Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

B ö y l e b i r inceleme ve o n a m a ile k a r ş ı ­ c — S a ğ l ı k m e m u r l a r ı , h e m ş i r e ve ebe­
      laşıldığı t a k d i r d e k u r u m ı m - b e l e d i y e b a ş k a n ı ­ ler :
      n ı n , m e m u r h a k k ı n d a h e r h a n g i b i r i ş l e m e B u n l a r da y ö n e t m e l i k l e belirtilen hü­
      g i r i ş m e d e n ö n c e , i l g i l i ve y e t k i l i s a ğ l ı k k u r u ­ k ü m l e r e d a y a n a r a k y e d i ş e r g ü n l ü k istirahat
     l u n d a n fenne u y g u n o l m a y a n d u r u m u n açık­ r a p o r l a r ı verebilmektedirler.
      l a n m a s ı ve g e r e k ç e s i n i n g ö s t e r i l m e s i için is­ 2 — Tabibler s a ğ l ı k m e m u r l a r ı , ebe ve
      t i r a h a t r a p o r u n u n b i r kez daha incelenmesi­ h e m ş i r e l e r c e v e r i l e n istirahat r a p o r l a r ı n ı n .
      n i istemesinin o l a n a k l ı b u l u n d u ğ u k a n ı s ı n d a ­ birincisinden s o n r a k i l e r i n ikinci, ü ç ü n c ü ve
      yız. D o ğ a l k i , g e r e k ç e l i b i r fenne u y g u n ol­ b u n l a r ı izleyenlerin s a ğ l ı k k u r u l l a r ı n a ince­
      m a y a n i s t i r a h a t r a p o r u ile yasal i ş l e m ya­ letip o n a y l a t ı l m a s ı gerekmektedir. Raporla­
      p ı l m a s ı n d a k o l a y l ı k s a ğ l a n a c a k t ı r . r a b ö y l e c e g e ç e r l i k s a ğ l a n m a i k t a d ı r .
                                     3 — S a ğ l ı k k u r u l l a r ı onay sonucuna gö­
        S O N U Ç                      re :

        Y a z ı m ı z ı n b a ş l a n g ı c ı n d a n b u r a y a k a d a r İ s t i r a h a t r a p o r l a r ı n ı n s a ğ l ı k k u r u l l a r ı n ­
      o l a n k ı s m ı n d a k o n u m u z u n a ç ı k l a n m a s ı n d a n ca o n a n a n ve belirtilen s o n u ç l a r a g ö r e iş­
      s o n r a i s t i r a h a t r a p o r u a l m a usullerine, isti­ l e m y a p ı l a c a k t ı r .
      r a h a t r a p o r l a r ı n d a s ü r e l e r e , r a p o r l a r ı n s a ğ ­ a — Rapor «usule ve fenne u y g u n » b i ­
      lık k u r u l l a r ı n a incelettirilmesine, k a n u n h ü - ç i m i n d e o n a y l a n m ı ş ise, belediye m e m u r u
      k ü m l e r i l e i s t i r a h a t r a p o r l a r ı ü z e r i n e s a ğ l ı k s a ğ l ı k i z n i n d e n y a r a r l a n m ı ş o l a c a k t ı r .
      k u r u l u n c a b e l i r t i l e n y a da o r t a y a k o n u l a n b —• Rapor «fenne u y g u n » ancak «usule
      d u r u m l a r ı n k a r ş ı l a ş t ı r ı l m a s ı n a ve ö n e m l i u y g u n değildir» b i ç i m i n d e o n a y l a n m ı ş ise,
      g ö r d ü ğ ü m ü z b i r n o k t a m n a ç ı k l a n m a s ı hu­ r a p o r s a ğ l ı k y ö n ü n d e n geçerli ve m e m u r u n
      s u s l a r ı n a d e ğ i n m i ş o l d u k .      ö z r ü v a r demektir. Y i n e i z i n l i s a y ı l m a s ı ge­
                                   r e k m e k t e d i r .
        Y a z ı m ı z ı n b u k ı s m ı n d a ü s t ü n d e d u r d u ­
      ğ u m u z ve a ç ı k l a m a y a ç a l ı ş t ı ğ ı m ı z d u r u m u n c — Rapor h e m fenne ve h e m de usule
      m a d d e l e r h a l i n d e b i r ö z e t i n i v e r m e y i yerin­ u y g u n d e ğ i l d i r b i ç i m i n d e o n a y l a n m ı ş ise,
      de b u l m a k t a y ı z .                belediye  m e m u r u h a k k ı n d a 657 sayılı K a n u - ;
                                   n u n 94/2 y a da 125 inci maddelerinde bulu- ;
        1 — Belediye  m e m u r l a r ı ü ç y e r d e n isti- n a n h ü k ü m l e r i d u r u m a g ö r e u y g u l a n m a s ı
      r a l ı a t rapoı-ıı a l a b i l i r l e r .      gerekmektedir.

                                     Buradla  b i r n o k t a y ı v u r g u l a d ı k t a n son­
        a —  Hastahane   s a ğ l ı k k u r u l l a r ı :
                                   r a y a z ı m ı z ı b i t i r m e k k a r a r ı n d a y ı z . Hastala­
        B u r a d a n verilecek r a p o r l a r d a s ü r e sı­ n a n m e m u r l a r ı n b i r i n c i istirahat r a p o r l a r ı n ­
      n ı r l a m a s ı b u l u n m a m a k t a d ı r - T a r t ı ş m a ve te­ d a n sonra a r t ı k m u t l a k a hastahanelere g ö n ­
     r e d d ü t k o n u s u da d e ğ i l d i r . H a s t a l ı ğ ı n deva­ derilmeleri, i k i n c i , ü ç ü n c ü g i b i tabip y a da
      m ı ve r a p o r s ü r e s i 657 sayılı K a n u n u n 105. s a ğ l ı k m e m u r l a r ı r a p o r l a r ı n a gerek bırakıl-
      m a d d e s i n d e y e r a l a n s ü r e l e r l e s ı n ı r l a n d ı r ı l ­ m a m a s ı d ı r - B u g ü n u y g u l a n a n , u y g u l a m a d a
      m a k t a d ı r .                     o r t a y a ç ı k a n d u r u m l a r h e m m e m u r u , h e m .-^
                                   i d a r e y i ve h e m de s a ğ l ı k k u r u l l a r ı n ı zor ve
        b — T a b i b l e r :               b i ç i m s i z i ş l e m l e r y a p m a k g i b i yersiz hallere

        B u t a b i b l e r belediye d o k t o r u o l a b i l e c e ğ i d ü ş ü r m e k t e d i r .
      g i b i d i ğ e r r e s m i v e y a özel d ö k t o r l a r olabilir. İleri s ü r d ü ğ ü m ü z hususun s a ğ l a n m a s ı j(
      B u n l a r t a r a f ı n d a n verilecek r a p o r l a r ı n s ü r e ­ da ç o k k o l a y b u l u n m a k t a d ı r . M e m u r l a r ı n
      l e r i y ö n e t m e l i k l e s a p t a n d ı ğ m ı d a h a ö n c e be­ s a ğ l ı k k a r n e l e r i her b a ş v u r m a d a doktorlar
      l i r t i l m i ş t i . B u s ü r e l e r y i r m i g ü n o l a r a k sınır­ t a r a f ı n d a n istenmesi, s a ğ l ı k karnesi olmadan
      l a n d ı r ı l m a k t a d ı r . A n c a k t e k r a r l a n m a s ı , ya­ i ş l e m y a p ı l m a m a s ı , s a ğ l ı k karnesi olmayan
      n i i k i n c i , ü ç ü n c ü g i b i i s t i r a h a t r a p o r u y i r m i ­ y a da k a y b e d e n k i ş i n i n hastahaneye şevki
      ş e r g ü n l ü k o l m a k ü z e r e a l ı n m a s ı y a d a ve­ d ü ş ü n d ü ğ ü m ü z u y g u l a m a y ı s a ğ l a y a c a ğ ı n ı ^
      r i l m e s i o l a n a k l ı b u l u n m a i k t a d ı r . k a b u l etmekteyiz.


      112
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15