Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

YIL:  34                       OCAK   1978          SAYI:  S87

                            İLLER                 Abone:
           Sahibi                               Senelik : 180 TL.
        Türk Belediyecilik            ve              6 aylık : 90 TL.
         Derneği adına                            Yabancı memleketlere
                                            Yıllığı
                                                :
         İsmet SEZGİN        BELEDİYELER               İlân ücretleri 360 TL. ile
                                                 idare
        Mithatpaşa Caddesi                             kararlaştırılır.
          No. 45/2            DERGİSİ              Neşrolunmayan yazılar
                                              geri
                                               verilmez.
           Ankara                               Dizilip basıldığı yer:
       Telefon: 17 69 45 - 25 38 55  Yaa îtleri Somjnlu Müdürü      Ayyıldız Matbaası A.Ş.
                        Prof. T . Nuri TOETOP
                           »

                  İ L L E R       B A N K A S I
            2(^6'8i Teknik olmak üzere 3563 elemam ve 2 MUyar liralık sennayesiyle îl özel
          İdai'eleri, Belediye ve Köylerin


               HARITA             TURlSTlK  T E S I S L E R
               IMAR  P L A N ı        S O S Y A L T E S I S L E R

               IÇME S U Y U         G ı D A S A N A Y H
               KANALIZASYON          TÎCARı  T E S I S L E R
               E L E K T R I K        I D A R E B I N A L A R ı

          ve çeşitli hizmetlerini gerçekleştirir.

            1976 yılı sonuna kadar yurt kalkmmasma aşağıdaki yatırımları üe katkıda bu­
          lunmuştur.


               SEKTÖRÜ            YATIRIM TÜTABI   (TL)
             Enerji                 4.979.430.471
             Su ve Kanalizasyon           5.189.351.978
             Çeşitli Kamu Hizmetleri        2.142.833.268
             Belediyelerce ele alman ve yuka­                        t;
             rıdaki işler dışmda kalan çeşitli
             hizmetler                2.093.666.608

                        TOPLAM      14.405.282.325

            iller Bankası, Yurt gerçeklerine uyarak ihtiyaçları tam olarak karşılayan, dün­
          yada benzeri olmayan ve ilgüenenlerin hayranlık duyduğu bir kuruluştur.


                                               (Basın A. 20274)
   1   2   3   4   5   6   7