Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

Bu kanunda bahsi geçen işveren deyimi,  1973 gün ve 14478 sayıh Resmî Gazete'de ya­
     işveren vekilini de kapsamakta, işverenin ka­ yınlanan 1698 sayıh Kanunla yapılmış ve bu­
     nunda belirtilen ve malî olmayan yükümlerin­  na göre malûllük, yaşhlık ve ölüm sigortalan
     den dolayı aynen işveren vekili de sorumlu  prim oranı bu defa sigortahnm kazancmm %13
     bulunmaktadır.                   üne çıkarılmış ve bunun %6'smın sigortah his­
                               sesi, 7o 7'sinin de işveren hissesi olduğu belir­
        SOSYAL  SÎGORTA  PRİM            tilmiş, maden işyerlerinin yeralti işlerinde ça-
       ORANLAEİYLE    tLGÎLt            hşanlar için bu sigorta prim oranı da, sigortah­
       HÜKÜMLERDEKİ    DEGÎŞtKLÎKLER        nm kazancımn  %16'sına çıkarılmış ve bunun

        Sosyal sigortaları dört grupta mütalâa   %7'sinin sigortah hissesi, %9'unun da işve-
     etmek mümkündür:                  i'en hissesi olduğu gösterilmiştir.
        a) îş Kazalariyle Meslek  Hastalıkları     Sosyal Sigortalar Kanununım sigorta prim
          Sigortası,                 oranlarını belirleyen 73. cü maddesiyle ilgili
        b) Hastalık Sigortası,            son değişikhk de, 22 Haziran 1975 gün ve 15273
        c) Analık Sigortası,             sayıh Resmî Gazete'de yayınlanan 1912 sajnh
        d) Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası. Kanunla yapılmıştır. Bu kanunla 73. cü mad­

        Sosyal Sigortalar Kanununun 72. nci mad­  denin (B) ve (D) bentleri değiştirilmiştir.
     desine göre bu dört grupta toplanabilen sigor­ Böylece 506 sayılı Kanunun (B) bendi ilk de­
     taların gerektirdiği her türlü yardım ve öde­ fa değişikliğe uğrarken (D) bendi üçüncü de­
     melerle her çeşit yönetim giderlerini karşıla­ fa değişmiş olmaktadır. 506 sayılı Kanunun
     mak  üzere, Kurumca bu kanun  hükümlerine   73. cü maddesinin (B) bendinde hastalık si­
     göre prim alınır. Bu prim oranları da ajmi ka­ gortası prim oranı, sigortalının kazancının
     nunun 73. ncü maddesinde ve işverenle sigor- %8'i ve üçüncü maddenin ikinci bendinin (B)
     tah hisseleri ayrı ayn gösterilmek suretiyle  fıkrasında belirtilen çıraklar için ise %4'ü
     belirlenmiştir. 506 sayıh Kanunun sigorta prim  olarak tesbit edilmiş ve bunun yansının sigor­
     oranlariyle ilgili 73. ncü maddesi de zaman za­ tah hissesi ve yarısının da işveren hissesi ol­
     man  bazı değişikliklere uğramıştır. Bu deği­ duğu açıklanmışken, 1912 sayıh Kanunla ya­
     şikliklerin gözden geçirilmesinde yarar görül­ pılan değişiklikle hastahk sigortası primi si­
     müştür.                       gortalının kazancımn %11'ine çıkanhnış; si­
                               gortalı hissesi %5'e, işveren hissesi de %6'ya
        Şimdi bu değişiklikleri şöyle sıralayabili­ yükseltilmiştir.
     riz:
        506 sayıh Kanunun 73. maddesinin (D)     506 sayıh Kanunun,  1912 sayıh kanunla
     fıkrasında, malûllük, yaşlıhk ve ölüm sigorta­ üçüncü defa değiştirilen 73. cü maddesinin
     ları primi, sigortalının kazancının %11'i ola­ (D) bendiyle de, MalûUük, Yaşhhk ve Ölüm
     rak belirlenmiş ve bunun 7f 5'i sigortah hisse­ Sigortalan primi, sigortalmm kazancımn %15'-
     si, %6'sı da içveren hissesi olarak gösterilmiş­ ine çıkanimış ve bunun %7'sinin sigortah his­
     ken, 24 Temmuz 1967 gün ve 12655 sayılı Res­  sesi, %8'inin de işveren hissesi olduğu behr-
     mî Gazete'de  yayınlanan 899 sayılı kanunla  lenmiş; aynca maden işyerlerinin yeraltı işle­
     malûllük, yaşlıhk ve ölüm sigortaları primi ile rinde çahşanlar için Malûllük, Yaşlıhk ve Ölüm
     ilgih 73. ncü maddenin (D) fıkrasına; maden  sigortaları primi oram da sigortahnm kazan­
     işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlar için cının %18'ine çıkarılmış ve bunun %8'i sigor­
     malûllük, yaşlıhk ve ölüm sigortaları primi si­ tah hissesi, %clO'u da işveren hissesi olarak
     gortalının kazancınm %14'ü olduğu ve bunun   tesbit olunmuştur.
      %6'sınm sigortalı hissesi, %8'inin de işveren
     hissesi olarak tesbit edildiği, hükmü eklen­    Sosyal Sigortalar Kanununun sigorta prim
      miştir.                      oranlariyle ilgili ve dört bentten oluşan 73uCÜ
                               maddesinin (A) ve (C) bentleri değişikliğe
        506 sayılı Kanunun 73. cü maddesinin (D) uğramamış, buna karşılık (B) bendi bir defa,
     fıkrası ile ilgih ikinci değişikhk de 16 Mart (D) bendi ise üç defa değişmiş bulunmaktadır.

     8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15