Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

Konferansın konularını ve amaçlarını tespit etti.  2. Çevre Sorunlanmn çözümünde üye  ül­
   Konferans 5 -16 Haziran 1972'de Stockholm'de  kelerin yasama faaliyetlerinde yardımcı olmak,
   toplandı. Konferansın amacı şöylece özetlenebi­ işbirliği yapmak. Pilot çalışmalar konu ve ülke
   lir :                       olarak şöylece sıralanabihr.
     — Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki   — Hava  kü-üliği (ABD, B. Almanya, Tür­
   çevre sorunlarının önemi ve ciddiyeti üzerinde    kiye)
   hükümetlerin ve dünya kamu oyunun dikkatini    — Sahü sulanıun kirhliği (Belçika, Kana­
   toplamak;                          da, Fransa, ABD)
     — Hükümetler  düzeyinde belli başlı bazı
   çevre sorunlarmm çözümünde  hukukî, ve idarî    — Karayolu güvenliği (ABD, B. Almanya)
   çalışmaların başlamasında koordinatörlük et­       Japonya, Belçika, Kanada, Fransa, ital­
   mek                             ya Hollanda)
     — Çevre  sorunlarının  çözümlenmesinde     — Tabu âfetler yardunı (ABD, îtalya Tür­
   ulusal, bölgesel ve uluslararası çahşmalarda et­   kiye)
   ken metodlann  geliştirilmesi.             — Bölge plânlaması - çevre sorunları.
                                 (Fransa, ingiltere)
     — Birleşmiş Milletler camiasmda ve diğer   — Iş gücü (Ingütere)
   uluslararası kuruluşlarda çevre sorunları üe il­  — Bilimsel çalışma (B. Almanya-Ingiltere)
   gili konularda dengeli bir mücadele'nin başlatıl­
   ması,                          NATO   çerçevesindeki projeler arasında
                             ABD tarafından hazırlanan güneş ve jeotermik
     Stockholm Konferansımn  en önemh sonuç­  enerji depolaması projeleri, Almanya'nın hazır­
   ları şöyle özetlenebilir :             ladığı zehirleyici maddeleri ve Kanada'nın ha­
     — Dünya  ölçüsünde ilkeleri kapsıyan bir zırladığı Atlantik üzerinde seyreden jet uçakla-
   çevre sorunları, deklarasyonu'nun kabulü     rmm hava kirUUği tesisleri projelesi önemle zik-
     — Nairobi de bir Birleşmiş Milletler Çevre redilebüir.
   Sorunları Sekreteryası kurulması.
                               3) Avrupa iktisadi IşbirUği Teşkilâtı OECD.
     — Çeşitli projeleri finanse etmek amacı ile
   100 milyon dolarlık bir Çevre Sorunları Fonu   Avrupa  Ekonomik işbirliği ve Kalkınma
   kurulması.                     Teşküâtı içindeki (Çevre Sorunları Komitesi)
                             bu konuda önemh bir rol oynamaktadır. Komi­
     — Aşağıdaki önemü konularda  araştırma
                                   üye
                                amacı
                                     ülkeler
                                         arasında
   ve faaliyetler yapüması. Konular :       te'nin tecrübelerinden faydalanmak çevre sorun­
                                                 enfor­
                                              üzere
                             ları
     1. Deniz kirlüiğinin kontrölü        masyon sağlamaktadır. Komite daha sonra ama­
     2. Dünya ölçüsünde çevre sonmları üe ügili  cını genişleterek üye ülkeler arasındaki çevre
   bir enformasyon sisteminin kurulması.      politikalarımn kıyaslamaları ve doğal kaynak-
     3. Çevre sorımlan yönetiminin izlenmesi ve larm korunması gibi konulara çalışmalarını
   yardım programlarmm  geUştirilmesi.       uzatmıştır. OECD örgütünde hazırlanan proje­
     4. Gelişen ülkelere konut yardımı için bir ler üye hükümetlere tavsiye olunmaktadır. Böy­
   fon kurulması.
                             lece 4 grup çalışma ünitesi teşekkül etmiştir.
     2) Kuzey Atlantik Teşkilâtı NATO
                               — Hava kirlüiği araştırma grubu
     1969 Aralık ayında, NATO örgütü içinde
   Başkan Nixon'un başkanhğmda  "Modern Top­     — Suların idaresi araştırma grubu
   lumun Sorunları" Komitesi Teşekkül etti. Bu    — Şehirsel çevre araştırma grubu
   komite'nin amacı çevre sorunları çalışmalarm-
   da bihmsel ve teknik bilgilerin üye ülkeler ara-  — Çevredeki kirli maddelerle ügüi araştu"-
   smda teati edilmesi idi. Komite'nin çalışmala­ ma grubu
   rında iki prensip hâkim oldu :           1971 yılmdan bu yana OECD; su ve hava
     1. Projeye dayalı Pilot - ülke çalışmaları kirlenmesi, kimyasal maddeler. Çevre Sorunları
   yapüması.                     üe ügüi 40 rapor yajanlamıştır.

                                                   3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10