Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

SOSYAL         SİGORTA          PRİMLERİ

                                            Celâl GÜVENÇ

                                             Merkez Valisi
      Bu yazımızda, sosyal sigorta primlerinin  lık ve Ölüm Sigortaları Kanunu ile bu üç ka­
    nelerden oluştuğunu, sigortalı ve işveren tara­ nunun ek ve değişiklikleri, yürürlükten kaldı­
    fından ödenecek prim  oranlarım, prime esas  rılmış bulunmaktadır. Böylece çeşitli kanunlar­
    ücretlerin neler olduğunu, hangi istihkakların da yer alan sosyal sigortalılar ilgili hükümler
    primden istisna edildiğini ve primlerin öden­ bir kanunda toplanmıştır.
    mesindeki bazı esasları ana çizgileriyle belir­
    teceğiz.                        SİGORTALI  SAYILANLAR
      Ancak, sosyal sigorta primleriyle ügili ka­  506 sayılı Kanunun 2. nci maddesi uyarın­
    nun hükümlerini incelemeden önce, Sosyal Si­  ca, bir hizmet akdine dayanarak, bir veya bir
    gortalar Kanununun  hangi tarihte yürürlüğe
    girdiğini, kimlerin sigortalı sayıldığım, İşyeri, kaç işveren tarafmdan çalıştırılanlar sigortalı
    işveren ve işveren VekiUnin tarif leriyle sorum­ sayılu-lar. Bu madde 11.5.1976 tarihinde 1992
    luluklarını kısaca açıklamak yerinde olur.   .sayılı Kanunla değiştirilmiş ise de, jmkarıda
      Sosyal sigortalar ve primleriyle ilgiü hü­ açıklanan metin aynen muhafaza olunmuştur.
    kümler, 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanunun­    Sosyal Sigortalar Kanununun uygulanma­
    da yer almıştır. Şimdi bu kanunun ne zaman  sında kimlerin sigortalı sayılamayacakları da
    yürürlüğe girdiğini ve bu kanundan önce hangi 3. maddesinde yer almıştır.
    kanunların yürürlükte olduğunu kısaca gözden
    geçirelim.                       İŞYERİ, İŞVEREN   V E İŞVEREN
                                VEKİLİ
      SOSYAL  SİGORTALAR   KANUNUNUN         506 sayılı Kanunun 5. maddesinde, bu ka­
      YÜRÜRLÜĞE   GİRMESİ             nunun uygulamasında sigortalı sayılanların iş­
      Sosyal Sigortalar Kanunu 29, 30, 31 Tem­ lerini yaptıkları yerler, işyeri olarak arif edil­
                                                t
    muz ve 1 Ağustos 1964 gün ve 11766 -11769  miş ve işin niteliği ve yürütümü bakımından
    sayıh Resmî Gazetelerde yayınlanarak, 142. nci  işyerine bağlı bulunan yerlerle dinlenme, ço­
    maddesi  gereğince 126. ncı maddesi 1 Kasım  cuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene
    1964 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımını ve bakun, beden veya meslek eğitimi yerleri,
    takibeden aybaşından altı ay sonra yani 1 Mart avlu, büro gibi diğer eklentiler ve araçlar da
    1965 tarihinde yürürlüğe girmiştir.       işyerinden sayılmıştır.
      506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun     Ayni kanunun 4. maddesinde, bu kanunun
    141. nci maddesine göre, 4772 sayılı Iş Kazala- 2. maddesinde beUrtilen sigortalıları çalıştıran
    riyle Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları gerçek ve tüzel kişiler işveren, işveren nam ve
    Kanunu,  5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigor­ heeabma işin yönetim görevini yürüten kişi­
    tası Kanunu ve 6900 sayılı Malûliyet, İhtiyar­ ler de işveren vekili olarak gösterilmiştir.

                                                     7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14