Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

lemle ilgilidir, ö n c e k i metne göre, ikinci k e r i k u r u m ve k u r u l u ş l a r için üç, t ü m e n ve
  ö n e r i belgeleri a h n d ı ğ ı n d a en m ü s a i t fiat daha ü s t b i r l i k l e r l e eşiti k u r u m ve k u r u l u ş ­
  ö n e r i s i n d e b u l u n a n a i h a l e n i n y a p ı l a c a ğ ı lar için b e ş k a t ı n ı g e ç e m e z d e n i l m i ş t i r . N i ­
  h ü k m ü yer a l m a k t a y d ı . Y a p ı l a n değişiklik­ tekim, 1979 yılı B ü t ç e K a n u n x m a b a ğ l ı (İ)
  le, b u n l a r d a n bedel, k o ş u l ve a r t ı r m a , ek­ cetvelinde b u t u t a r l a r , y u k a r ı d ı a k i o r a n l a r
  siltme a m a c ı n a en u y g u n ö n e r i d e b u l u n a n a da g ö z e t i l e r e k şöyle b e l i r l e n m i ş t i r : İlçeler­
  ihalenin y a p ı l a c a ğ ı e s a s ı b e l i r l e n m i ş t i r . de o n b i n lira, illerde ve k u r u l u ş merkez­
                           lerinde y i r m i b i n lira, T ü m e n ve e ş i t i n e ka­
    K I R K BİRİNCİ M A D D E ' d e k i değişiklik dar olan A s k e r î k u r u m ve k u r u l u ş l a r için
  şöyle a ç ı k l a n a b i l i r :        otuz b i n lira. T ü m e n ve d a h a ü s t b i r l i k l e r l e
                                                 l
    B u madde, açık a r t ı r m a ve eksiltmele­ eşiti k u r u m ve k u r u l u ş l a r için de eUi b i n i ­
  re esas olan m i k t a r l a r l a lgilidir. 2490 sayı­ ra.
               i
  lı k a n u n a g ö r e b e ş b i n l i r a y a k a d a r olarak K u l l a n ı ş l a r ı n ı n özelliği nedeniyle v e y a
  k a b u l edilen ve 4876 sayılı k a n u n l a b u n u n hazine y a r a n d ü ş ü n c e s i y l e k a y n a k l a r m d a n
  üç misline y a n i on b e ş b i n i r a y a k a d a r artı­ seçilip a i m m a s ı gereken ş e y l e r de y e n i met­
                l
  rılan açık a r t ı r m a ve eksiltmelerdeki sının, n i n (B) f ı k r a s ı n ı o l u ş t u r m a k t a d ı r .
  y a p ı l a n d e ğ i ş i k l i k her yıl genel b ü t ç e yasa­
  s ı n d a g ö s t e r i l m e s i ş e k l i n d e değiştirilmiştir. Y e n i metinde, eski m e t n i n C f ı k r a s ı ay­
                       i
  Y e n i metne g ö r e , 2490 sayılı K a n u n u n 1 n ­ nen y e r a l m ı ş ve D f ı k r a s ı n d a k i y a l n ı z b i r
  ci maddesinde yazılı işlerden, t a h m i n vo ke­ k i m s e elinde b u l u n a n işlere, y a p ı l m a s ı b u ­
  şif bedeli her yıl Genel B ü t ç e K a n u n u n d a l u c u l a r ı n a ait b e l g e l e n m i ş e ş y a ve tekele
  g ö s t e r i l e n t u t a r ı g e ç m i y e n l e r h a k k m d a açık tabi maddeler ibaresi e k l e n m i ş t i r .
  a r t ı r m a y ö n t e m i u y g u l a n ı r . B u t u t a r a k a d a r E f ı k r a s ı n ı n k a p s a m ı d a y e n i m e t i n d e
  olan eksiltmelerde idareler a ç ı k eksiltme  genişletilerek. G ü z e l Sanatlara ö z g ü ve da­
  y a p ı p y a p m a m a k t a serbesttir. S ö z ü edilen l ı n d a u z m a n b e l i r l i s a n a t k â r ve işçilere g ü ­
  tutar, 1979 yılı b ü t ç e k a n u n a b a ğ l ı Cİ) cet­
  velinde b e ş y ü z bi/ı l i r a o l a r a k b e l i r l e n m i ş ­ venilerek y a p t ı r ı l a b i l e c e k m a t b a a ve el iş­
  tir.                        lerine, resim, seramik ve benzeri y a p ı m iş­
                           leriyle d e ğ e r l i eski resim, halı, m o b i l y a g i b i
    K I R K A L T I N C I M A D D E ' d e k i değişiklik y a p ı t l a n n restorasyonu d a ilâve o l u n m u ş ­
  şöyle a ç ı k l a n a b i h r :         tur.
                             F fıkrası y e n i metinde de, eski m e t n i n
    B u madde h a n g i işlerin p a z a r l ı k l a y a p ı ­
  labileceğini g ö s t e r m e k t e d i r . Y e n i metinle a y n i o l a r a k yer a l m ı ş , G f ı k r a s ı ile de kap­
  yeni b i r ilke v u r g u l a n m a k t a ve p a z a r l ı k l a sam genişletilmiş, b u n a g ö r e de, para, tah­
  y a p ı l a b i l e c e k b ü t ü n i ş l e r d e Devlet y a r a r ı n a vil, senet, p u l , altm, g ü m ü ş , m ü c e v h e r a t gi­
  o l m a k k o ş u l u getirilmektedir.      b i k ı y m e t l e r l e , sanatsal ve t a r i h î d e ğ e r i b u ­
                           l u n a n e ş y a n ı n özel ambalaj, k o r u m a , sigor­
    Y e n i m e t n i n A fıkrası, eski m e t n i n A ve ta ve t a ş ı m a işleri sayılmıştır.
  B f ı k r a l a r ı n ı b i r l e ş t i r m e k t e d i r . B u n a göre,
  her yıl Genel B ü t ç e K a n u n u n d a gösterile­ H ve i f ı k r a l a r ı n d a k i eski m e t i n l e r ay­
  cek belli t u t a r l a r ı a ş m a y a n ve süreklilik nen y e n i metinde de yer a l m ı ş , y a l n ı z (î)
  g ö s t e r m e y e n alun, s a t ı m , y a p ı m , o n a n m ve f ı k r a s ı n d a k i acele e k s i l t m e l e r i n acele sözcü­
  t a ş ı m a işleri p a z a r l ı k suretiyle yapılabilir. ğ ü n e y e n i metinde y e r v e r i l m e m i ş t i r .
                  k
  B u r a d a belli t u t a r l a r ı n ilçe, i l , u r u l u ş mer­ J f ı k r a s m d a k i m i k t a r ı o n b i n l i r a y ı g e ç -
  kezleri ve askeri k u r u m ve k u r u l u ş l a r i t i ­ miyecek i s t i k ş a f l a r yerine, y e n i m e t i n d e her
 bariyle  s a p t a n a c a ğ ı b e l i r l e n d i k t e n sonra, yıl Genel B ü t ç e K a n u n u i l e belli edilecek
  b u n l a r a r a s ı n d a da b i r ölçü k a b u l edilmiş­ t u t a r ı g e ç m i y e c e k i s t i k ş a f l a r denilerek fık­
  tir. B u n a g ö r e i l ve k u r u l u ş merkezleri için r a d a k i t u t a r a b i r esneklik g e t i r i l m i ş ve 1979
  saptanacak t u t a r ilçeler için saptanan tuta- yılı B ü t ç e K a n u n u n a b a ğ l ı (İ) cetvelinde de
  r m i k i , en az t ü m e n ve eşitine k a d a r olan as­ b u t u t a r y ü z b i n l i r a o l a r a k b e l i r l e n m i ş t i r .

                                                 37
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12