Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

eden ve nisbî damga vergisine tabi bulunan  lerin resmî dairelerce satın alınması halin­
 bütün kâğıtların damga  vergilerinin mak­   de, bunlarla ilgili damga vergisi satıcı ta­
 buz karşılığında vergi dairesine yatırılacağı rafından ödenir.  (Sayıştay Genel Kurulu­
 açıklanmıştrr.                   nun 5.6.1972 gün ve 3590/1 sayılı kararı.)
   Yine, Maliye Bakanlığı  Gelirler Gensi     b)  Resmi  dairelerle kişiler arasında
 Müdürlüğünün   20-7.971 gün ve 2101118-99-  yapılacak  akitlerle ilgili olarak düzenlene­
 46/45960 sayılı genelgesinde, genel bütçeye  cek kâğıtlara  ait damga vergisinin resmî
 dahil dairelerle tamimlerimizin  şümulüne   dairelerce üstlenmesine  ve taraflar arasın­
 giren kuruluşlar arasında düzenlenip, nisbî  daki sözleşmelere veya sözleşmedeki  şart­
 vergiye  tabi olan ve 50.000 liradan fazla  namelere  bu yolda hüküm konulmasına  im­
 meblâğı İhtiva eden kâğıtların damga ver­   kân bulunmamaktadır.   (Sayıştay Genel Ku­
 gisi mezkûr kuruluşlarca makbuz  mukabili   rulunun  24.2.1972 gün ve 3564/1 sayılı ka­
 ödeneceğinden,  genel bütçeye makbuz  Mu­   rarı) .
 kabili Ödeneceğine» dair şerhin verilip ve­
 rilmediğini işlem esnasında kontrol etmesi     c)  Sürenin uzatılmasiyle  sözleşmenin
 gerektiği belirtilmiş ve bu genelgeye ekle­  tekerrürü veya bir iş ilâvesi meydana gel­
 nen ve damga  veresini makbuz   mukabili   mekte ve bu artış belli ya da hesap edilebi­
 ödeyecek daire, idare ve kurumlan  göste­   lir bir meblâğa tekabül etmekte ise de; bu
 ren listenin 2. maddesinde belediyeler de   meblâğ  üzerinden  ve sözleşmeye  uygulan­
 sayılmıştır.                    mış olan miktarda nisbî damga vergisi, ak­
                           si taktirde bu sözleşmeden  alınmış olan
   Maliye Bakanlığının Gelirler Genel Mü­   miktarda  maktu  damga  vergisi  alınması
 dürlüğü 22 Haziran 1977 gün ve 2101118-99/  gerekmektedir.  (Sayıştay Genel  Kurulunun
 37217-13 sayılı yazısı ile yayımlanan Damga  21.12.1972 gün ve 3624/2 sayıh kararı).
 Vergisi Kanunu  12 sayılı genel tebliğinde
 de, 11.5.1971 gün ve 2101118-99-33/29638 sa­   d)  Sözleşme  ve kâğıtlarda  yer alan
 yılı tamim ve buna ek tamimlerle damga    hükümlerle  taahhüt  konusu işin belirli bir
 vergisini makbuz  muka;bili ödemekte  olan   nisbette artmlabileceğinin öngörülmüş   bu­
 kuruluşların  50,000 liradan fazla matrah   lunması halinde, artan işe ait damga vergi­
 ihtiva eden ve nisbî vergiye tabi bulunan ka­ si, iş artışını belgeleyen kâğıdın düzenlen­
 ğıtlarındaki 50.000 liralık haddin 1.7.1977  mesi sırasında aimmak  lâzım geür. (Sayış­
 tarihinden itibaren 20.000 liraya indirildiği tay Genel Kurulunun  11 1.1973 gün ve 3628/1
 belirtilmiş ve bu tarihten sonra düzenlenen  sayılı kararı).
 20.000 liradan (20.000 dahil) fazla vergi
 matrahını ihtiva eden veya 100 liradan flOO   16. İstisnalar :
 dahiD fazla vergiye tabi kâğıtların damga     Damga  vergisinden istisnaları iki grup­
 vergilerinin de makbuz karşılığı ödeneceği   ta toplayabiliriz. Birisi damga vergisi Ka­
 açıklanmıştır.                   nununa  bağlı (2) sayüı tabloda gösterilen
                           kâğıtlar; diğeri de özel kanunlarındaki bü
   Belediyelerce, 1 ay içinde düzenlenen
 bu kabil kâğıtların adedi, mahiyeti, ihtiva  kümler  nedeniyle damga  vergisine tabi ol­
 ettiği belli para (vergi matrahı) ve damga  mayan  ödemelerle ilgili kâğıtlar.
 vergisi miktarı ertesi ayın 7. günü akşamı­   Damga  vergisi kanununa  bağlı (2) sa­
 na kadar mahallî vergi dairesine bir beyan­ yılı tabloda belediyelerle ilgili olan istisna­
 name  ile bildirilecek ve vergileri aynı süre ları burada tek tek saymaya gerek  gör­
 içinde yatırılacaktır.              müyoruz.  Ancak  bunlar arasında, özellikle
                           belediyeleri ilgilendiren. Asker Ailelerinden
   15  Bazı Sayıştay Genel Kurul Karar­   Muhtaç  Olanlara  Yardım  Kanununun   uy­
 lan :                       gulanması  ile ilgili işlemler dolayisiyle dü­
   a)  Fiyatları devletçe saptanan madde­   zenlenen kâğıtları ve muhtaçlara   verilen

                                                 207
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14