Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Diğer Kağıtlar Bölümünün  1. makbuzlar kıs­  ğıtlar Bölümünün  2. Ticarî Belgeler Kısmı­
  mının  ig) bendine göre binde beş  nisbi   nın (a) fıkrasında, faturaların vergilendi-
  damga  vergisine tabidir. Mahsup işlemleri  rilmesiyle ilgili miktarlar belirtilmiştir- Bu­
  esnasında avans miktarını aşan meblâğ  da   na göre ve faturalarm, veresiye veya peşin
  tabiatiyls binde beş damga  vergisine tabi   satışlar için düzenlendiklerine bakılmaiksı-
  tutulur.                      zın :
    b) Muhasebei   Umumiye   Kanununun      1. 100 liraya kadar olanlar (100 dahil)
  83. maddesi gereğince müteferrik ve müsta­   (25 Krş.)
  cel masraflara harcanmak  üzere gerek ita
  âmiri mutemetlerine  verilen avanslarla ve     2. 500 liraya kadar olanlar (500 dahil)
  gerekse sözü geçen  madde  gereğince kaza   (50 Krş.)
  behrli şahıslar adına  bankalar  nezdinde     3. 1000 liraya kadar olanlar (1000 da­
  açılan kredilerle yapılan satınalmalarla il­  hil) (100 Krş.)
  gili olarak düzenlenecek   makbuzlar  ise,
  bunlar resmî daireler arasındaki bir işlemi    4. 10.000 liraya kadar olanlar (10.000
  kapsadığından,  istihkak niteliğinde sayıla-   lira dahil) (200 Krş.)'
  mıyacağı  için damga vergisinden  müstes­     5. 50.000 liraya kadar olanlar (50.000
  nadır. Ancak bu avans  ve kredilerle yapı­  dahil) (300 Krş.)
  lan satınalmalarda, satıcılardan alınan ve
  nisbi vergiye  tabi bulunan  makbuzların      6. 50.000 den yükan olanlar (500 Krş )
  damga  vergisi, mutemetlerce  kesinti sureti    Maktu  Damga  Vergisine tabi tutulma­
  ile değil, makbuzlara pul yapıştırılması ve  sı icap eder.
  iptali suretiyle tahsil olunur.
                              Ancak, şu hususun açıklanmasında  ya­
    11. Depozito İlmühaberleri  ve Vergi    rar vardır: Ticari  İşlemlere de, müstakil
  Makbuzları  :                   makbuz  yerine genel olarak faturalar üze­
                           rine «bedeli alınmıştır» şerhi yazılarak im­
    Damga  Vergisi Kanununa  bağlı (1) sa­  zalanmaktadır.   Bu şerhler Kanununun  2.
  yılı tablonun IV.- Makbuzlar ve Diğer Ka­  maddesi  delaletiyle (1) sayıh tablonun IV-
  ğıtlar Bölümünün  (1-a) ilâ (1-f) fıkraların­ Makbuzlar  ve Diğer Kâğıtlar  Bölümünün
  da, belli bir parayı ihtiva eden makbuzla­  (1/a-ilâ-l/f) fıkraları gereğince  makbuz
  rın maktu  vergiye tabu tutulduğu belirtü-  mahiyetini aldıkları cihetle (25 ilâ 500 Krş.)
  miştir. Depozito ilmühaberleri ve vergi mak­ maktu  vergiye tabi olur. Faturaların bedeli
  buzları sözü edilen (1-a) ilâ (1-f) fıkraları­ düzenlendiği anda alınmış ve bedelin alın­
  nın kapsamına  girmektedir.           dığı şerh olunmuş ise, bu takdirde faturalar,
                           birbirine bağlı ve bir asıldan doğma birden
    12. Faturalar :               fazla akit ve işlemi havi bir kâğıt olacağın­

    Damga  Vergisi Kanununa  göre veresi­  dan hem  fatura ve hem de makbuz için ay­
  ye V9 peşin satışlar sırasında düzenlenen fa­ rı ayrı vergiye tabi olmayıp Kanunun  6.
  turalar arasında vergi miktarı bakımından   maddesinin  2. fıkrası hükmüne gör© en yük­
  herhangi bir fark yoktur. Bu konuda gerek­  sek vergi alınmasını gerektiren işlem üze­
  li açıklamaların. Maliye Bakanlığının  Ge­   rinden bir defa vergiye tabi tutulması icap
  lirler Genel Müdürlüğü  2101103-725/42827-   etmektedir. Fatura ve makB^ızlann  vergile­
  63 sayılı Damga Vergisi Kanununun  2 nolu  ri ise aynı miktarda olduğundan,- bunlardan
  genel tebliği ile yapılmış olduğunu görmek­  sadece makbuz  veya fatura pulu ile iktifa
  teyiz.                       edilecektir.
    Damga  Vergisi Kanununa  ekli ve fi­     Veresiye satışlarda düzenlenen  fatura­
  nansman  Kanunu  ile değişik (1) sayılı tab­ ların bedellerinin sonradan ödenmesinde bu
  lonun Ill-Ticarî İşlemlerde Kullanılan Kâ­   faturalar üzerinde yazılı makbuz  şerhleri

                                                 205
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12