Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

İSTİRAHAT        RAPORLARI         VE   BELEDİYE       MEMURLARI


                                                Ahmet  Sezai A Y D I N         AÇIKLAMA    :                   verilen  yahut  düzenlenen  süreleri  belli ra­
                                   porlardır.  Tereddüt,   tartışma  bu  noktada
        Memurlara   hastalıkları  halinde  izin ve­   başlamaktadır.
      rileceği ya da  izinli sayılacağı Devlet  Me­
      m u r l a r ı Kanununun «Hastalık  izni» başhğı      Devlet  Memurları   Kanununun    «Rapor­
      altındaki,  1897 sayıh  Kanunla   değişik  105   ları verecek hekim  ve sağlık kurulları hak­
      inci maddesinde,  memurlarm   hizmet  sürele­   k ı n d a yönetmelik» başlığı altmdaki  107 nci
      ri ölçü alınarak sıralanmaktadır.           maddesi;

         657 sayıh Devlet M e m u r l a r ı Kanununun     «Hastalık  raporlarmm    hangi  hallerde,
      değişik birinci maddesiyle   belediye  memur­    hangi  hekimler  veya  resmi  sağlık kurulları
      ları da b u Kanun k a p s a m ı n a almdığı düşü­  tarafından  verileceği ve süreleri ile bu ko­
      nülürse, belediye  m e m u r l a r ı n a da bu Kanu­ nuya ilişkin diğer hususlar,  Sağlık  ve Sos­
      n u n 105. maddesi h ü k ü m l e r i n e dayanılarak yal Yardım,  Mahye  ve Dışişleri  Bakanlik-
      sağlık izni verilmesi  gerekeceği  açıkhkla  ö-   larımn  mütalaaları   alınarak  Başbakanlık
      n ü m ü z e çıkmaktadır. B u noktada  herhangi    Devlet  Personel Dairesince  düzenlenecek  bir
      bir biçimde şüpheye  yer k a l m a m a k t a d ı r . yönetmelikle  belirtilir »

         Memurlara   hastaliklan  halinde  verile­     H ü k m ü n ü taşımaiktadır.
                y
                  t
      cek raporlar i k i er arafından   düzenlenmek
      te yahut verildiği görülmektedir.              Söz  konuşu  yönetmelik  Resmi  Gazete­
                                   n i n 17.5.1972 g ü n ve 14190 sayılı nüshasında
         Birincisi,                      «İstirahatı Gerektiren  Hastalık  Halinde  Ra­
         Tam  teşekküllü,  daha  doğrusu   sağlık   porları Verecek  Hekim  ve Sağlık  Kurumları
      k u r u l u bulunan hastahane ya da sağlık ku­   Yönetmeliği»   adı ile yayınlanmış  bulunmak­
      rullarınca  verilen  raporlardır.  Bunların  ve-    tadır.
      rihş biçimlerd, süreleri konusunda   herhangi      Bu Yönetmelik  rapor verecek  yerleri say'
      bir tereddüt yahut  t a r t ı ş m a b u l ı m m a m a k t a - makta, istirahat sürelerini ayrı ayrı belirt­
      dır. Bu raporlarm  süreleri 657 sayılı Kanu­    mektedir.  Bu raporların  hem  fenne  ve hem
      n u n 105. mıaddesinde  yeralan  sürelerle  sı­   de usule  uygun  olmaları  da  gerekmektedir.
      n ı r l a n m a k t a ve yapılacak işlemler yine bu Bu  durumun   aksi ortaya  çıkarsa  memur
      maddede   açık olarak belirtilmektedir,
                                   hakkmda   657 sayılı Kanunun  hükümleri  uy­
         İkincisi,                       gulanacaktır.
         Tek  tabib ya da sağlık  mensuplarınca       657 sayılı K a n ı m u n «Çekilme» başlığı al-


                                                            i
       IQ8
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11