Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

şüklikler, parasal sınırlarla ilgili maddeleri İÜ özelliğini ve ayrıntılarını gösterir şartlaş­
      de kapsadığından, bu konudaki ayrıntılı bil­  malar  ve eklerinin onanmış  örneklerinin
      gi, madde  metinlerinde yer alacaktır.     parasız verilmesi yanında, özelliklerine gö­
                                re idarelerce takdir edilecek bir bedel kar­
        17 sayılı Kanun Hükmündeki  Karama^    şılığında isteklilere verileceği hükmünü ge­
      menin  1 inci maddesinin  (b) fıkrasında;   tirmiş ve gerekli görülen durumlarda  bu
      2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve îhale Ka­  şartlaşma  ve eklerinin bedellerinin  nasıl
      nununun  parasal smırları yılları bü-tçe ka­ saptanacağı, en az ve en çok bedel sınırla­
      nunlarında  belirlenecek maddeleri arasında   rının kararlaştırılması hususunda   Maliye
      5 ve 16 ncı maddeleri sayıbnışsa da, 1979  Bakanlığına yetki vermiştir.
      yıh Bütçe Kanununa  bağh  (İ) işaretM cet­
      velde bu iki maddeye yer verilmemiş ve bu    YEDİNCİ  MADDE'de   ise şu değişiklik
      maddelerle  ilgili değişiklikler, parasal sı­  yapılmıştır:
      nırlama ölçülerinin esaslarını da kapsamak
      suretiyle, Bütçe Kanunundan  önce  yayım­     Günlük  gazete çıkan yerlerde ve gün­
      lanan Kanun  Hükmündeki   22 sayılı karar­  lük gazete çıkmayan  yerlerdeki  ihaleler
      name  metninde  yer almıştır.          için yapılacak duyurularda izlenecek  olan
                                yol basitleştirilmiş olduğu gibi belirli mik­
                                tarı aşan arttırma ve eksiltmelerdeki ilân
        n — KANUN   MADDELERİNDEKİ         şartlarında da değişikilik yoluna gidilmiş­
           DEĞİŞİKLİKLER  :
                                tir. Buna göre :
        2490 sayılı Kanunun  bazı  maddeleri,
      26 Ocak 1979 gün ve 16531 sayılı Resmî Ga-   Günlük  gazete çıkan yerlerde ihaleler,
      zete'de yayımlanarak: 1 Mart 1979 günü yü­  yapılacağı tarihten önce en az onbeş gün
                                                 çıkan
                                                    gaze­
      rürlüğe giren 22 Sayılı Kanun Hükmünde    içinde ihalenin ile yapılacağı yerde gün aralıkla
                                            az
                               telerden
                                          en
                                    biri
                                         ve
                                              bir
      Karamama   ile değiştirilmiştir. Buna göre
      2490 sayılı Kanunun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, yayınlanmak suretiyle iki kez duyurulur.
                                                 onayı
                                   durumlarda
                                         ilgili
                                            Bakanın
                                                     ile
      36, 37, 41, 46, 50, 60 ve 66 ncı maddeleriyle İvedi onbeş günlük süre, on güne indirilebil­
                               bu
      bu kanuna  6150 sayüı Kanunla eklenen ek   mektedir. Böylece evvelce dört kez ilân et­
      madde değiştirilmekte  ve bu kanuna ek 4876
      sayılı kanun yüı-ürlükten kaldırılmaktadır.   me  durumu, iki keze indirilmiş olmaktadır.
                               Burada  dikkat edilmesi gereken  bir husus
        Şimdii, değiştirilen bu madde hükümle­   da, gazete ile yapılacak son duyurunun iha­
      rini su-asiyle gözden geçirelim :        le gününden  en az üç gün önce yayınlan­
                               ması  zorunluluğudur.
        İKİNCİ  MADDE'deki  değişiklik, yabancı
      uyruklularm  girebileceği işlerdeki parasal     Günlük  gazete çıkmayan  yerlerdeki iha­
      sınırla ilgilidir. Değişiklikten önceki metne lelerde duyuru ise, ihalenin yapılacağı ta­
      göre, on beş bin lira ki5mıetten aşağı alım­ rihten önce en az onbeş gün içinde (bu sü­
      larla inşa, tamir, imal ve istikşaf işlerine ya­ re ivedi durumlarda ilgili Bakanın onayı
      bancı uyrukluların bazı şartları haiz olarak ile on güne indirilebilmektedir) ilgili idare
      girmeleri mümkün  iken, yapılan değişiklik­  ile Hükümet ve Belediye binalannm  duyuru
      le, her yıl genel bütçe yasası ile belli edi­ tahtalarına asılacak yazılar ve belediyenin
      lecek değerden aşağı ahmlarla yapım, ona­   araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanak^la
      rım, üretim ve istikşaf işlerine girebilmeleri belgelendirilir. Bu yerlerde en çok yedi gün
      esası getirilmiştir.               aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete
                               ile de bir defa duyuru yapılır.
        Bu miktar ise, 1979 yüı Bütçe Kanunu­     Değişiklikten önceki metne  göre, tah­
      na bağlı (i) cetvelinde, bir milyon beş yüz min edilen bedeli onbeş bin hrayı aşan art­
      bin lira olarak gösterilmiştir.          tırma ve eksiltmelerdeki duyuru şekli, yeni
        BEŞİNCİ  MADDE'deki   değişiklik, iha­   metinle tahmin  edilen bedeh her yıl genel
      lesi yapılacak madde veya hizmetin her tür- bütçe kanunu  ile saptanacak tutan  aşan

      34'
                                                   MI
   1   2   3   4   5   6   7   8   9