Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

mum  tediyeleri dolayısıyle düzenlenen  ve   uyarmca,  damga  vergisi kesintisinde ku
       nisbî vergiye tabi makbuz ve bu mahiyette­  ruşların her ne suretle olursa olsun alınma
       ki evrak, istihkaktan kesinti suretiyle dam­ yarak düşülmesi  bildirilmiştir.
       ga vergisine tabi tutulmuştur.           Ancak,  buna da karşılık 1977 yılı Bütçe
         4. Belediyelerde yapılan  harcamalar,   Kanununda  olduğu gibi 1978 yılı Bütçe Ka
                                             i
       genedükle nisbî vergiye tabidir. Alınacak   nununda  da bu konu ile lgili olarak bir hü
       vergi miktarı da. tahakkuk  eden  yekûna   kümle karşılaşmaktayız.  2143 sayılı 1978 yr
       göre, örneğin hizmet karşılığı alman para­  İl Bütçe Kanununun  81. maddesindeki hük
       larda binde dörttür. Bu nisbet üzerinden   me göre; vergi sorumlusu  gerçek ve tüze
       alınması  gereken damga  vergisi, verile   kişilerin, yapacakları ödemelerle ilgili ola
       emirlerinde istihkaktan kesinti suretiyle gös rak hesaplayacakları  vergi toplamının  5(
       terilir. Yani daha açık bir deyimle verile  kuruşa kadarki  (50 kuruş dahali) lira ke
       emri  üzerine damga  pulu  yapıştırılmaz.   sirleri atılır, 50 kuruştan fazlası liraya çıka
      Damga  vergisi kesintileri, emanet defterin­  rılır- Bu h ü k ü m karşısında damga vergis
       de emanet hesabına alınır ve ertesi ayın 20. kanununun 13. maddesindeki vergi kesirla
                                   i
      g ü n ü akşamına kadar ödemenin  yapıldığı   ri ile lgili hüküm, 1978 malî yılı için geçer
      yer vergi dairesine bir beyanname ile bildi­ li değildir. Nisbî damga vergisinin hesap
       rilir ve yatırılır-               lanmasmdaki  matrah  kesirleri ile ilgili hü
                                k ü m ise, geçerliliğini korumaktadır.
         5. Yukardaki  maddede  yapılan açıkla­
       madan  da anlaşılacağı üzere, binde 4 nisbî   1978 yılı Bütçe Kanununun sözü ediler
      damga  vergisi, aylıkların ita miktarı üze­  bu maddesinde, pul yapıştırılmak  suretiyle
      rinden değil brüt tutan üzerinden hesapla­   yapılan tahsilatın bu h ü k m ü n dışında bıra­
      nır. Böylece memurlardan  kesilerı emeklilik  kıldığı, açıklanmıştır.
      keseneği de damga  vergisine tabi olur. Yal-   Bundan  böyle, yani 1978 yılını takib
      ' nız burada şu noktaya dikkat edilmelidir ki, eden yıllara ait bütçe kanunlarında da ver
      Belediyelerce verilen (yani belediye bütçe­   gi kesirleri ile lgili hükümlerin yer alıp al
                                        i
      sinden gönderilen)  emeklilik  kesenekleri   madiğinin, uygulamanın  sağlıklı olması yö
      karşılıkları damga  vergisine tabi değildir.  nünden  araştırılmasında isabet olacaktır.
      Bir hususu daha  belirtmekte yarar vardır.
      Emekliliğe esas aylık veya ücretleri jrüksel-   Nisbî damga  vergisinin hesaplanmasın­
                   i
       me suretiyle artanların lk aya ait artış fark­ da yapılacak işlemi bir örnekle açıklığa ka­
       ları her ne kadar T.C. Emekli Sandığına ge­ vuşturalım :
       lir olarak gitmekte ise de, bu fark aslında   3629,25 lirayı ihtiva eden bir hizm©
      memurun    istihkakına  dahil olduğundan    karşılığının damga   vergisinin hesabında
       damga  vergisi kesintisine tabidir..      25 kuruşluk matrah  kesiri atılacak, verg
                                    l
                                3629.- ira üzerinden binde 4 nisbetine gön
         6. Verile emirlerinde gösterilen meb­
       lâğ üzerinden nisbî damga vergisi hesapla­  hesaplanacaktır. Bu şekilde bulunacak 14.5:
       nırken, küsurlar yani kuruşlar nasıl bir iş­ lira verginin 51 kuruşu, 50 kuruştan fazh
       leme tabi tutulacaktır?             vergi kesirleri liraya çıkarılacağından, ver
                                gi 15.- lira olarak tahsil olunacaktır.
         Burada  i k i kesir söz konusudur : Birisi
       matrah  kesirleri, diğeri vergi kesirleridir.   Tekrarında  yarar vardır ki, bu örnekte
       Damga  Vergisi  Kanununun  13. maddesine   de belirtilen uygulama, 1978 malî yılı içiı
       göre, nisbî verginin  hesaplanmasında  50   geçerlidir.
       kuruştan aşağı olan matrah kesirleri hesa­    7. İstihkaktan binde 4 nisbetinde  ke
       ba katılmaz, 50 kuruş ve daha yukan olan-  sinti yapılan harcamalar:
       leme tabi tutulacaktır?
                                  488 Sayılı Damga Vergisi  Kanununuj
         Maliye Bakanlığı Muhasebat  Genel Mü­   1318 sayılı Kanun ile değişik (1) sayılı tab
       dürlüğü 321 (M) seri sayılı genel tebliği  loşunun IV. bölümünün  1. sıra sayılı Mak

       202
   1   2   3   4   5   6   7   8   9