Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

YENİ      BAŞKANLARIMIZ

                                             îsmet SEZGÎN

                                             T.B.D. Başkanı     Halkımız yerel yöneticilerini seçti. 12 Ara- lenmesi ve giderilmesi üe görevli belediyeleri­
   hk günü 1710 Belediyemizde yeni Başkanları­  miz bu görevlerini yürütürken pek çok güç­
   mız görevlerine başladı. Hayırh olsun. 1710 ye­ lüklerle karşı karşıya kalacaklardır, kalmakta­
   ni Başkan yeni hız, yeni dinamizm ve yepyeni dırlar. Bu güçlüklerin başmda şüphesiz yasal
   heyecanla Başkanhk  koltuğuna oturdu. Kimi   ve parasal imkânsızkklar gelmektedir. Bunlar
   Uk, kimi ikinci defa bu koltuğa oturuyorlar. Parlâmentomuzun  ve Devletimizin  görevidir.
   Kimi de daha uzun süredir bu uğraşlarını sür­ Parlâmentomuz ve Devletimiz ortamm, zama-
   dürüyorlar. Hepsi heyecanh, azimli. Hepsinin  mn ve imkânların ölçüsünde Belediyelerimizin
   ortak görüş ve düşüncesi bir: Beldelerine, bel­ sorunlarma eğilmektedirler. Problemlerimiz
   de sakinlerine hizmet. Bu öylesine bir hizmet Belirü ölçülerle de çözüme kavuşturulmakta­
   ki, vatandaşm günlük yaşantısı üe doğrudan   dır, kavuşturulabüir. Bu güçlüklerin en büyüğü
   doğruya ilgiH. Belde sakininin doğumundan,   bize göre yönetimdir. İyi bir yönetim düzeni
   ölümüne dek yaşamının her evresi ile çok ya­ kurabilen, siyasal ve hertürlü baskılara daya-
   landan ügiU. Bu nedenle de hizmetlerin en gü­ nabüen, tarafsız bir idare gösterebilen Başkan­
   zeli, en yücesi. Belediyeciliği bu yönü ile aldı­ larımıza başarüarmm yolu açılmış demektir.
   ğımız zaman hizmetlerin büyüklüğü, güçlüğü   Başkanlığında partisini unutabüen başkan ba-
   kolaylıkla anlaşılır, insana, hemşehrinize hiz­ şarımn sırrına eren insan demektir. Genç bir
   met ediyorsunuz Onun  yaşamını kolaylaştın-   belediye başkanı iken bir büyük Avrupa kenti­
   yorsunuz. Onu huzurlu, mutlu, güler joizlü ya­ nin Belediye Başkımndan aldığım cevabı halâ
   pabiliyorsunuz. Ve bütün bunlar bizim uğraş  anımsarım. Hangi partiden olduğunu sormuş­
   ve çabalarmııza bağh oluyor, işte Başkanlığın tum Başkana. "Benim partim yok. Belediyeye
   anlamı, önemi burada, işte başkanın kişihği- particüik girmez" demişdi. 20-25 yıl öncesi genç
   nin, niteliğinin anlamı önemi burada.      bir Başkan'a söylenen bu sözler ne kadar an-
                             lamhdır ve bu gün de ne kadar geçerhdir. Baş-
     Belediyelerimiz demokratik  düzenin gü­   kanhğmda  Partisini unutabüen insan beldesine,
   vencesi olan kuruluşların başında gelir. Demok- hemşehrilerine ve hattâ seçmenlerine çok da­
   rasUerin ilk merdivenleri olan Belediyelerimizin ha fazla hizmet etmek şansına sahiptir.
   demokratik  rejimlerinin kökleşmesi ve geliş­
   mesinde de büyük yerleri ve görevleri vardır.   Tüm Belediye  Başkanlarımızın bu duyg^
                                             anlayışı
                                          hizmet
   Bu nitelikleriyle de belediyelerimizin anlam ve ve düşüncelerle yepyeni elle sarılacaklarına içeri­
                                      dört
                                görevlerine
                                                  dair
                             sinde
   öneminin büyüklüğü ortadadır.
                             inancımı belirtiyorum. Bu münasebetle de yeni
     Beldenin ve belde sakinlerinin yerel özel­ belediye başkanları aziz arkadaşlarımı en iyi
   likte, müşterek ve medeni ihtiyaçlarmm düzen­ dileklerle tebrik ediyorum.
                                                    1
   1   2   3   4   5   6   7   8