Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Artırma     Eksiltme     ve  İhale   Kanununda       Yapılan


                  Değişiklikler

                                        Celâl GÜVENÇ


    Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun    1979 yılı Bütçe Kanununun  29 uncu  madde­
  Belediyelerde  geniş uyg^ulama alanı  bul­   sinin (F) fıkrasmda,  2171 sayılı Kamu Yö­
  duğu gerçeği karşısında, bu Kanunda yapı­   netiminde  ve Harcamalarında  ElikinMk ve
  lan son değişikliklerin açıklanmasında ya­   Verimliliği Sağlamak  ve Savurganlığı  ön­
  rar görülmüştür.                 lemek Amacıyla  Alınacaik Ekonomik ve Ma­
                           lî önlemler Hakkındaki Yetki Kanunu  uya­
    Bu  değişiklikleri iki grubta incelemek
  mümkündür.   Birincisi parasal sınırlardaki  rınca çıkarılan 17 sayılı Kanun Hükmündeki
  değişiklikler, ikincisi de Kanunun bazı mad­ Kararnameye  göre her yıl Bütçe Kanunun­
  delerinde yapılan değişikliklerdir.       da gösterilmesi gereken 2490   sayılı ya­
                           salarla ilgili parasal sınırların (1) işaretli
                           cetvelde gösterildiği, belirtilmiştir. Bütçe Ka^
    I — PARASAL   SINIRLARDAKİ         nunundaki  (İ) işaretli cetvelde ise, 2490 sa­
      DEĞİŞİKLİKLER :              yılı Kanunim  2 nci maddesindeki  ımrasal
                           sınır bir milyon beşyüz bin lira, 7 inci mad­
    II Aralık 1978 gün ve 16486 sayılı Res­ desinin 5 inci fıkrasmda yer alan parasal st
  mî Gazete'de yayınlanarak  ayni gün yürür­   mrlar  strasiyle bir milyon ve beş milyon
  lüğe giren 17 sayılı Kanun hükmünde  Ka­   lira, yine 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasın­
  rarnamenin  1 inci maddesinin (b) fıkrasiy-  daki parasal sınır bir milyon lira, 19 uncu
  le, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale  maddesinin  1 inci fıkrasındaki parasal sı­
  Kanununun   2, 5, 7, 16, 19, 41, 46 ve 50 inci  nır beş yüz bin Ura, 41 inci maddesindeki
  maddelerindeki parasal  sınırların günün ko-  parasal smır beş yüz bin lira, 46 ncı mad­
  şullarma uygun  biçimde  yılları bütçe ka   desinin (A) fıkrasında yer alan parasal sı­
  nunlarmda  belli edileceği hükmü getirilmiş­  nırlardan —ilçelerde olanı on bin lira,— l­
                                                 i
  tir. Böylece, diğer bazı kanunlar yanında   lerde ve kuruluş merikezlerinde olanı yirmi
  2490 sayılı Kanundaki parasal sınırlar, ilk  bin lira, —^Tümen ve eşitine kadar olan As­
  defa esnek bir nitelik kazanarak, her yıl  kerî kurum ve kuruluşlar için olanı otuz bin
  Bütçe Kanunlarında  saptanmak   suretiyle   lira,— Tümen  ve daha üst birliklerle eşiti
  günün  koşullarına uygun bir düzeye çıkarı-  kurum  ve kuruluşlar için olanı elli bin i­
                                                  l
  labilmektedir.                   ra, yine 46 ncı maddesinin (j) fıkrasmdaki

    Şu noktayı belirtmek yerinde olur ki,   parasal sınır yüz bin lira, 50 nci maddesin­
  bu değişiklik uygulamada  kolaylık ve sür'-  de belirlenen parasal smırlardan (A) fıkra­
  ati sağlayabilecek araçlardan  biri olmuş­  sındaki iki yüz elli bin lira ve (N) fıkrasın­
  tur.                        daki de beş milyon lira olarak saptanmış bu­
                           lunmaktadır.
    Bu değişikliğin Bütçe Kanunlarına  ilk
  yansıması  tabiatiyle 1979 yılında olmuştur.    2490 sayılı Kanun maddelerindeki  deği-


                                                 S3
   1   2   3   4   5   6   7   8