Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

İSTİRAHAT   RAPOR   SÜRELERİ          hemşire  ve ebeler 7 güne kadar daha istira­
                                   hate lüzum  gösterebilirler.»
        İstirahat  rapor  süreleri, Resmi  Gazete­
      nin 17.5.1972 gün  ve 14190 sayılı nüshasında       Biçimindedir.
      yayınlanan   7/4373 sayılı «İstirahati Gerekti­      Sıkıntı, kötüye kullanma  durumu   bura­
      ren Hastalık  Halinde  Raporları  Verecek  He­    da, bu maddede  başlamaktadır.  Bu raporlar
      kim  ve Sağlık  Kurumlan   Yönetmeliği»  nin    kaçıncıya  kadar  verilecek, süreler  nasıl he-
      4. maddesinde   sayılıp gösterilmektedir.       sabedileeck,  ne tür işlem yapılacak  gibi so­
                                   rular ortaya çıkmaktadır.
        Söz konusu  Yönetmeliğin   «Hastalık  ne­
      denile verilebilecek  izin süresi» başlığı altın­
      daki 4. maddesinde   :
                                     RAPORLARIN    SAĞLIK   KURULUNA
                                     İNCELETTİRİLMESİ
        «Hastahk  sebebile :
        A —  Sağlık kurulları, hastalığın  gereği­      İstirahat raporları  Yönetmeliğin  5. mad­
      ne göre üzum   gördükleri  süre  kadar,       desi ikinci bendi  tabib veya sağlık  memur­
           l
                                   larınca verilen ikinci ve daha sonraki rapor­
        B — Tek tabib 20 üne   kadar,          larını incelettirme  yetkisini kurumlara  - be­
                   g
                                   lediye, tanımaktadır.
        C — Resmi  tabib veya  özel  tabib  bu­
      lunmaması   ve ulaşım  imkansızlığı  nedenile      5. maddenin  2- bendi :
           i
      hastaya lk sağlık   yardımı  yapan  sağlık me­      «Bu  takdirde  ikinci istiraliat lüzumunu
      muru,  hemşire  veya  ebe 7 gün© kadar,       belirten  belgelerin muteber  olabilmesi  için
        İstirahate lüzum  gösterebilirler-»        bunların,  kurumun   veya  sağlik  ve sosyal
                                   yardım  müdürlüğünün   tayin  edeceği hasta-
        Hükmü   bulunmaktadır.
                                   hane  sağlık kurulunca  incelenip  onanmış  ol­
        Madde  metninden  anlaşılacağı  gibi sağ­   ması  gerekir.»
      lık kurulları  için rapor  süreleri  yönünden       Hükmünü   taşımaktadır.
      her hangi  bir kayıt  konulmamaktadır.    As­
      lında tartışmalı  olan husus  da buradan  çık-      Bu madde  ile istirahat raporları bir kez
      mamaktdaır.   Ayrıca  birinci kez verilen  isti­  de sağlık kurullanna   incelettirilerek bunla­
      rahat  raporları nereden  ya da kimden  alın­   rın onayı istenmektedir.  Onanmayan   rapor­
      mış olursa  olsun bir  tereddüt konusu  değil­   ların geçerli sayılamıyacağı   da bu madde
      dir. İkinci, üçüncü ve daha  sonraki  zaman­    anlamından   çıkanimaktadır.
             r
      larda alman aporların   hem  süreleri ve hem      Sağlık  kurullannca   incelenen  istirahat
      de usul ve fenne uygun  olup olmadıkları açı-   raporlan  ile ilgili olarak üç tür karar ver­
      smdan  anlaşmazlık   ve yanlış uygulamaları     dikleri, onayda üç biçim  görüş  belirttiklerine
      doğurmaiktadır.
                                   tanık olımmaktadır.  Bunlar  :
        Yönetmeliğin   4. maddesi  (A) bendi  dı­     a — Rapor  fenne ve usule uygundur.
      şında  kalan  (B) ve (C) bentlerinde  belirti^
      len sürelerle ikinci kez rapor  alınması  ko­      b — Rapor  fenne  uygun,  usule  uygun
      şullan  aym  Yönetmeliğin   «Hastalığm   deva­   değildir.
      mı  halinde»  başlığı  altındaki  5. maddesin­      c — Rapor  fenne  ve usule uygun  değil­
      de gösterilmektedir.                   dir.
        Bu madde metni   :                   Biçiminde  sıralanabilir.

        «Sağlık  kurumu   olmayan  yerlerde  ve­      Yukanda   görülen  üç biçimin  üstünde
      ya hastanın  naMine  imkan ulımmayan    hal­   durulması,  tartışılması, açıklanması   gerek­
                      b
      lerde tabibler 20 üne  kad-ar, sağlık memuru,    mektedir.
                g
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13