Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

ırttırma ve eksiltmeler olmak üzere değiş-  lerden eski metne göre, kademeli olarak alı­
 üLrilmiştir. Buna göre; tahmin edilen bedeli nan geçici teminatın sadece bir oran üzerin­
 ler yıl Genel Bütçe Kanunu ile saptanacalk  den alınması esasının getirilmiş olmasıdır.
 .utan aşan (1979 yılı Bütçe Kanununda bu   Değişikliğe göre; bu Kanıma göre yapılacak
 niktar 1979 bütçe yılı için bir milyon ola- ihalelere giren isteklilerden, üıale konuş ı
 •uk belirlenmiştir) arttırma ve eksiltmeler  olan işin tahmin veya keşfedilen bedelinin
 ^erel gazetelerden başka, tirajı gözönüne   % 3'ü orannıda geçici teminat alınacağıdır.
 ilmarak, İUeri Basm - İlân Kurumunca sap­    ONDOKUZUNCU     MADDE'deki   değl-
 lanacak günlük gazetelerin ikisinde yukar-
 lalci süre ve koşullar içinde birer kere duyu­ şikldk ise şöyledir •
 rulur. Bu tutarın 5 katını aşan (1979 yılı   önceki metne  göre, 50.000 lirayı geçen
 Bütçe Kanununda bu  ımdktar beş milyon li­  bütün yapım  ve onarım  işleri için alınmış
 radır) arttırma ve eksiltmelerde ise ayni ko­ olan geçici teminat, müteahide hakedişîne
 fullarla bir kez de Resmî Gazete ya da ek­ karşı verilecek paralardan % 10 alıkonula-
 leri ile duyuru yapdu".             rak kesin teminat miktanna   çıkarılırken,
                           değişiklikle, esası oluşturan 50.000 lira tu­
   Yapılan değişiklikle getirilen yeni hü­
 kümlerden  birisi de, tahmin veya keşif be­ tarına bir esneklik getirilmiş ve maddenin
 deli her yıl genel bütçe kanunu ile saptana­ yeni metnine göre, her yıl Genel Bütçe Ka­
 cak tutarı aşan (bu miktar, 1979 yılı Bütçe nunu ile saptanacak tutan aşan bütün ya­
                                              de
                                   işleri
                                      denilmiş
                                             bir
                             ve
 Kanununda  da bir milyon lira olarak sap­  pım tesis onarım eklenmiştir. 1979 ve yılı için bu­
                           na
                                                 bu
                               işleri
 tanmıştır) arttırma ve eksiltmelerde duyu­   parasal sınır, 1979 yılı Bütçe Kanımuna bağ­
 ruların, arttırma ve eiksiltme konusu iş ile lı (i) cetvelinde beşyüz bin lira olarak sap­
 ilgili mesleki kuruluşlardan birisine en az  tanmıştır.
 15 gün önceden bildirilmesi koşuldur.
   Getirilen yeni hükümlerden  bir diğ^ari    Yapılması ihaleden sonra  kararlaştml-
 de, idarecilerce bu duyurularm, işin önem vs  mış işlere, yeni metniyle, değişken fiyat esa-
 özelliğine göre yurt içinde ve yurt dışında sma göre ihale edilmiş işler de katılmış ve
 îikan başka  gazeteler veya öteki  yaym    böylece kesin teminatın, artan iş veya fi­
 araçları ile de ayrıca yayınlatılabileceğidir. yat farkı olarak ödenecek bedel oramnda
                           arttırılması öngörülmüştür.
   Bir başka yeni hükümle de, pazarlıkla
 yapılacak ihaleler için, idareler duyuru ya­   önceki madde  metninde,  ihale  bedeli­
 pıp yapmamakta  serbest bırakılmışlardır.   nin yüzde yirmisini geçen işlerin, bazı hal­
                           lerde yeniden eksiltme konusu   yapüması
   ONDÖRDÜNCÜ    MADDE'deki   değişiklik,  belirtiliyor ve bazı koşullarda pazarlık su­
 önceki metinle Bakanlar Kuruluna  veıilmiş   retiyle mukavele  miktarmm   arttınlması-
 bir yetkinin, Maliye Bakanlığmın   uygun   na Bakanlar Kurulu yetkili kılmıyordu. Y a ­
 görüşü ile ilgili Bakana devredilmiş olmasın­ pılan değişiklikle, bu konu daha pratik bir
 dan ibarettir. Buna göre; Kanunun 7, 8 ve  aşamaya  kavuşmaktadır.
 9 uncu maddelerindeki  ilke ve  koşullara
 uyulmadan  yapılan duyurular  hükümsüz      Buna  göre: «Keşif bedelinin % 30'uııa
 sayılır ve yenilenmedikçe ihale yapılamaz.   kadar yapılmasına  sonradan  gerek  duyu­
 İhale yapıldıiktan sonra duyuruların hüküm-  lan işleri de, müteahhit sözleşme ve şartlaş-
 siiizlüğü anlaşılırsa ihaleler feshedilir. An­ masındaki hükümler  çerçevesinde  yapma­
 cak, işde ivedilik ve ihalede Devletin ya­  ya zorunludur.»
 ran varsa, ihale ve sözleşme, Maliye Bakan­   «Keşif bedeli lartışm % 30'u geçmesi ha­
 lığının uygun görüşü ve ilgili Bakanın ona  linde sözleşme feshedilir. Bu durumda mü­
 yı ile geçerli sayılabilir.           teahhit işin keşif bedeli ve % 30 keşif artı­
   ONALTINCI   MADDE'deki   değişikliği   şının karşılığı işlemi, sözleşme ve şartlaş-
 şöyle açıklayabiliriz: İhalelere giren istekli­ masındaki hükümler çerçevesinde yapmaya

                                                 35
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10