Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

için fatura pulundan ayn olarak ayni mik­   na göre alınan beyannameleri, ' sayabiliriz.
      tarda pul yapıştırılacaktır.           Memur  harcırahları ile ilgili beyannameler
                               ile yukarda sayılanlar birer liralık damga
        Proforma  faturalara gelince :
                               vergisine tabidir. Damga vergisi, bu beyan­
        Bu faturalar içeriği itibariyle teklifna- namelere  pul yapıştırılarak ödenir.
      me  mahiyetinde   olduğundan  100 Krş.luk
      maktu damga  vergisine tabidir. Buna karşı­    Burada şu noktayı  önemle belirtmek ve
      lık, herhangi bir satış işleminde sadece pro­ bir istisna durumunu anımsamak   yerinde
      forma fatura ile yetiniliyor ve ayrıca esas  olur. Damga  vergisinin makbuz  mukabilin­
      fatura dü2«nlenmiyorsa  proforma  faturala­   de yatırılmasında  düzenlenecek  olan (nü-
      rın da esas faturalar gibi vergiye tabi tu­ mune:  Damga  vergisi 1) numaralı  damga
      tulması gerekmektedir. .             vergisine ait bildirim ile istihkaktan kesinti
                               suretiyle alınan vergilerin  yatırılmasında
        Görülmektedir  ki, faturaların  damga    düzenlenecek  bildirim, Damga Vergisi Ka­
      vergisi pul yapıştırılmak  suretiyle tahsil  nununa  bağh  1318 sayılı Kanunla  değişik
      edilmektedir- Esasen damga  vergisi, kanun­   (1) sayılı tablonun IV- Makbuzlar ve Diğer
      da sayılan istisnalar dışında genel olarak  Kâğıtlar Bölümünün   2. Beyannameler  kıs­
      kâğıtlara pul yapıştırılması şekliyle ödenir.  mının b/4 pozisyonu  gereğince (1 TL ) Dam­
                               ga vergisine tabi ise de, bu bildirimlerin,
        13. Beyannameler  :             Damga  Vergisi Kanununun   8. maddesinde
                               tanımlanan  resmi dairelerce  (Belediyeler
        Beyannameler  damga  vergisine ekli (l)  de buna dahildir) düzenlenmesi halinde, ay­
      sayılı tablonun IV-Makbuzlar ve Diğer Kâ­   ni kanuna bağlı (2) sayılı tablonun l-Resmi
      ğıtlar Bölümünün  2. kısmında yer almakta­   İşlerle İlgili Kâğıtlar Bölümünün A / l pozis­
      dır. Konumuzla ilgili olanı da bu kısmın (b)  yonu gereğince damga  vergisinden muaf tu­
      fıkrasında gösterilen, kanun  hükümlerine   tulacağı tabiidir. (Mahye Bakanlığının Ge­
      göre resmî dairelere verilen diğer beyanna­  lirler Genel Müdürlüğü   20.7.1971 gün  ve
      melerdir. Bunlar da yıllık gelir vergisi be­ 2101118-90-46/45960 sayılı genelgesi).
      yannameleri,  Kurumlar  Vergisi  Beyanna­
      meleri ve Muhtasar  Beyannamelerle  4. sı­     14. Makbuz  Karşıhğı Ödenen   Damga
      rada Diğerleri diye yer alan beyannameler­
      den ibarettir. Bu Diğerleri diye gösterilen  Vergileri:
      beyannameler  1 liralık maktu damga  ver­     Damga  Vergisi Kanununun   18. madde­
      gisine tabidir.                   sine 1318 sayılı kanunla eklenen fıkra ile,
                                Maliye Bakanlığına lüzum göreceği kâğıtla­
        Çeşitli Kanunlann  gereği olarak, Dam-   rın damga  vergisini makbuz karşıhğı ödet­
     • ga Vergisi Kanununun  8. maddesinde yer-   mek yetkisi tanınmıştır.
      alan resmî kuruluşlara verilen her türlü be­
      yanname,  mevcut  istisnalar dışında vergiye    Ayrıca, Damga  Vergisi Kanununun  18.
      tabi tutulmuştur. Diğerleri diye anılan bu   maddesinde  sözü edilen, ikmalen vergi ve
      beyannameler  arasmda, çocuk zammına ait    ceza tarhına konu teşkil eden kâğıtlara ge-
      bildirim kağıtlarını, memur ve  hizmetliler­  hnce, buradaki vergi ve cezadan  maksat
      den, mal beyannamesi  alınması hakkındaki    damga  vergisi ve cezasıdır. Bir kâğıttan do­
      5440 sayılı Kanuna göre ilk defa memuriye­  layı ikmalen damga  vergisi ve cezası tarh
      te girenlerle her beş jnlda bir ve menkul ve  edildiği hallerde verginin makbuz  karşılı­
      gayrimenkul  mallarında önemli  değişiklik   ğında ödenmesi  caizdir.  Nitekim, Maliye
      olduğu zamanlarda memurlardan  alman be­    Bakanlığı  Gelirler Genel  Müdürlüğünün
      yannameleri, Q183 sayılı kanunun 59. mad­   11.5.1971 gün ve 2101118-99-33/29638  sayılı
      desi uyarınca verilen mal bildirim varaka­   genelgesi uyarınca, genel bütçeli idareler
      larını, fevkalâde hallerde haksız olarak mal  dışındaki bütün daire ve kurumlarda  mat­
      iktisap edenler hakkındaki 4237 sayılı kanu­ rahı 50.000 liradan  fazla meblâğı  ihtiva

      206
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13