Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Cadde      Sokak     Ve   Mahalle      Adlarıma       Değiştirilmesi

                                          Yazan  : Muzaffer  AKALIN     Birden  çök cadde,  sokak veya  mahalleye    koyduğımuz   ad levha üstünde  kalır ve Halk
   aynı adların  verilmiş olması gibi resmi işlem­     eskisini kullanmakta   devam  eder. Böylece
   lerde ve posta-telgraf haberleşmelerinde   ka­   iki adh cadde ve meydanlar  ortaya çıkar.
   rışıklık ve yanlışlıklara yol açan zorunlu  ne­
   denler  dışında bunların  adlarının  değiştiril­     Nitekim  İstanbul'da  Hürriyet  Meydanı­
   mesine  girişilmesi çeşitli sakıncalar  doğur­    na Halk  hâlâ Beyazıt  Meydanı   demektedir.
   maktadır.                         Zira bu  ad tarihten ve Beyazıt  camii  gibi et­
                                rafındaki  tarihi abidelerden  kaynaklanmak­
     Zira bu adlar  birçok resmi  kayıt ve iş­   tadır-
   lere esas tutulur. Nüfus,  tapu ve askerlik iş
   leri ile seçmen  kütükleri,  istatistik, harita      Bu, başka  memleketlerde   de böyledii'. ör
   ve imar planları  çalışmaları  bunlardandır.     neğin. 15 yü  kadar önoe  Lübnan'a  yaptığım
                                bir gezide Trablusşam'ın   başbca  caddesi  o-
     Ad  değiştirilmesi, ilgili kütü, kayıt ve iş  lan (Şari-Azmi)  admin  belediyece  değiştiril­
   lemlerde çeşitH güçlüklere  neden olacağı  için   miş  olduğu  halde halkın  hâlâ eski adı kul- •
   zorunlu  olmadıkça  buna   başvurulmamalı-     landığını  öğrenmiştim.
   dır.
                                  (Azmi  Bey)  I . Dünya  Sava§ı  sırasmda
     Cadde,  sokak  ve m'ahalle adlai'i, bu yer­  Osmanh   İmparatorluğunıuı   Beyrut  valisi idi
   lerin tarih ve coğrafyası  ile bütünleşmiştir.    ve Trablusşam'da   unutulmaz   imar  hareket­
   Onların  bir pa^rçası niteliğini almış ve tür   leri yapmış, admı  taşıyan caddeyi  açtırmıştı.
   külere,  hikayelere  ve önemli  olaylara karı­
   şarak yaşayan hatıralar  olmuştur.             Ad  değiştirmede  karar  vermeye  yetkili
                                meclis  ve kurumlarca  belirttiğimiz  ilişki ve
     Memlekete büyük    hizmetlerde  bulunmuş     özellikler gözönünde   bulunduruLm^alı  ve so-
   ve hatta kimisi bu uğurda  canlarını  yitirmiş   kaik ve cadde  adlanmn   sürekliliği gereksiz
   olanların  hatıralarım  yaşatmak  için kuşku­    yere zedelenmemelidir.
   suz yerinde  bir kadirbilirliktir. Ancak  bu ko
   nuda  yeni açılmış ve henüz  ad konmarmş   cad      15S0 sayılı Belediye Kanuntmun 15. mad
   de ve meydanlardan   yararlanılması  ve ayrı­   desinin 31  numaralı  bendi sokak  ve meydan­
   ca adı verilecek  kimse  ile ad konacak  yer a-   lara isim verilmesini Belediye   Meclislerinin
   rasmda  ilişki gözetilmesi yerinde olur. Yerin,   görev  ve yetkilerinden  olarak kabul  etmiş­
   adın  sahibi ile bütünleşmesi  böylece gerçek­    tir.
   leşebilir.
                                  Aynı  kanımun  70. maddesinin  16 nmna-
     Halk  tarafından  benimsenmiş   veya  tari­   ralı bendi gereğince  Belediye Meclisleri  ta-
   he, mal  olmuş adların  değiştirilmesinde  özel­   rafmdan   bu konuda  verilecek  kararlar ke­
   likle dikkatli olmak  gerekir.  Aksi  takdirde    sindir.


                                                        105
   1   2   3   4   5   6   7   8