Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

buzlar k ı s m ı n ı n (i) bendinde; m a a ş , ücret, k u r u m l a r ı n b e l i r l i s m ı f l a r d a k i m e m u r l u k l a ­
  g ü n d e l i k , h u z u r h a k k ı , aidat, ihtisas zam­ r ı n a eleman y e t i ş t i r m e k m a k s a d i y l e verdi­
  mı, i k r a m i y e , yemek ve mesken bedeli, har­ ği b u r s l a r ı n ö d e n m e s i s ı r a s m d a , binde d ö r t
  c ı r a h , t a z m i n a t ve saire g i b i her ne ad ile nisbetinde D a m g a Vergisi kesintisi uygula­
  olursa olsun hizmet  karşılığı a l m a n para­ nır.
  lar için verilen m a k b u z l a r ile b u paralar j) 657 sayılı K a n u n u n 197. maddesine,
  n a k d e n ö d e n m e y e r e k kişiler a d ı n a açılmış 1897 sayılı K a n u n ile eklenen ek m a d d e uya­
  veya  a ç ı l a c a k cari hesaplara n a k l e d i l d i ğ i r ı n c a , m e m u r l a r a ö d e n m e k t e olan, iş g ü ç ­
  veya e m i r ve havalelerine tediye o l u n d u ğ u l ü ğ ü , iş r i s k i ve t e m i n i n d e k i g ü ç l ü k z a m l a r ı
  t a k d i r d e n a k l i veya tediyeyi t e m i n eden k â ­
  ğ ı t l a r ı n binde 4 nisbi damga vergisine tabi ile m a l i s o r u m l u l u k t a z m i n a t ı n d a n , binde
  t u t u l d u ğ u b e l i r l e n m i ş t i r .  d ö r t nisbetinde D a m g a Vergisi kesilme.si
                            gerekmektedir.
    B u n a g ö r e , belediye h a r c a m a l a r ı n d a b u
  bent h ü k m ü u y a r ı n c a , binde 4 nisbetinde k) 6245 sayılı H a r c i r a h K a n u n u n a g ö ­
  kesinti y a p ı l m a s ı gereken i s t i h k a k l a r ş u n ­ re m e m u r l a r a y a p ı l a n y o l l u k ö d e m e l e r i n ­
  l a r d ı r :                   den, binde 4 nisbetinde d a m g a vergisi kesi­
                            lir.
    a)  M e m u r a ö d e n e n aylık, ek g ö s t e r g e
  ve yan ö d e m e l e r i n t o p l a m b r ü t t u t a r ı n d a n 1) İşçiler için de, g ü n d e l i k , aidat, i h t i ­
  binde 4 nisbetinde damga vergisi kesilmesi   sas z a m m ı , i k r a m i y e , y e m e k ve mesken be­
  gerekmektedir.                   deli, h a r c i r a h , t a z m i n a t ve saire g i b i her ne
                            a d ile olursa olsım, h i z m e t k a r ş ı l ı ğ ı a h n a n
    b)  G ö r e v i n d e n u z a k l a ş t ı r m a sonucu p a r a l a r için d ü z e n l e n e n k â ğ ı t l a r ı n binde 4
  ö d e n e n b r ü t aylık t u t a r ı ü z e r i n d e n binde 4 nisbetinde d a m g a vergisine t a b i o l d u ğ u g ö z -
  nisbetinde d a m g a vergisi kesilir-      ö n ü n d e b u l u n d u r u l a r a k , b u v e r g i n i n m a t r a ­
                            hı ş u ö d e m e l e r i n b r ü t t o p l a m ı n d a n ibaret
    c)  V e k â l e t aylığı b i r hizmet karşılı­ o l d u ğ u v e r g i l e n d i r m e d e d i k k a t e aimmaik
  ğ ı n d a ö d e n m e k t e olan b i r ü c r e t o l d u ğ u n ­ gerekir.
  dan, binde 4 nisbetinde d a m g a vergisi kesil­
  mesi gerekir.                     aa) İşçinin ay i ç i n d e h a k ettiği ü c r e t ­
                            ler,
    d)  İkinci g ö r e v a y l ı ğ ı n d a n da, binde 4
  nisbetinde d a m g a vergisi kesilmesi l â z ı m  bb)  Prim, i k r a m i y e ve b u nitelikte her
  gelir.                       çeşit h a k e d i ş t e n işçiye o ay i ç e r i s i n d e öde­
                            nenler,
    e)  Fazla ç a l ı ş m a ü c r e t l e r i n d e n kesile­
  cek d a m g a vergisi nisbeti de binde 4'tür.   cc) İ d a r e ve k a z a mercilerince verilen
                           k a r a r l a r u y a r ı n c a , (aa) ve (bb) bentlerin^
    f)  K a d r o l u a v u k a t l a r ı n a y l ı k l a r ı ve
  sözleşmeli a v u k a t l a r ı n ü c r e t l e r i de binde 4 de yazılı k a z a n ç l a r n i t e l i ğ i n d e olmak ü z e r e
  nisbetinde d a m g a vergisine tabidir.     o a y i ç i n d e y a p ı l m ı ş olan ö d e m e l e r ,
                             dd)  H i z m e t a k t i veya t o p l u iş sözleş­
             i
    g)  M e m u r l a r l a l g i l i tedavi giderlerin­
                                i
  den de, binde 4 nisbetinde d a m g a vergisi ke­ mesi ile şçiye o ay i ç i n d e ö d e n e n y e m e k pa­
  silmesi icabeder.                 r a l a r ı , yolluklar, ç o c u k ve aile z a m l a r ı , do­
                           ğ u m , ö l ü m ve evlenme y a r d ı m l a r ı ,
    h)  657 sayılı Devlet M e m u r l a r ı K a n u ­
  n u n u n 213. maddesi u y a r ı n c a m e m u r l a r a ee) 6245 K a n u n u n 49 ve 50. m a d d e l e r i
  ö d e n e n yakacak y a r d ı m ı n d a n , binde 4 nis­ u y a r ı n c a ö d e n e n tazminatlar,
  betinde d a m g a vergisi kesilir.          ff) 6772 sayılı K a n u n u n 4 n c ü madde­
                           si g e r e ğ i n c e ö d e n e c e k ilâve tediyeler.
    i) 657 sayılı Devlet M e m u r l a r ı K a n u ­
  n u n u n 221-225 n c i maddelerinde g ö s t e r i l e n m) İşçilere ö d e n e n fazla ç a l ı ş m a üc-

                                                 203
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10