Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

ÇEVRE       SORUNLARI            V E    TÜRKİYE

                                            Turgut KILIÇEK
                                            içişleri Bakanlığı
                                          Tetkik Kurulu Başkanı       I. ÇEVRE   SORUNLARI            önünde çığ gîHi yürüyen olaylar içinde bulun­
                               maktadırlar.
       Karakter ve Gienel Görünüş:           İleri ve gelişmiş ülkelerde çevre sorunları­
                               nın plânlama, finansma nve yöntem tarzı tar-
       Son yıllarda, Uluslararası bütün örgütler,
     bilimsel kuruluşlar, ulusal kurumlar ve dünya tışüırken gelişmete olan veya gelişmemiş ülkeler
     kamu oyu Çevre Sorunları üzerinde önemle ve ise sanayileşmeyi gerçekleştirmemiş olmanın
     ciddiyetle durmağa başladı. XX. yüz yıldaki eko­ yanmda, bilimden ve teknoloji'den yararlanarak
     nomik, teknolojik, büimsel güçler ileri sınırlara sorunlarma çözüm bulmada yeterince başarılı
     doğru ilerlerken toplumlarda çevre ve doğa kul­ olamamışlardır.
     lanımında, yerleşimde dehşet verici bozulma,
     tahrip ve hastalıklar da meydana çıktı. Doğal n. ÇEVRE SORUNLARI  V E ULUSLARARASI
     çevre ile insan yapısı çevre arasmdaki zıtlaşma        KURULUŞLAR
     ve mücadelede insan ve toplum tehlikeli bir va-  Uluslararası kuruluş ve örgütlerin çevre
     di'ye gü-di. Daha üstün düzeyde bir yaşamaya sorunları konusundaki çalışmalar ve araştırma­
     kavuşmak için şehirleşen, sanayileşen ve bilinç- lar; Ulusal ve Mahallî idareler düzeylerindeki
     leşen toplumlar bilerek veya bilmeyerek kötü faaliyetleri büyük ölçüde etkilemektedir. Deni­
     sonuçlarla karşılaştüar. Sular, nehirler, denizler  lebilir ki bu gün çevre sorunları hemen hemen
     pislenmekte, hava teneffüs edilemez durumda,  bütünü ile uluslararası pilatform'da tartışılmak­
     şehir yaşantısı, ulaşmı tahammül edilmez bir ta ve çözüm yolları aranmaktadır. Bu çalışma­
     düzensizlik içindedir. Dünya nüfusu ve kentleş­ ları genel hatları ile şöylece özetleyebiliriz :
     me nedeni ile kent nüfusu bir hızla artmaktadır.
                                 1) Birleşmiş Milletler Teşküâtı UNO.
       Kentlerin ekonomik, kültürel ve hizmetler    Birleşmiş Milletler Teşkilâtı çevre sorunla­
     yönünden çekicüiği kırsal alandaki nüfusu kent­ rı ile 1968 3nlmdan bu yana ilgüenmektedir. Bu
     lere sürüklemekte ve buna paralel olarak alt ya­ teşkilât çevre sorunlarının dünya ölçüsünde araş-
     pı hizmetlerinde, doğanın kullanımında önemli tu-malara dayanması zorunluluğunu ortaya koy­
     problemler ortaya çıkmaktadır.           muştur. 1968, de UNESCO, Paris'te insan ve Çev­
       Gelişmiş ülkeler; hava, su, toprak kirliliği, resi konulu bir kongre düzenlendi. Bu kongre'-
     gürültü, konut, yeşil saha, doğanın korunması nin amacı çevre sorunlarmda eğitim'in rolünü
     gibi konularda problemlerini, çözüm yollarını  ortaya koymaktı.
     tespit etmişler ve son yıllarda çevre sorunların­ Birleşmiş Milletler Teşkilâtı; Stockholm'de
     da verimli adımlar atmışlardır.          bir Konferans düzenlemekle görevli ve 27 ülke
        Gelişmekte olan ülekeler ise sorunların he­ temsilcisinden müteşekkil bir komite kurdu. Ko­
     nüz başlangıcmda ve patlama halinde toplum   mite çeşitli tarihlerde ve yerlerde toplanarak

     2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9