Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

4) Avrupa Konseyi (CE)           sahibinin mahallî idareler olduğu ısrarla ifade
                               edilmiştir.
        1960 yılı başlarında Avrupa Konseyi Çev­
     reyi koruma ve kirliliğe karşı mücadelede ha­   6) Mahalli İdareler Uluslararası Birliği ve
     rekete geçmenin zorunluğunu duydu. 1962 de   Mahallî idareler Konferansı lULA ve ECLA.
     Danışma  Kurulu'nun önerisi üzerine çevre so­   Malıallî idareler Uluslararası Birliği ve
     runları ile ilgilenmek üzere Hükümetler arası bir  Mahallî idareler Konferansı örgütleri de 1972
     K O M T E kuruldu. 1965 te de özellikle Hava kir­ yılında Avrupa'nın çeşitli merkezlerinde yaptık­
     lenmesini kapsayan ayrı bir Komite kuruldu.  ları toplantılarda çevre sorunlarının ekonomik,
     1970 yılı Avrupa Konseyi tarafından "Çevre   sosyal, teknik ve bilimsel açıdan tahlillerini yap­
     Korunması  Yılı" olarak ilân edildi. Bu yıl süre­ mışlar, merkezi otoritelerle mahallî idareler ara­
     since Avrupa düzeyinde bütün haberleşme ve   sındaki işbirliği ve yasama faaliyetlerinin çözüm
     yayın organları bu amaca yöneldiler. Çevre so­ yollan önerilen büdiriler yayınlamışlardır.
     runları, özellikle kirlenme konuları Ue ilgili ya­ — Uluslararası örgütlerin birleştikleri or­
     sama çalışmaları yapıldı.                tak PRENSİPLER   V E TEDBÎRLER.
        1973 yılında, Avrupa Konsejd'nin müzahe­    Bu örgütler genellikle beş kategori prensip
     reti ile Viyana'da Bakanlar düzeyinde bir kon­ ve tedbirlerde birleşmiş görünmektedirler :
     ferans düzenlendi : Konferansta alman karar­    a. Doğa'nın korunmasında bilimsel, teknik
     lar şöyledir :                  malî ve koordinasyon tedbir ve plânların birleş-
        1. Çevre sorunları konusunda Birleşmiş   tirüerek harekete geçilmesi,
     Milletler Teşküatmca hazırlanan program'm des­     b. Hava, su, toprak kirlUiğine ve gürültü­
     teklenmesi,                     ye karşı uluslararası savaş açılması.
       2. Avrupa Konseyi üye ülkelerde Hükümet­
                                   Çevre sorunları ile ilgili konularda yoğun
                                 c.
     ler düzeyinde işbirliğinin dev^am ettirilmesi. bir propaganda ve eğitim plânmm hazırlanıp uy­
        3. Üye ülkeler arasmda çevre sorunları ko­
     nusunda bügi ve tecrübe alış verişinin düzenlen­ gulanması. Bunun için:
     mesi,                          — Bilgi merkezlerinin kurulması,
       4. Mükerrer çalışma ve gayretlerin önlen­   — Sorumlularm  ve halkın eğitiminde cid­
     mesi için işbirliğin yapılması,             dî teşebbüslere geçilmesi,
       5. Çevre sorunlarmm çözümlenmesinde ki­     — Orta öğretim programlarını Çevre So­
     şilerin hakları ve görevlerinin en uygun hukukî   runları ile ilgili dersler ve uygulamalar
     yollarla garantiye alınması.                konulması,
        6. Üye hükümetler arasmda yasama ve eği­     — Bütün eğitim dallarında Doğa'nın korun­
     tim çalışmalarıyla çevre sorunlarında denge ve    ması ve tanıtılması ile ügili dersler ko­
     işbirliği sağlanması.                   nulması,
                                 — Genç ve yetişmiş nesillerin çevre sorun­
        5) Avrupa Belediyeleri Konseyi (CEM)       larına katkısı ve ügisinin düzenlenmesi.
        Avrupa Belediyeler Konseyi 15 -17 Haziran    d. Bölge Plânlaması olarak çevrenin yöne­
     1972'de Nis şehrinde düzenlediği Onuncu Genel  timi,
     Kurul Toplantısında Çevre Sorunlarını ana konu    e. Çevre sorunları araştırmalarının her ko­
     olarak ele aldı.                 nuda önemle ve ivedilikle sonuçlandırılması.

        Bu Konseyin Konferans'ta üzerinde durdu­
     ğu en önemli konu çevre sorunları üzerinde in­ m. ULUSAL  DÜZEYDE   ÇALIŞMALAR
     sanın ilgisini toplamak olmuştur. Sonuç olarak   Çeşitli ülkelerde, endüstriyel faaliyetlerden
     varılan tavsiyeler arasında çevre sorunları üze­ doğan ve çevre sağlığını bozan faaliyetlerin dü­
     rinde bügi edinme, eğitim, halk katkısı ve hal- zenlenmesi yolunda yapılan "teknik" yasama ça­
     km sorumlular arasında diyalog kurulması öne­ lışmaları son yıllarda yoğunlaşmıştır. Ekono­
     rileri ileri sürülmüştür. Çevrenin korunmasında mide daha çok üretim anlayışı yerine, çevreyi
     mahallî idarelerin görev ve sorumluluklarının  bozmıyacak daha iyi üretim anlayışı hakim ol­
     önemi belirtilmiş ve çevre konularının gerçek maktadır.

     4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11