Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

Eski metinde CK) fıkrasmda  askerî za­  F, K, R fıkralarıyla ilgili yetki sınırlarını]
       ruretler dolayisiyle gizli tutulması lâzımge-  Maliye Bakanlığmca  belli edileceği hükmi
       len şeyler, yeni metinde milli güvenlik ne­  yer almıştır.
       deniyle gizli tutulması zorunluluğu Bakan­     ELLİNCİ  MADDE'deki   değişikliği şöy
       lar Kurulunca kabul edUen işler olarak dü-  le açıklamak m ü m k ü n d ü r . Bu madde eme
       z;enlenmiştir.
                                 netle yapılacak işleri belirlemektedir.
         L fıkrasını oluşturan, önceden düşünül­
       mesi  m ü m k ü n olmayan anî ve beklenme­     Madde  metninde,  aşağıdaki işlerin b i
       yen  olaylann çıkması üzerine ivedi olarak   müteahhit araya girmeksizin kuruluşlannci
       yapüması  gereken işlere, yeni metinde, ka­  oluşturulacak sorumlu  kurullar eliyle em a
       palı veya açık öneri yönteminin uygulanma-   neten yaptırılabileceği, belirtildikten sonra
       sma  yeterli süre bultmmayan ibaresi eklen­  bu işlerin neler olduğu fıkraJar halinde gös
       miştir.                       terilmiştir.
                                   A fıkrasında kesin bir tutar yerine he
         M fıkrası anlam itibariyle aynen muha­
       faza olunmuş, N ıkrası ise yeni bir kapsam  yıl değişebilecek bir tutar esası kabul edil
                f
       kazanarak,  hazineye mal edilmiş olan batık  miştir. Buna göre, tahmin ve keşif bedel
       gemiler  ile denize düşmüş mallann  çıkar­   her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belli edile
       tılması şeklini almıştır.             cek tutan geçmeyen  her türlü yapım, ba
                                 kim ve onarım işleri emaneten yaptınlabi
         O ve P fıkralannm da kapsamı  geniş­   lir. Bu tutar, 1979 yılı Bütçe Kanununa bağ
                                                  l
       letilmiş, yeni metne göre (O) fıkrası, kul­  İl (i) cetvelinde i k i yüz elli bin ira olaral
       lanışlarının özelliği, idareye yararlılığı veya saptanmıştır.
       ivediliği nedeniyle, kapalı veya açık öneri
       yöntemiyle  ihalesi uygun görülmeyen  taşı­    Bu maddenin kapsamı  yeni metinle hay
       nır ve taşmmaz  malların  kiraya verilmesi   li genişletilmiştir. B fıkrasiyle, köy kalkm
                                     i
       olarak düzenlenmiş  ve (P) fıkrası da Ordu  ması ile lgili yapım işleri; C fıkrasiyle, kul
                                          i
       binek  ve yük hay-vanları ile. Devlet Kuru­  lanılması zorunlu şgücü  makina,  araç, ge
                                    t
       luşları için damızlık olarak veya aşı_ serum reç ve aşıtlara idarenin sahip olması nede
       üretmek  ya da kontrol ve araştırma işlerin­ niyle ihaleye konulmasmda  idarelerce ya
       de kullanılmak  üzere hayvan  alımları ola­  rar görülmeyen yapım  ve toplama işleri; I
       rak genişletilmiştir.               fıkrasiyle istihkâmların yapım ve  onarım
                                 ile garnizonların alt yapı işleri ve E fıkra
         R fıkrası eski metindeki gibi yeni me­  siyle de gizli işlerle, yasak bölgelerde ve or
       tinde yer almıştır. Bu fıkraya göre, artır­ man içindeki yapı, toplama ve aşıma işler
                                                 t
       ma  ve eksiltmelere istekli çıkmaması veya   sayılmıştır.
       İstekliler tarafından kabul edilmeyecek öne­
       rilerin ileri sürülmesi halinde yapılacak iş­   F fıkrasında, karayolları ve demiryolla
       ler de pazarlık suretiyle yapılabilir.     n ile Uman ve kıyı tesislerinin, hava mey
                                 danlarmın, akaryakıt tesislerinin ve her t ü r
                    f
         Bu maddeye  S ve T ıkraları eklenmiş­   İÜ, su, sul'ama tesisatının yapımı, genişletil
       tir. (S) fıkrasmda. Devlet Memurları Teda   mesi, bakımı, onarımı ve iyileştirilmesi; top
       vi Yönetmeliği gereğince sağlanması zorun­   raJk koruma, arazi iyileştirme, orman ame
       lu ilâç ve gereçlerin pazarlıkla alınması ka­ najman işleri ile Bayındırlık yapı işleri gös
       bul olunmuştur. (T) fıkrası ise kurumların  terilmiş ve G fıkrasında ise demiryolu ya
       yurtdışı kuruluşlar için yapacalkları alım,  pimi ile lgili bazı işler sıralanmıştır.
                                      i
       satım ve benzeri işlerle ilgilidir.
                                   H fıkrasında, cam ve mal kaybı nede
         Bu madde  metninin  sonunda, B, D, E,
       F, J, K, R, fıkralarında yazılı durumlarda  niyle ivedi olarak gerçekleştirilmesi gerekeı
       Maliye Bakanlığından  uygun  görüş  alın­  yapım  işlerine yer verilmiştir.
       ması gerektiği belirtilmiş ve ayrıca B, D, E,  t fıikrasmda, sözleşmenin bozulması ve

       38
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13