Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

— Tahlillerde gördüğümüz  diğer ülkelerde  ve araştırmalarmdan esinlenerek şöylece öner­
      olduğu gibi, çevre sorunları yurdumuzda bilim­ mek mümkün olabilir :
      sel düzeyde bir araştırma disiplinine kavuşma­   A. Merkezî hükümet düzeyinde çevre so-
      mıştır.
                               rımlarmın mevzuat, plânlama, örgütlenme, eği­
        —  Şehirleşme, nüfus artışı sanayUeşme ne­ tim, araştırma ve finansman konularmı yürüten
      denleri ; Türkiye'de özellikle büyük şehirlere ma­ bir Birimin kurulması zorunludur.
      hallî idarelerin gücünü aşan hizmetler getirmiş­
                                                    uygu­
                                  B.
                                             izlenecek
                                                  ve
      tir. Mahallî İdareler halkın ihtiyaçlarmı karşıla­ lanacak Çevre sorunlarmda ayrmtılan ile bir po­
                                    ilkeler, prensipler
      maktan uzaktır. Kaynakların yetersiz oluşu veya
      yerinde kuUanüamayışı, merkezî idare ile mahal­  litika olarak Hükümet düzeyinde tespit edilmeli,
                               çevre
                                  sorunları
                                       Ue ilgüi
      lî idareler arasında görev çizgilerinin ve finans­ ğmıklıktan kurtarılarak mevzuat bu günkü da-
                                                düzenlenmeli­
                                            yeniden
      man dağılımmın kesinhkle belirlenmemiş olması,
      personel eğitiminin ve halkm hizmetlere yardım­ dir.
      cı olamayışı başlıca nedenler arasındadır.     C. Çevre sorunları (Hava, su, toprak kirli-
                               hği, gürültü, süprüntü, konut, yeşil alanlar, şe­
        — Çevre sorunlarmın çözümünde Kamu so-   hir ve kırsal plânlama gibi) konularla birinci
      rumlularmm  ve halkın eğitimi üzerinde önemle derecede mahallî idarelerin görev ve sorumlu­
      durulmamıştır. Eğitilmiş görevhlerin ve bilinçli luk alanına giren problemler olması nedeni ile
      bir toplumun varlığı çevre sorunlarında temel bu sorunların çözümlenmesinde ve uygulanma­
      olarak kabul edümelidir.
                               sında mahallî idarelere geniş yetki ve sorumlu­
        —  Çevre sorunlarmda yurdumuzda büyük   luklar verilmesi ve kaynaklar sağlanması isa­
      ölçüde merkeziyetçi bir uygulama mevcuttur.  betli olacaktır.
      Mahallî idare ve toplumun içinde yaşadığı çevre
                                   Çevre
                                  D.
      ile olan üişküeri, bilgi alma ve bügi verme ola­ me araçlarmın sorımlarmda Eğitimin, Haberleş­
                                         enformasyon
                                        ve
                                                hizmetlerinin
      nakları son derece zajaftır. Şehir Plânlaması,
      sanayi müesseselerin kurulması, ulaşım, trafik, rolünün önemi diğer ilgili konulardan önce gel­
      çeşitü kirlenmelerle ügüi konularda Kamu gö­  mektedir. Çevre sorunlarında uluslararası ça­
      revlileri ile mahallî idare temsUcileri ve halk ara­ lışmalarda alman kararlar, uygulamalar bu yön­
      sında üi§kiler oldukça olumsuz düzeydedir.   dedir. Çevre korunmasında toplumun demokra­
                               tik yollarla katkısının sağlanması zorunlu bir
        — Çevre sorunları ile ilgili mevzuat yurdu­ unsurdur.
      muzda dağmık, eski ve bugünkü koşullara uy­    Kirlenmenin hissedilen zararlı sonuçların­
      mayacak  niteliktedir. Aynca mevcut ve mer'i
      mevzuat dahi gereği gibi uygulanmamaktadır.  dan .etkilenen kamu oyu sorunlardan bilinçlene­
      Haüç, Marmara, izmit Körfezi, Izmir Körfezi, rek tedbir ahnmasmı önermektedir.
      gecekondu yığınakları, hava kirliliği gibi, Çevre Yüksek düzeydeki kamu görevlilerinin çev­
      sorunlarını etkileyen konuların mevzuatta mer­ re sorunlarındaki eğitim ve gelişmelerinden baş­
      kezî hükümetle mahallî idareler arasmdaki yetki layarak halka dönük ayrıca öğretim kademele­
      sorumluluk, planlama ve finansman ilişkileri di­ rini kapsayan öğretim, eğitim ve enformasyon
      siplin ve müey3dde altma alınmadığı görülmek­ çalışmaları bilimsel bir metodla plânlanmak ve
      tedir.                       uygulanmalıdır.
                                  Çevre sorunlarının çözümlenmesinde haber­
              V. ÖNERİLER
                               leşmede ve yayın araçlannm (Radyo, Televiz­
        Çevre sorunları ile ilgili konularda yurdu­ yon gibi) halk eğitiminde ve öğretimdeki rolü
      muzda alınacak tedbirler; Yurt gerçeklerinden önemle uygulama'ya intikal ettirilmelidir.

      6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13