Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

KARŞILAŞTIRMA                    konuda  yapılacak  işlem ve uygulanacak  ya­
                                sa hükümleri  çok açık bulunmaktadır.
     Buraya  kadar  değinilen  yasa  hükümle­
   ri ve yapılan  açıklamalardan   sonra birden      îstiraliat raporunun  fenne uygun  olma­
   çok  rapor alan bir belediye memurunun    bu   dığı sağlık  kurulunca  belirtildiği gözönüne
   durumu   karşısında  yapılacaik işlemin  nelsr   alınırsa, hastahğm   söz konusu  olamıyacağı
   olabileceği  noktasmm   belirtilmesine sıra  gel   sonucu  kendiliğinden  ortaya  çıkmaktadır.
   miş  bulunmaktadır.                      İstirahat raporu  sağhk  kurulunca  «fen­
     Sağlık  •kurullarmca  incelenen  istirahat   ne ve usule uygun  değildir» biçiminde  onay-
   raporları  konusımda  üç tür durumun    ortaya   lamp  karara  bağlandığı  takdirde  belediye
   çıktığı özetlenmişti biraz önce. Bunların  her-   memurunun    durumu   657 sayılı  Kanunun
   biri üzerinde  ayrı ayn  durulmasında,   soru­   94/2 veya  125 inci maddelerine  yeralan hü­
   nun  açıklanması  yönünden  yarar  görülmek­    kümleri  açısından  ele almarak  işlem  yapıla­
   tedir.                          caktır. Çünkü  memurun   artık «mezımiyet-siz

     1 — İkinci  ve daha sonraki  istirahat ra­   veya kurumlarınca   kabul edilen mazereti ol-
   porları hakkında  sağlık kurullarınca   «fenne   maksızm   görevin  terk edilmesi» gibi bir du­
   ve usule uygun»  olduğu  biçiminde  kayıt ko­   ruma  düştüğü  belgelerle ortaya  çıkmış  ve
   nularak  onaylanması  halinde  ortada  tartışı­   kamtlanmış   olmaktadır.  Bir sözcükle  rapor
   lacak  bir nokta ya  da problem  kalmamak­     «geçersiz» dir.
   tadır. Bu raporların  hepsi  de uygun  bulun­      Burada  aklımıza gelen  ve açıklanmasmı
   makta,  sağlık izni verilmiş  sayılmaktadır.    düşündüğümüz    bir noktanm üstünde   durma­
   Ancak  bu  raporların  da  süre sınırları 657
   sayılı  Devlet  Memurları   Kanununun   105-   yı uygım  ve yerinde  bulmaktayız.
   maddesinde   yeralan  hükümler   çerçevesinde
   işlem yapılması  kabul edilmektedir. Asimda        AÇIKLANMASI     GEREKEN
   bu durum  tartışma  konusu  da  değildir.        BİR NOKTA
     2 —• İstirahat  raporlarının   fenne  uy­
   gun, usule  uygun  olmadığı  yolundaki  sağlık      Daha  önce üzerinde  durduğumuz.   Res­
   kurulu  onayı tartışma  nedeni  bulunmakta­     mi  Gazetenin  17.51972  gün  ve 14190 sayılı
   dır.                           baskısında  yayınlanan   7/4373 sayılı Yönet-
     Rapor  bir bölümü  ile, yani istirahati ge­   rneliğüa 5. maddesi  2. bendi ikinci kez alman
   rektiren  bir hastalığın varlığı, fenne uygun    istirahat raporlarının  sağlık kurulunca  onan­
   olduğu  kaydı  konulmakla   kabul  edilmekte­    masını  istemektedir.  Bu hükme   dayanılarak
   dir. Böylece 657 sayılı Kanunun  94/2, 125/C-a,   raporlar  bu kurullara  gönderilmektedir.
   125/Ç-a,  125/E-ç maddelerinde   yeralan  «izin­     Sağlık kurullarj  uygulamada   görüldüğü
   siz veya kurumlarınca   kabul  edilen özrü ol­   kadar  ile «fenne ve usule» uygun  olup olma­
   maksızın»  koşulu  ortadan  kalkmış  olmakta­    dığı yönünde  birkaç  sözcükle   yetinmekte­
   dır.                           dir.
     Ancak  usule  uyulmadığı   için  memur       Bize göre uygunluk   durumımda   tartışı­
   hakkında  disiplin yönünden   bir işlem yapıl­   lacak bir sorun kalmamaktadır.   Bunun  kar­
   ması  düşünülebilir.  Yine de bu  usulsüzlüğün    şıtı, uygunluk  görülmedidğ   takdirde  iş de­
   nedenleri,  zorunluklanmn    da ayrıca  ince­   ğişmektedir.  Oıi;ada  bilr ceza da söz konusu
   lenmesi  ve değerlendirilmesi   gerekmektedir,    olmaktadr.  Bu halde  kammızca   fenne uygun
   önemli  görülen  hallerde bir uyarma  disiplin   olmama   durumunun   gerekçesi  ya da daya­
   cezası verilmesi yeter  görülebilir. •         nağının  inceleme  ve onamada   belirtilmesi,
     3 — İkinci  ve daha  sonraki   istirahat   açıklanması  gerekmektedir.   Sadece  «fenne
   raporlannm   sağlık kurulunca   «fenne ve usu­   uygun  değildir» gibi bir deyimle yetini!mesi
   le uygun  olmadığı»  yolundaki inceleme    ve   sağlık kurulunun   konuya  ve duruma  içten­
   onayı  tereddütlere  yolaçmaktaır.  Oysa   bu   likle eğilmediği düşüncesine  neden  olabiilr.


                                                        111
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14