Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

retinin tamamına   da  binde 4 nisbe tinde  leı'den tahsis ettikleri paralar için verecek­
      damga vergisi uygulanır.
                                leri makbuzlar bu bendin şümulüne  dahil­
        n) İşçilere ihbar tazminatı, kıdem taz­  dir. Örneğin, müteahhit istihkakları gibi.
      minatı ve ihbar önellerine ilişkin ücretlerin
      peşin ödenmesi  halinde, s,öz konusu ödeme­     10. Avanslar :
      ler toplamları üzerinden binde 4 nisbetinde    Avans  işlemleri dolayisiyle damga ver­
      damga  vergisi kesilmesi gerekmektedir-     gisi ne zaman ve nasıl istifa olunacaktır?
        o) Belediye başkanları  ödenekleri iİ3   Damga  Vergisi Kanununun    19. maddesi,
      belediye başkan vekilleri ödenekleri de bin­ avans suretiyle ödemelerde avansın itası sı­
      de 4 nisbetinde damga vergisine tabidir.   rasında, damga  vergisinin ödenmesi  âmir
                                hükmünü  koymuştur. Buna göre :
        p)  Belediye encümen  üyelerine  yapı­
      lan hakkı huzur ödemeleri ile belediye msc-    a) Belediyelerin avans suretiyle yapı­
      lisi üyelerine ödenen huzur hakları; Danış­  lan ödemelerine ait damga vergisi, avansın
      tay 4. Dairesinin 22.5.1962 gün ve Esas:   verilmesi sırasında avans miktarından  ke­
      1959/2663, Karar: 1962/2388 sayılı yine 4.  sinti suretiyle tahsil edilecek ve kesilen dam­
      Dairenin 24.4.1957  gün ve Esas: 1956/206,  ga vergisi ödemeyi sağlayan  avans  kredi
      Karar: 1957/1957 sayılı kararları uyarınca,  senedi  üzerinde  gösterilecektir. Avansın
      ücret sayıldığından, bunlardan   da binde   mahsubu  sırasında istihkak sahibinin  bir
      dört nisbetinde damga vergisi kesilmesi ge­  alacağı kaldığı takdirde, avans  miktarını
      rekir.                       aşan bu istihkakın ödenmesine ait düzenle­
                                necek makbuzun  da damga  vergisi, keza is­
                                tihkaktan kesinti suretiyle ayrıca tahsil olu­
        8. İhale Kararlan :             nacaktır. Harcırahlarına mahsuben  memur­
        İhale kararları da nisbî damga vergisi­  lara ve Muhasebe-i Umumiye   Kanununun
      ne tabi tutulmuştur. Damga  Vergisi Kanu­   83. maddesi uyarınca,  mukavelenamelerine
      nuna  ekli ve 1318 sayılı Kanunla değişik 1 dayanılarak  müteahhitlere  verilen avanslar
      sayılı tablosunun II -Kararlar ve Mazbata­  için yapılacak işlem böyledir. Yalnız bura­
      lar Bölümünün  2. fıkrasında, Artırma ve   da Muhasebei   Umumiye   Kanununun  83,
      Eksiltme Kanunlarına  tabi olan veya olma­  maddesinin  3010 sayılı Kanunla değişik (H)
      yan daire ve kurumların yetkili organların­  bendine  göre, bilâhare hizmetin yerine ge­
      ca verilen her türlü ihale kararlan (binde  tirilmesinde mahsubu  yapılmak  üzere mü­
      üç) nisbetinde damga vergisine tabi olduğu   teahhitlere verilecek avansları, müteahhit­
      belirtilmiştir- Bu ihale kararlarına ihale be­ lere hak ediş raporlarına dayanılarak öde­
      deli üzerinden binde üç nisbetinde damga    nen istihkaklar karşılığı verilen makbuzlar'
      pulu yapıştırılmak suretiyle damga  vergisi  la karıştırmamak  lâzımdır- Maliye Bakan­
      tahsil edilmiş olur.                lığı Gelirler Genel Müdürlüğünün 22. Ekim
                                1966 gün ve 2101104-840-50/43228 sayıh Dam­
         9. Ödemelerden  binde beş  nisbetinde   ga Vergisi Kanunu 4 sayılı genel tebliğinde
      damga  vergisi kesilmesi -.            belirtildiği ve Danıştaym bazı kararlarında
                                da açıklandığı üzere hak ediş raporlarına
         Damga   Vergisi Kanununun  (1) sayılı  dayanılarak ödenen istihkaklar karşılığı ve­
      tablosunun,  1318 sayılı Kanunla değişik IV.  rilen makbuzlar avans makbuzu  sayılamaz­
      bölümünün   1. fıkrasının (h) bendine göre,  lar.
      ödemelerden   binde beş nisbetinde damga
      vergisi kesilir. Kişiler tarafından belli para­  Gerek memur  harcarahları için ve ge­
      yı mutazammm   olarak resmi dairelere veri­  rekse  yukarda   açıklanan   hususlarda
      len makbuzlar  (h) bendinin şümulüne gir­   müteahhitlere  verilecek avanslar.  Damga
      mektedir.  İşverene bağlılık halindeki hiz­   Vergisi Kanununun  1318 sayılı Kanunla de­
      met  karşılığı dışmda kişilerin resmi daire-  ğişik (1) sayılı tablosunun IV-Makbuzlar ve

       204
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11