Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Amerika Birleşik Devletlerinde 1970 Ocak,  1970 yılında nüfusu 500 binin üstünde olan üç
    ayında yasama organı; Çevre Sorunları Politi­ büyük şehirde yaşayan nüfus toplam şehir nü­
    kası Kanunu'nu kabul etmiştir. Doğrudan Cum­  fusunun % 31,1 ine ulaşmıştu-. Şehirlerdeki çağ­
    hur Başkanı'na bağlı Çevre Sorunları Danışma daş konfor, iş güvenliği ve hayat standardı, sağ­
    Kurulu teşekkül etmiştir.            lık ve kültür ortamı ve ekonomik durum köy
      Fransa'da 1971 de Çevre Sorunları ve Ta­ nüfusunu Patlama, niteUğinde şehirlerimize yı-
    biatı Koruma Bakanlığı kurulmuştur. Bu Ba­   ğı gelmiştir.
    kanlığın bütçesi (1972) 198 milyon franktır.    Genel hatlan ile izaha çalıştığımız bu geliş­
      B. Almanya'da çevre sorunları genel esas­ me Çevre Sorunlarını, bütün ciddiyeti ile ortaya
    lar, genel bir politikada tespit edilmiştir. Al- koymuştur. Şöyle ki :
    manyada  ayrıca merkezî düzeyde bir "Federal
    Çevre Koruma Dairesi" kurulmuş 10 ana çevre  SORUNLAR   :
    sorunu (süprüntü, suların korunması, deniz,     — Büyük merkezlerde toplanan  nüfusun
    hava kirliliği ve gürültü) konulan özel müeyyi­ konut sorunu, gerek mevzuat, gerekse finans­
    delere bağlanmıştır.               man ve örgüt yönlerinden nüfus akımına para­
      Bu düzenlemeleri ve örgütlenmeyi diğer   lel olarak çözümlenememiş ve gecekondu bölge­
    Avrupa, Amerika ve  Asya ülkelerinde de izle- leri çok yönlü problemleri üe çığ gibi büyüyegel-
    mektejdz.                     miştir.
                                — Düzensiz sanayileşme nedeni ile hava
     rV. ÇEVRE SORUNLARI   VE TÜRKİYE      kirliliği ortaya çıkmıştır. Sular, nehirler, deniz­
                             ler pislenmiş hatta içlerinde biyolojik hayat bile
      Türkiyemizde çevre sorunları şu genel tablo
    içinde değerlendirilebilir :           sürdürülmez olmuştur. Ulaşım, trafik düzensiz­
                             liği, gürültü ve kirlenmede büyük etken olmuş­
      1 — Nüfus arüşı :             tur.
      Türkiye dünyada nüfusu en hızlı artan ül­   — Toprak ve yakacak sorunlarımn çözüm-
    kelerden biridir. Avrupa ülkelerinin çoğunda nü­ lenmeyişi nedeni ile orman örtüsü tahribatı ta­
    fus artışı hızı % l'in altma düşmüş bulunmak­ biat ve hayvan varlığı tehlikeye düşmüştür. De­
    tadır. Yapüan tahminlere göre Türkiye nüfusu niz ve sular kirlenmesi deniz ürünlerini tahrip
    1995 de 65 milyon dolaylarmda olacaktır. 1930 etmiştir.
    yılına kadar yüz yıl boyunca Anadolu nüfusu 15    — Şehirsel ve Bölgesel Plânlamaları; spe­
    milyonun üstüne çıkmamış iken 1975 te nüfusu­ külasyon ve yan baskılar nedeni ile çağdaş ve
    muz 40 milyonu geçmiştir.             bilimsel ilkelerden uzaklaşmıştır.
                                — Çevre sorunları gerek merkezî hükü­
      2 — Sanayileşme :              met düzeyinde gerekse mahallî idareler düzeyin­
      Türk milletinin içinde bulunduğumuz yüz  de mevzuat, finansman, personel, plânlama ve
    yılın başındanberi özleyegeldiği amaç; sanayi­ örgüt duvarını aşarak taşkın birnehir gibi jmr-
    leşmektir. Bu, halkımızın nüfus artışı karşısın­ dumuzu kaplamıştır.
    da verimlilik ve daha yüksek hayat düzeyi sağ­   — Merkezî hükümet düzeyinde  yıllardan
    lama yolunun sanayüeşmeden  geçtiğini sezip or­ beri çevre sorunları ile örgütsel bir düzen ku­
    taya koymasımn bir sonucudur. Bu gün hızla  rulamamıştır, ileri ülkeler çevre sorunlarında
    artan nüfusumuzu artık tanm alanmda tutmak   önce bu engeli aşarak merkezî düzeyde koordi­
    imkânı kalmamıştır. Bu yüz yılın sonunda nü­ natör bir organ bir Bakanlık kurdukları ve ras­
    fusumuz 79 milyonu bulunca köylerde 15 mil­ yonel bir çalışmaya girdikleri halde yurdumuz­
    yon, şehirlerde yaşayan nüfus 14 milyondan  da Devlet Plânlama Teşkilâtı, çeşitli bakanlık­
    55 milyona çıkacaktır.
                             lar arasında konu ve yetki dolaşmış çeşitli gö­
      3 — Şehirleşme :              rüş ve uygulama türleri geçirmiştir. Bu günkü
      1960 -1965 yıllan arasında ülke düzeyin­  yürürlükte olan Yüksek Koordinasyon Kurulu
    de ku-dan şehire göç, 880.000 kişi'yi, 1965 -1970 ve Komite çalışmaları randımanlı bir yörüngeye
    dönemindeki göç se 1,5 milyon nüfusu aşmıştır. oturamamıştır.

                                                    5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12