Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

ianelere ait makbuzları belirtmekle ve bir   maddeleri  h ü k m ü uyarınca  memurlara
      de emeklilerin ölümü halinde bir ödeme ile  ödenen  mahrumiyet  yeri ödeneğinden, yi­
      ilgili açıklama yapmakla yetineceğiz.      ne bu kanunun  198. maddesi h ü k m ü n e gö­
                                re kesinti yapılamayacağından, damga  ver­
        Emekli  aylığı alanların ölümü halinde,   gisinin de kesilmeyeceği görüşündeyiz. Bu
      Emekli Saındığmm  emeklinin en son çalıştı­  ödeneğin mahrumiyet  sayılan yerlerde gö­
      ğı kurumdan  (yani burada belediyelerden)   reve başlandığı günü  takip eden ay başın­
      istediği para için «bu para emeklinin T.C.  dan  itibaren ve aylıklarla birlikte kesinti­
      Emekli  Sandığı Kanununa  bir madde  ek­   siz ödeneceği  hükmünü,   bazı ilgililerin
      lenmesine  dair 7184 sayılı Kanun H ü k m ü  damga  vergisi kesilmez şeklinde kesin bir
      Uyarınca,  sağlığında bildiriminde gösterdi­
      ği kimseye, bildirim vermemişse ailesin3 al­ ifade kullanılmadığı için bu vergiys  tabi
      makta  olduğu emekli aylığının bir aylık tu­ olması g?j-ektiği görüşünü  savunmalarına
      tarının yardım olarak emekli aylığım veren  karşın, kanundaki  kesintisiz ödenmesi  ifa­
      kurumun   ödediği  miktar»  belediyelerce   desinin bütün vergileri kapsadığı kanısın­
      düzenlenecek  kâğıt, damga  vergisi  Kanu­   dayız.
      nuna  ekli (2) sayılı tablonun V-Kurumlarla
      İlgili Kâğıtlar Bölümünün  8. fıkrasına gö­    17. Cezaî Hükümler
      re, damga  vergisinden istisna edilmiştir.     Damga  Vergisi Kanununun  30. madde­
                                si. Vergi Usul Kanununun Damga  Resmine
        Özel  kanunlarındaki  hükümler   nede­
      niyle damga  vergisinden istisna edilen öde­  ilişkin hükümlerinin  damga  vergisi hak­
      meler de şunlardır :               kında da uygulanacağını belirtmiş olduğun­
                                dan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 334.
        a) 657 Sayılı Devlet Memurları  Ka­   ve müteakip maddelerinde  ceza ve sorum­
      nununun  203, maddesinin  son bendine gö­   luluk esasları açıklanmış  bulunmaktadır.
      re, Aile Yardımı  Ödeneklerinden   hiçbir   Böylece bu kanunun  uygulanmasında   dai­
      vergi ve kesinti yapılamayacağı  ve  borç   ma dikkatle hareket  edilmesi gerektiğine
      için haciz edilemeyeceği gerektiğinden, bu   işaret etmek yerinde olur.
      ödeneklerden  damga  vergisi kesilmez. Aile
      Yardımı  Ödeneğine  çocuk zamları  da da­     Bu hususta aynoa,
      hildir.
                                  a) Damga  vergisini noksajı tevkif ve
        b) 657 Sayıh Devlet Memurları   Ka­   beyan eden tüzel kişiler hakkında.  Vergi
      nununun  207. maddesinin  son bendi hük­   Usul Kanununun  11, 344, '348. ve müteakip
      m ü uyarınca  doğum   yardımı  ödeneğinin   maddeleri hükümlerine  göre kaçaikçılık ve­
      hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksı­   ya kusur cezası uygulanarak noksan  vergi
      zın ve hatta ödeme emri aranmaksızın der­   ile birlikte tekip ve tahsil edileceği,
      hal ödenmesi  ve bu yardımın borç için ha­
      ciz edilmemesi gerektiğinden,  bu yardım­     b)  Makbuz  karşılığı veya istihkaktan
      lardan damga  vergisi kesilmez-         kesinti şekli ile ödemeye ait beyannamele­
                                rin Damga  Vergisi Kanununda   öngörülen
        c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanu­   süreler içinde Vergi Dairesine verilmemesi
      nunun  208. maddesi h ü k m ü n e göre, ölüm veya hiç verilmemesi halinde, ilgililer hak­
      yardımı ödeneğinin de hiç bir vergi ve ke­ kında vergi Usul Kanununun   352. madde­
      sintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri   sinin uygulanacağı,
      aranmaksızın  saymanlarca  derhal  ödenme­
      si ve bu yardımların borç için haciz edil­   c)  Süresinde beyanname    verilmekle
      memesi  gerektiğinden,  bu  yardımla ilgili  beraber, damga  vergisinin süresinde Vergi
      ödemelerde  damga  vergisi kesilmez.      Dairesine ödenmemesi  halinde, 6183 sayılı
                                Â m m e Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın­
        d) ' Yine 657 sayılı Kanunun 195-197.   daki Kanunun  51. maddesi  h ü k m ü gere-


      208
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15