Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

zorunludoır.»                      b) İnşa, tesis ve onarım işlerinde (a)
                                fıkrasındaki koşullardan ayrı geçici kabul
         «Ancak, % 30 oranından fazla artış, te­ tutanağmın  onaylanması  ve geçici  kabul
      mel, tünel ve doğal afetlerden ileri gelmiş de görülen kusurların  giderilme bedelinin
      ise, idarenin isteği ve ilgili Bakanın onayı kesin teminatın yansından  fazla olmaması
      ile aîmi sözleşme ve şartlaşma hükümleri
      içinde % 30'u geçen işler de ayni müteahhi­ koşuluyla yarısı, kesin kabul işlemleri ta­
      de yaptırılabilir.»                mamlandıktan  sonra da kalanı, müteahhide
                                geri verilir.
        Yine maddenin "yeni  şeklinde yer alan     Müteahhidin  bu iş nedeniyle idare ve
      hükme  göre, işin keşif bedehnden % 30 da­ Sosyal Sigortalar Kurumuna   olan borçları
      ha düşük bedelle tamamlanacağının   anla­   ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden ya­
      şılması durumunda,  müteahhide,  belgele­   pılan yasal vergi kesintilerinin, kesin kabul
      mek  koşulu ile, yapmış olduğu gerçek gi­  tarihine kadar ödenmemesi  halinde,  temi­
      derlerine karşılık olarak, yaptığı işin tuta­ nat 25 inci maddedeki hükümlere göre pa­
      rı ile ihale bedelinin % 70'i arasındaki be­ raya çevrilerek borçlarına karşılık tutulur,
      del farkının % 5'ine kadar ödeme  yapıla­  varsa kalanı müteahhide  geri verilir. -
      bilir.
        YİRMİ  BEŞİNCİ  MADDE'deki   değişik­     OTUZ  ALTINCI  MADDE'deki    değişik­
      liği şöyle belirleyebiliriz :          lik, maddenin üçüncü fıkrasının içeriğine in­
                                hisar etmekte olduğundan,  kapalı zarfla iha­
        Bu maddenin  sadece ikinci fıkrası değiş­ le usulünün bu fıkra ile değiştirilen, hük­
      tirilmiş, birinci fıkrasiyle ikinciden sonra­ münü  açıklayacağız.
      ki fıkralarında bir değişikUk yapılmamıştır.
        Bu değişiklik, idarenin ihaleden sonra     Buna  göre, artırmalarda uygun  bede­
      kendisine ait jnLİkümlülükleri yerine getir­  lin, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak
      memesi  halinde, müteahhidin ihale tarihin­  üzere önerilen bedellerin en yükseği oldu­
      den başlayarak   30 gün  tamamlandıktan    ğu belirlenmiş, eksiltmelerde uygun  bede­
                                               geçmemek
      sonra  yüMeniminden   vazgeçmeye   yetkili  lin ise, tahmin edilen bedeli düşük olanı üze­
                                       bedellerin
                                re,
                                             en
                                  önerilen
                                                     bu­
      kılınmış (daha önce bu süre 15 gündü) ve  lunduğu  açıklanmıştır. Ancak, yapılan kar­
      bu yetkinin, ihale tarihinden başlayarak en  şılaştırma sonucunda  idare için daha  ya­
      çok 45 gün içinde işin ait olduğu daireye ya­ rarlı olacağı anlaşılan öneri uygun bedel
      zı ile bildirilerek kullanılacağını (daha ön­ olarak kabul edilebilir. Seçim gerekçesi ile
      ceki metinde bu süre bir aydı), bu durumda birlikte değerlendirme biçimi de kararda be­
      da müteahhidin  ilgili idareden teminat için lirtilir. Seçimde Ulusal firmalar yararına
      yapmış  olduğu giderleri istemeğe hak ka­   ayınm  yapılabilir. Komisyon kararlarına, ka­
      zanacağını, belirlemektedir.           bul edilen önerinin özeti ve ihale yapılmadı­
        YİRMİ  YEDİNCİ  MADDE'deki   değişik­   ğı ya da kabul edilmeyen öneriler bulunu
      likle kesin teminatın müteahide iadesiyle l ­ yorsa kabul edilmeme  nedenleri  mutlaka
                            i
      gili hükmün kapsamına  yeni' bir veçhe ve­  yazılır.
      rilmiştir. Buna göre;
                                  Uygun  bedelin uygulama  biçimi,  ge­
        Kesin teminatm:                rektiğinde Maliye ve Bayındırlık Bakanlık­
                                larınca birlikte hazırlanacak yönetmelikler­
        a) Yüklenimin  sözleşme ve şartlaşma
      hükümlerine  uygun  biçimde yerine getiril­  le belli edilir.
      diği usulüne göre anlaşıldıktan ve müteah­    OTUZ  YEDİNCİ  MADDE'deki   değişik­
      hidin bu işten dolayı idareye herhangi bir  lik ise şöyledir: Esasen bu madde, kapalı
      borcu olmadığı ve Sosyal Sigortalar Kuru­   zarf usulü ile yapüan ihalelerde, bir kaç
      mundan  ilişiksiz belgesinin getirilmiş oldu­ istekli tarafından seçime uygun  ayni öne­
      ğu saptandıktan sonra tümü;           rinin verilmiş olması halinde yapılacak iş-

      36
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11