Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

amaçlan  temel gıda ve günlük tüketim mad­  kapsamı  genişletilmiştir. 15.7.1953 tarihli ve
      delerini öJıp satmak olan bu fıkradaki ku­  6150 sayılı Kanunun  1 inci maddesiyle ek­
      ruluşlar bakımmdan,  sözü edilen temel gıda  lenen maddedeki  bu değişiklik, bazı bina,
      ve günlük  tüketim maddeleri  için, bizzat  tesis, plân ve işlerin yarışma ve pazarlıkla
      üretim ve yapım koşulu  aranmaz.        yaptırmaya  ilgili Bakanın yetkili kılınma-
                                siyle ilgilidir. Bu maddeye göre yaptırıla-
         Bu biçimde yapılan mal ve hizmet alım­ cak etûd ve proje işleri dışında kalan in­
      ları ile yapımların tarife bedeli, tarifo bede­ şaat, imalât v© tesisat işlerinin ihale biçim­
      li yoksa, piyasa satış değerlerine uygunlu­  leri Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca
      ğu; alıcı kuruluşlarca belgelendirilir. Yu­  birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle sap­
      karıdaki kuruluşların uğraşı konusuna  gir­  tanır.
      mese  bile, kendi amaçlan için sahip olduk­
      ları tesis, atölye ve benzeri ünitelerinden    Ayrıca, 22 sayılı Kanun Hükmünde Ka­
      öteki kuruluşlar da ayni yöntemle yararlan­  rarnamenin  17 nci maddesiyle, 4876 sayılı
      dırılabilir.                    Artırma,  Eksiltme ve İhale Kanununa  EK

        Satış fiyatlan Bakanlar Kurulu veya il­  KANUN   yürürlükten  kaldırılmıştır.
      gili Bakanlıklarca saptanan mallar, dağıtı­
                                     22
                                  Yine
                                       Sayılı
      mı yapan  kuruluşlarda bulunmadığı  belge­   rarnamenin  18 inci Kanun Hükmünde  Ka­
                                                   yürürlük
                                           maddesiyle,
      lenmek  koşulu ile bu fiyatlar üzerinden en tarihi belirtilmiştir. Buna göre, bu kararna­
      yakın piyasiadan da satmalmabilir.
                                me  1.3.1979 tarihinde yürürlüğe  girmiştir.
         Bu madde uyarmca yapılacak   artırma ve   Ancak  1.3.1979 tarihinden önce duyuruları
      eksiltmelerde Maliye Bakanlığının uygun gö­  yapılmak  suretiyle başlamış olan ihale iş­
      rüşü gereklidir.                 lemlerinin, 2490 sayılı Kanun, ile bu Kanu­
                                na ek olarak çıkarılmış ve bu Kanun hük­
        İdarelere bu konuda  zorunluluk yükle­   münde  kararname  ile kaldırılmış veya de­
      yen özel hükümler saklıdır.           ğiştirilmiş olan hükümlere göre sonuçlandı­
        E K MADDE'de  de değişiklik yapılarak,   rılacağı da açıklanmış bulunmaktadır.


       40
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15