilgilidir. Bu  pılması ve taşınması zorunludur.  Kuruluş


                                                  39
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14