Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

nicelerini anımsatmalı idi.                 Horasan'^dan  Konya'ya  göç etmiş  Türk-

    Sultan  Murat'ları,  Kanuni'leri,  Gazios­    oğlu Türk  Mevlana'ya  din, tasavvuf ve ede­
  manpaşa'ları  Ethem  Paşa'lan  ve Tuna  boy­    biyat kitapları (Celaleddini  Rumi)  adını ver
  larını hatırlatmalı  idi-                miştir.
                                 Rumeli'nin  fethinden  soaıra bu söz daha
    Larus'ta Rum  sözcüğünün   karşılığı şöy­   çok imparatorluğun   Avrupa  yakası  için kul
  ledir. (Osmanlı  İmparatorluğunda    yaşayan­    lanılmıştır. Nitekim  Larus  Rumeli   sözcüğü
  lara Rum  denir).                    için (Osmarüı İmparatorluğunun    Avrupa'da-

    Nitekim  Tanzimat  devri  şairlerimizden    ki topraklanna  verilen isimdir) diyor.
  Ziya Paşa  Bağdatlı  Ruhi'nin  ünlü  (Terikip-     Mahalle  adlarına  gelince, bu  kontıdaki
  Bendi) ne yazdığı nazireye  şöyle son veımiş-    Belediye Meclisi kararları  Belediye  Kanunu-
  tir :                          nım 8. maddesi  gereğince  ilçe veya il idare

    Meydan'ı suhande yoğ iken    sen gibi bir er  kurullannm   kararma  ve  aynca  Vali'nin  o-
                               nayına bağh  tutulduğu  için yerinde olup ol­
    Bir şairi rum oldu  sana şimdi  beraber     madığı  bu heyet ve makamlarca   denetlene­
 Ziya paşa kendisi için  (Şairi-rum)  diyor.      bilecektir.
                       MİLLİ   TASARRUFUN

                       SEMBOLÜ
                  TÜRKİYE           BANKASI

                   paranızın... İstikbalinizin amnlyatl                                                      107
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10