Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

BELEDİYELERDE         DAMGA      VERGİSİ     KANUNU


                    UYGULAMASI                                         Celâl G Ü V E N Ç


    D a m g a Vergisi K a n u n u u y g u l a m a i t i ­ den evvelce m u a f t u t u l a n k â ğ ı t l a r a , a r t ı k
  bariyle çok g e n i ş bir a l a n ı içine a l m a k t a d ı r . d a m g a vergisi m u a f l ı ğ ı u y g u l a n m a s ı ola­
 Belediye ile i l g i l i h a r c a m a l a r d a d a m g a ver­ n a k s ı z d ı r .
 gisi K a n u n u u y g u l a m a s ı ö n e m ve özellik
 a r z e t t i ğ i n d e n b u r a d a bazı a ç ı k l a m a l a r d a 3. D a m g a v e r g i s i n i n ö d e m e şekli d ö r t
 b u l u n m a k , b a z ı t e r e d d ü t l e r i n de giderilme­ g u r u b a ayrılır. B u n l a r da, l î â ğ ı t l a r a p u l ya­
  sinde y a r d ı m c ı o l a c a k t ı r .    pıştırılması, basılı d a m g a k o n u l m a s ı , mak­
                           buz verilmesi ve i s t i h k a k t a n kesinti yapıl­
    1. D a m g a vergisi, m a k t u ve ni^bî ol­ masıdır- D a m g a vergisi, k a n u n d a s a y ı l a n
 m a k ü z e r e i k i k ı s ı m d ı r . M a k t u vergi kâğıt­ istisnalar d ı ş ı n d a genel olarak k â ğ ı t l a r a p u l
 l a r ı n niteliklerine g ö r e b u K a n u n a ekli (1) y a p ı ş t ı r ı l m a s ı şekli ile ödenir- Belediye har­
  sayılı tabloda belirlenen m e b l â ğ l a r halinde c a m a l a r ı n d a en ç o k g ö r ü l e n ö d e m e - şekli
 g ö s t e r i l m i ş t i r . Nisbî d a m g a vergisi de, kâ­ ise, b u v e r g i n i n i s t i h k a k t a n kesinti yapıl­
 ğ ı t l a r d a yazılı belli p a r a ü z e r i n d e n hesap­ m a s ı suretiyle olanıdır. N i t e k i m b u husus
 l a n ı r k i , b u n u n da nisbetleri yine (1) sayılı M a l i y e B a k a n l ı ğ ı n ı n genelgelerinde a ç ı k ç a
 tabloda g ö s t e r i l m i ş t i r .       belirtilmiştir.

    2. D a m g a vergisinden h a n g i k â ğ ı t l a r ı n Maliye B a k a n l ı ğ ı Gelirler Genel M ü ­
  istisna edildiği yine b u k a n u n a ekli (2) sa­ d ü r l ü ğ ü n ü n 20.7.1971 g ü n ve 2101118-99-46
  yılı tabloda b e l i r l e n m i ş t i r . Burada ş u husu­ /45960 sayılı genelgesi ile, 488 s a y ı l ı K a n u ­
 sun ü z e r i n d e ö n e m l e d u r u l m a s ı gerekmek­ n u n 1318 sayılı F i n a n s m a n K a n u n u ile deği­
  tedir.
                           şik 18 ve 19. maddeleri u y a r ı n c a d a m g a ver­
    D a m g a vergisi K a n u n u n u n istisnalara gisini m a k b u z k a r ş ı l ı ğ ı ve i s t i h k a k t a n kesin­
 ilişkin 9. maddesi h a z ı r l a n ı r k e n , bir taraf­ ti ş e k l i n d e ö d e y e c e k daire, idare ve k u r u m ­
 tan D a m g a R e s m î K a n u n u n u n b ü n y e s i için­ lar belirtilmiş ve b u n l a r a r a s ı n d a belediye­
  deki m u a f l ı k l a r , d i ğ e r taraftan özel k a n u n ­ ler de sayılmıştır.
  l a r d a k i d a m g a resmi m u a f l ı k l a r ı g ö z d e n ge­
 çirilmiş, m u h a f a z a s ı n d a z o r u n l u l u k g ö r ü ­ Y i n e M a l i y e B a k a n l ı ğ ı Gelirler Ge­
  len istisnalar 2 sayılı tabloya alınmıştır.  nel  M ü d ü r l ü ğ ü n ü n 11.5.1971 g ü n ve
                           2101118-99-34/29637 s a y ı h Genelgesinde, 7
    D a m g a Vergisi K a n u n u «özel kanun­ no.lu d a m g a resmi genel t e b l i ğ i n d e b e l i r t i '
  l a r d a damga resmi için t a n ı n a n muafiyetle­ len k â ğ ı t l a r ı n vergisinin i s t i h k a k t a n k e s i n '
  ri» d a m g a vergisi b a k ı m ı n d a n saklı tutma­ ti yoluyla ö d e n m e s i n e d e v a m o l u n a c a ğ ı ta­
  dığı cihetle. ergi k o n u s u n a girip de 2 sayı­ biidir, d e n i l m i ş t i r . S ö z ü edilen b u genel teb­
        v
  lı tabloda yer a l m a y a n ve d a m g a resmin­ l i ğ d e n de a n l a ş ı l d ı ğ ı gibi, belediyelerin bilu-


                                                 201
   1   2   3   4   5   6   7   8