Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

Türkiye'de          Mahalli       İdarelerin         Doğanın   Korunması          Alanında        Görev      ve   Yetkileri
                                         Prof. Dr. Nuri Tortop     Çevre sorunu son yıllarda kamuoyunun ve    Oysaki, doğada yaşayan insanların temiz,
   bilim adamlarınm ilgisini çeken bir konu haline emin, elverişli bir yaşantıdan yararlanmaya
   gelmiştir. Üniversitelerde ayn ders konusu ola­ haklan vardır. Doğanın insanlara verdiği doğal
   rak veya bazı yakın ders konuları içinde incelen­ zenğinliklerin kirlenmemesi ve gelecek kuşaklara
   mektedir. Bunun nedeni insanların gelecek ku­ da temiz olarak devredilmesi gereklidir. Bunun
   şakların yaşantılarına bugünkünden daha çok  için herkesin, doğadan başkalarmın temiz olarak
   kuşku ile bakmalarıdır.             yararlanma hakkma hürmet ve saygı  göstermesi
     Dünya nüfusu 1850 yıhnda 1 milyar iken,  gerekir. Doğayı kirletenlere de izin verilmemeli­
   içinde bulunduğumuz yıllarda, her 20-30 yılda  dir. Doğa^ insanlık gibi gelişmiyor. Doğaya veri­
   bir 1'milyar artmaktadır. 2000 yılında, bugün 4,5 len zararların onarımı çok güç ve yavaş giderile-
   milyar olan dünya nüfusımun 6 milyar olacağı biUyor.
   sanılmaktadır. Demek ki, bugün yerjdiziinde 125  Şimdiye kadar toprak, bölge, kıyı, ülke dü­
   kıl önce oturan tüm insanların beş katı insan ya­ zenlenmesi, turizm ve doğanın korunması sorun­
   şamaktadır. Aynı olanakları, hava su ve benzeri ları birbirlerinden ayrı olarak ele ahnmıştır. Oy­
   doğal kaynaklan beş kat insan kullanmaktadır, saki, bunlarm birbiri ile ilişkili ve eşgüdümlü ele
   insanlar bu kaynakları kullanırlarken yannın  alınması gereklidir.
   kuşaklarını hiç düşünmeden kendi günlük çıkar-   Doğa güzellikleri ve manzaralar insan çev­
   lanna göre tüketmektedirler. Bu durum gelecek  resini kuşatan koşulları iyileştiren hayati önem­
   yönünden kuşku uyandırmaktadır. Bu duruma   de varlıklardır. Bunların korunması ve denetlen­
   çare aramak için, birçok ülkeler, doğanın, gele­ mesi önemli bir sorundur. Kentlerin estetik gö­
   cek kuşaklarında yaralanmasına yarayacak bi­  rünüşten yoksun monoton bir görüşe sahip olu­
   çimde korunması için ulusal ve uluslararası dü­ şu, kentsel yaşantıda insan beğenisine indirilen
   zeyde çalışmalar yapılarak önlemler almmasmı  önemli bir darbedir. Bunun için insanların, geli­
   istemektedirler.                  şen endüstri ile doğamn uyumlu bir biçimde, va­
     Dünyanın pek çok ülkeleri doğamn kirlen­  rolacağı biçimde, doğadan yararlanma çabası
   mesinden yakınmaktadırlar. Son yüzyılda nüfus  göstermeleri gerekir. Ağaç, güzel manzara ve
   artışı dolaysıyle dünyanın işgal edilmeyen alan- yeşil alanlara saygı gösterilmelidir. Yeşil ku­
   lan azalmıştu-. Nüfusun çoğahnası, tüketimin  şaklarla çevrilmiş ağaçlı kırsal nitelik korunmalı
   artması sonucu insanlar, orman, göl, nehir, de­ ve buralar gerekli olan yerlerde yeniden ağaçlan-
   niz, hava gibi insanlann yaşaması ve sağlığı için dırılmalı ve halka açık olmalıdır.
   önemli olan doğa unsurlarım kirletmeye başla­   Tarihi değeri olan abidelerin, kentlerin, mü­
   mıştır.                      ze, saray, bahçe ve benzeri yerlerin yaşayan in-

                                                  151
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14