Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

İLLER              ve
       İ9 +5    A Y L I K     İ L İ M    V E   M E S L E K       D E R G İ S İ ,                     ÎÇÎNDEKİLER      Belediyelerde Damga Vergisi Kanunu Uy­
      gulaması                   Celâl GÜVENÇ           201


      Belediye Meclislerinin Özellik Gösteren
      Bir Karar Türü ... ... ...        İsmail KEREMOĞLU         210


      Satış Fiyatlarının Saptanması Ve Denetimi
                             Ahmet Sezai AYDIN       214
      Bina ve Tesislerde Enerji Tüketiminde Be­
      lediyelerin İşi ve Enerji Kaybını Önleme
      Görevleri     '.. ...  ... ...  ...
                             §ükrü DÜDÜKÇÜ  ...       220
      ülkemizde Sanayileşme Sürecinde Fiziksel
      Arazi Kullanış Ekonomisini İçeren Yönetsel
      İşlevler Nedir?
                             İsmet TAY§İ           227
      Avrupa Konseyi 30 Yaşında! .V. ;.. ... ...
                                              238
      Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar    Muzaffer AKALIN         240       T Ü R K     B E L E D İ Y E C İ L İ K       D E R N E Ğ İ
        Y ı l : 35       Temmuz  - Ağustos 1979     S A Y I 1 405 - 406
   1   2   3   4   5   6