Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

Meclis  kararlanndan   hajıgilermin   en      İklimi rumu  tuttu cihangir savleti
     büyük  mülkiye  memurlarının   onayına  bağlı   diye başlamıştır;
     tutulduğu,  kanunun   71. maddesinde   göste­
                                    Balkan
                                         savaşlan
     rilmiştir. 16 numaralı  bende  göre  verilecek    yazdığı ağıtta :    sonunda  Aka  Gündüz
    kararlar  bunun  dışmda  bırakılmıştır.
                                    RumeU'nin dağı,   taşı ağlıyor
       Binalara  numara   ve sokaklara  isim ve­
    rilmesi  hakkmdaki   1003 sayılı kanunun   2.   derken  halkın  içindeki sızı kadar  yitirdiği-
                   s
     maddesinde  de Belediye ınırlan  içindeki her    m.iz Rumeli'nin Tür^k yurdu  olduğunu  da di­
    sokağa  bir isim verileceği ve bunlarm   lev­   le getiriyordu.
    halara  yazılarak  sokakların  başladığı ve bit     Leskofça'h  Galip ve Hersekli  Arif  Hik­
     tiği yerlere sılacağı belirtilmiştir.
           a
                                  met beyler kişihklerinde  divan edebiyatımız-
       Belediye  meclislerinin  bu konuda  gerek­    daki değerleri  kadar  bu  yurt  parçamızın
    li dikkat ve titizliği göstermesi gerekir-      damgasmı  da taşımaktadırlar.

       Kıbrıs  savaşları sırasında  Rumlarca   şe­     Yine  Yahya  Kemal  (İthaf) adlı şiirinde:
    hit edilen alay komutammızın    adını şehrin        Aba var, post var, meydanda  er yok
    bir caddesine  vermeyi  düşünen  İstanbul Be­
    lediye Başkanı  ŞişU'deki  Halaskârgazi   cad­      Horasan  erlerinden  bir haber yok
    desi ile Vahkonağı  caddesini  birleştiren Ru­    • Uzun  yollarda durdum   hiç eser yok
    meli caddesinin  adının değiştirilmesini  öner­
    miş ise de özellikle benim karşı çıkmam  üze­      Diyan  rum'a  gelmiş evliyadan
    rine önerisini geri almak  zorunda  kalmıştı.    derken  Anadolu'dan   (Diyarı Rum)  diye söz
                                 ediyor.
       Belediye  meclisinin  Mülkiye  Komisyonu
    tutanağında   Başkanlığm   önerisi uygun  bu-      Ziya  Paşa'nm  (Harabat)  adlı manzum
    lıanduğu  belirtiliyor ve  (Rumeli)   sözünün    edebiyat  tarihindeki  yanlışhklan   (Tahribi
    başmdaki   Rum  sözcüğü  buna  neden  olarak    Harabat)  adlı yapıtı ile eleştiren Namık Ke­
    gösteriliyordu.  .   ..               mal  Bey, Paşa'mn  Erzurum'lu  Nefi'yi Van'h
                                 olarak  göstermesine  karşı :
       Komisyon,   Rumeli  sözünün    Rum'İuğu
    değil, 500 yıldan fazla Türk Egemenliği  altın­     Ey vakıfı her diyan rumun
    da bulunmuş   bir ülkeyi belirttiğini, Edirne,
    Kırklareli..ve  Tekirdağ  illerimizin bulundu­       Bir adı da Van'mı Erzurumun
    ğ u yurt parçasının  (Rumeli)  olarak anıldı­   diyerek  Türlk vatanından  (Diyan Ruhi)  diye
    ğını düşünmemişti.                    söz etmişti.
      :Oneriye  karşı çıkmamm   nedenleri  şun­      Bu sözcük  RumeU  Kavağı,  Rumeli  Fene­
    lardı':  ; .       ;..          .   ri ve Rumeli Hisan  gibi adlarla İstanbul'un
                                 coğrafyasında,
                                          Rumeli
                                               Beylerberi Rumeli
                                                         Def
       Rumeli  sözü Rumluk   ile ilgili değildir.
    Türklerin  kan  dökerök,  büyük  kahraman­     terdan,  ve Rumeli  Kadiaskeri  gibi adlarla
                                 da
                                   Osmanlı
                                                         yer
                                                 sistemi
                                                     içinde
                                        tarihinin idare
    lıklarla fethettiği, yüzyıllar boyunca  yerleş­   almıştır.
    tiği kültüriyle, camileri, medreseleri,  hanla­
    rı, hamamları,  köprüleri, türküleri ve destan      Rumeh  sözcüğü  burada  yabancı  bir mil­
    ları ile işlediği bir ülkenin adıdır.        let adı olarak değil bir coğrafya terimi ola­
                                 rak kullanılmıştır, örneğin  (İstanbul'un  Ru­
       Türk  Anadolu'ya   yerleşirken   buralara
    (Diyar-ı Rum)  yani  Rumeli  denmiştir.  Nite­   meli yakası) deriz.
    kim  Yahya  Kemal  Malazgirt  önünde  başarı-      Sözcük,  komisyona   Rum'İuğu  değil de­
           i
    smı 10 yıl çinde  İstanbul kapılarına   kadar    delerimizin  buralarmı  fethetmek  için göster
    genişleterek  Anadolu'yu   Türic yurdu  yapan    diği kahramanlıklan,   Mohaçları,  Kosovaları,
            y
    Alpaslan için azdığı   şiire :             Pleyneleri, Dömeke'leri,  Kanijeleri  ve  daha
    100
   1   2   3   4   5   6   7   8   9