Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

İLLER               ve
           +5
      A Y L I K      İ L İ M     V E    M E S L E K         D E R G İ S İ                         İÇİNDEKİLER

       Cadde  Sokak ve Mahalle Adlarının  Değişti­
       rilmesi                       Muzaffer  AKALIN           105        İstirahat Raporları ve Belediye Memurları   Ahmet  Sezai Aydın         lOS        Üçüncü Beş  Yıllık Plan Döneminin  Beledi­
        yeler Açısından Değerlendirilmesi  . . . .   Fikri GÖKÇEER            113        Muhasebe-i  Umumiye  Kanunu  İle İlgili .
        Kanun  Hükmünde  Kararname   . . . .                       119        Danıştay  6. Dairesinin Belediyelerle İlgili
        Çok Önemli Bir Kararı, Yapılacak Hizmet­
        lere Işılz Tutmaktadır  :            Av. Mehmet  ÇELİK  . . . . .   123        Belediyelerimizin Sorunlarına Cevaplar  . .   Muzaffer  AKALIN          126

          T Ü R K     B E L E D İ Y E C İ L İ K          D E R N E Ğ İ


          YIL ; 3S             Nisan 1979            SAYI  , 402
   1   2   3   4   5   6